Про кафедру

     Рішенням Вченої Ради Київського університету імені Бориса Грінченка 1 вересня 2021 року розпочала свою діяльність кафедра політології історико-філософського факультету, від 2022 навчального року - кафедра політології та соціології Факультету суспільно-гуманітарних наук Київського університету імені Бориса Грінченка.

     Кафедра політології та соціології у нинішньому форматі є результатом еволюційної трансформації кафедри філософії, що утворилась в 1994 році та здійснювала також викладання дисциплін суспільно-політичного блоку. Під егідою Інституту лідерства, освітнього законодавства і політики з 2007 по 2012 рік функціонувала кафедра суспільно-політичних дисциплін, котра в процесі структурних змін, увійшла до складу кафедри філософії.

     Місією кафедри політології та соціології є створення освітнього простору для самореалізації сучасного студента,  підготовка висококваліфікованих, соціально відповідальних, креативних, патріотично налаштованих фахівців з високим рівнем духовних цінностей, світоглядними позиціями, загальними й професійними компетентностями та мотивованими реалізувати інноваційний науковий та професійний потенціал.

     Стратегічна мета кафедри охоплює два виміри. Перший, це ‒ забезпечення тривкого інноваційного розвитку навчальної та науково-дослідницької діяльності в суспільно-політичній царині у межах загальноосвітнього контексту Університету. Другий  вимір, це надання таких знань і компетенцій, що нададуть можливість випускнику стати у майбутньому суб’єктом політики, брати участь у суспільно-політичних процесах і впливати на розвиток держави, гармонійно корелюючи особисті та суспільні інтереси.

     Пріоритетні завдання кафедри:

 • підвищення якості та функціональності професійно-педагогічної освіти;
 • формування професійної компетентності майбутніх фахівців-політологів;
 • розроблення науково-методичного забезпечення викладання суспільно-політичних дисциплін;
 • педагогічний супровід наукових пошуків студентів;
 • апробація та оприлюднення наукового доробку професорсько-викладацького складу кафедри та студентів на наукових конференціях (різних рівнів), фахових виданнях в Україні та за кордоном;
 • налагодження міжнародних зв’язків.

     Високий рівень викладання, орієнтація на засвоєння студентами не лише важливих теоретичних знань, а і практичних умінь, забезпечується висококваліфікованими фахівцями, які входять до  професорсько-викладацького складу кафедри політології та соціології, що сформований з фахівців, які мають значний науково-педагогічний та практичний досвід роботи.

     Кафедра орієнтується на гармонійне поєднання традицій класичної освіти та інноваційних освітніх технологій; нерозривний зв'язок отриманих знань та їх застосування на практиці; співпрацю на основі взаємної поваги і взаємодопомоги; виховання активних, самодостатніх та прогресивних фахівців, здатних до постійного вивищення загальних і фахових компетентностей, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін.

     На високому науково-методичному рівні здійснюється викладання суспільно-політичних дисциплін для студентів різних освітніх рівнів та спеціальностей на факультетах та в інститутах університету.

     Кафедра працює за такими напрямами:

 • викладання дисциплін, спецкурсів, спецсемінарів;
 • науково-методична робота;
 • організаційно-виховна робота;
 • підготовка студентів до участі в олімпіадах, конкурсах, науково-практичних конференціях;
 • робота проблемних груп, гуртків і факультативів;
 • організація і проведення практик;
 • зв'язок зі школами;
 • підготовка студентів до захисту курсових, дипломних, магістерських робіт;
 • індивідуальна робота зі студентами;
 • проведення консультацій;
 • атестація та семестровий контроль рівня знань студентів;
 • організація самостійної роботи студентів;
 • участь у засіданнях кафедри, радах факультету, університету, спеціалізованих радах по захисту кандидатських і докторських дисертацій;
 • опонування, рецензування наукових досліджень, підручників, посібників;
 • участь у науково-практичних, експертних, приймальних комісіях;
 • виступи на Всеукраїнських і Міжнародних науково-практичних конференціях;
 • підготовка та участь у факультетських, університетських, районних, міських заходах;
 • участь у довузівській підготовці;
 • громадська робота.

     Професорсько-викладацький склад кафедри постійно працює над оновленням і вдосконаленням навчально-методичного забезпечення викладання суспільно-політичних дисциплін, впровадженням інновацій в освітній процес. Співробітники кафедри регулярно підвищують свою науково-викладацьку майстерність, проходять стажування, у тому числі зарубіжні.

     Фахівці кафедри беруть участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, а також публікуються у престижних наукових виданнях,  де висвітлюються результати проведених фундаментальних і прикладних досліджень.

     Активним і цілеспрямованим студентам кафедра надає можливість з першого року навчання почати успішну наукову кар'єру. Викладачі кафедри з великим ентузіазмом здійснюють наукове керівництво в процесі проведення досліджень, написання наукових статей, підготовки доповідей на конференції, участі в конкурсах на отримання грантів.

     Наші студенти беруть участь як у конференціях, що проводяться на рівні кафедри, Факультету суспільно-гуманітарних наук, так і на рівні Університету, всеукраїнських і міжнародних конференціях, а також публікують статті з результатами своїх наукових пошуків, що слугує вагомим доробком для тих, хто планує продовжити навчання в магістратурі та аспірантурі.

     Кафедра політології та соціології співпрацює з провідними державними  установами та політичними організаціями, що є базами студентських практик.

     Міжнародна активність кафедри містить в собі:

 • наукове стажування;
 • спільні наукові проекти;
 • дослідження спільних наукових тем;
 • гостьові лекції;
 • спільні грантові програми;
 • участь у конференціях студентів та викладачів.

     Основними векторами стратегії розвитку кафедри політології та соціології на сучасному етапі розвитку Київського столичного університету імені Бориса Грінченка є:

      1. Розробка та впровадження освітніх програм для нових спеціальностей та спеціалізацій, а саме: третього освітнього рівня вищої освіти спеціальності 052 Політологія (галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки).

      2. Забезпечення умов для проведення прикладних досліджень, педагогічних експериментів, підготовки й упровадження науково-технічних розробок, а саме: а) творення умов  для проведення короткотривалих тренінгів з відповідною сертифікацією щодо здобуття політичних знань (як платних, так і безоплатних – для формування бази майбутніх інтересантів освітніх послуг); б) створення лабораторії прикладної політології для апробації наукових досліджень кафедри, моніторинг ринку політичних послуг з перспективою забезпечення працевлаштування студентів та магістрантів.

      3. Інтернаціоналізація:

- створення підстав і юридичного забезпечення надання платних освітніх послуг для проведення стажування на базі кафедри політології та соціології у межах країни;

- зарахування участі здобувачів у зарубіжних конференціях, вебінарах, телемостах як апробації результатів дослідження при  захисті курсових та кваліфікаційних робіт бакалаврів й магістрантів;

- ініціація підписання угод з представництвами України за кордоном для проходження практики, стажування учасників освітнього процесу кафедри політології та соціології;

- ініціація міжфакультетської співпраці із закордонними ЗВО для проведення науково-дослідної роботи кафедр факультету;

- договори про співпрацю із закордонними ЗВО для реалізації права на академічну мобільність;

- участь у грантових програмах Європейської Комісії (Еразмус+).

     Колектив кафедри політології та соціології Факультету суспільно-гуманітарних наук Київського столичного університету імені Бориса Грінченка відрізняє творча інтелектуальна атмосфера, відкритість до спілкування, інноваційне мислення та дбайливе ставлення до традицій минулого.

     Двері кафедри завжди відкриті для всіх, хто прагне знань та розвитку.

Факультет у соціальних мережах