Напрямки наукових досліджень

НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

КАФЕДРИ ФІЛОСОФІЇ ТА РЕЛІГІЄЗНАВСТВА

ФАКУЛЬТЕТУ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК

КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

     Соціальна філософія та філософія історії (д. філос. н., проф. Александрова О.С., д. філос. н., проф. Додонов Р.О., д. філос. н., проф. Горбань О.В., д. філос. н., проф. Колінько М.В., д. філос. н., проф. Пасько Я.І., викл. Малецька М.О.);

     Релігієзнавство (д. філос. н., проф. Остащук І.Б., д. філос. н., проф. Ломачинська І.М., д. філос. н., проф. Шепетяк О.М., к. філос. н., доц. Мартич Р.В., к. н. з держ. управл., доц. Небожук Р.А., к. філос. н., доц. Хрипко С.А.);

     Філософія міста (д. філос. н., проф. Додонов Р.О., д. філос. н., проф. Пасько Я.І.);

     Філософія освіти. Освітологія (д. філос. н., проф. Горбань О.В., к. іст. н., доц. Купрій Т.Г., к. філос. н., доц. Мартич Р.В., к. філос. н., доц. Овсянкіна Л.А., к. філос. н., доц. Кузьменко О.М.);

     Філософія і методологія науки (д. філос. н., проф. Шепетяк О.М., к. філос. н., доц. Омельченко В.В.).

     На кафедрі сформувалася Грінченківська філософська школа (з 2004 року), до складу якої увійшли наукові школи д. філос. н., проф. Огнев’юка В.О. (захист 5 канд. дис.), д. філос. н., проф. Александрової О.С. (захист 4 канд. дис.), д. філос. н., проф. Додонова Р.О. (захист 1 докт. та 11 канд. дис.), д. філос. н., проф. Горбаня О.В. (захист 1 канд. дис.), д. філос. н., проф. Паська І.Я. (захист 1 докт. та 3 канд. дис.), д. філос. н., проф. Ломачинської І.М. (захист 1 канд. дис.), д. філос. н., проф. Шепетяка О.М. (захист 1 канд. дис.) тощо.

     На кафедрі філософії та релігієзнавства (спільно з колективом кафедри політології та соціології Факультету суспільно-гуманітарних наук) виконується наукова тема «Гуманітарна безпека України в контексті системних і позасистемних викликів сучасності» (державний реєстраційний номер: 0122U202038).

     Мета роботи: на основі комплексного вивчення провідних теорій та концепцій, українських і світових практик, – дослідити, обґрунтувати, розробити та перевірити в межах філософії, релігієзнавства, а також прикладної політології сукупність системних і позасистемних викликів сучасності в контексті гуманітарної безпеки України, зокрема моделювання функціонування та розвитку політичних систем, ролі релігійних організацій, освітніх інституцій у становленні громадянського суспільства.

     Об’єкт дослідження –  гуманітарна безпека України в системних і позасистемних викликах сучасності.

     Предмет дослідження – філософське, релігієзнавче, політологічне дослідження гуманітарної безпеки України у контексті системних і позасистемних викликів сучасності.

     Наукові керівники теми: Остащук Іван Богданович (завідувач кафедри філософії та релігієзнавства), Пояркова Тетяна Костянтинівна (завідувач кафедри політології та соціології).

     Термін виконання: 12.2022–12.2027.

     У межах виконання наукової теми «Гуманітарна безпека України в контексті системних і позасистемних викликів сучасності» професорсько-викладацький склад кафедри філософії та релігієзнавства працює над такою тематикою:

     Остащук І. Б., д. філос. н., проф.:

1.Релігійні наративи у дискурсі гуманітарної безпеки України.

2.Філософія та семіотика права й релігії: актуальні запити гуманітарного і правового розвитку України.

     Александрова О. С., д. філос. н., проф.:

1.Українські біженці в ЄС: невизначеність, нерівність, потенційний середній клас.

2.Соціальна невизначеність як патерн сучасного українського суспільства.

3.Генезис сучасного середнього класу та гуманітарна безпека країн.

     Горбань О. В., д. філос. н., проф.:

Понятійно-категоріальний апарат гуманітарної безпеки в контексті біоетичного дискурсу.

     Додонов Р. О., д. філос. н., проф.:

Соціальні практики формування цивілізаційної ідентичності громадян України в умовах російської агресії.

     Колінько М. В., д. філос. н., проф.:

Міграційні виклики в умовах війни: культурний шок і політична гостинність.

     Ломачинська І. М., д. філос. н., проф.:

Релігійно-філософський дискурс інформаційної безпеки суспільства в контексті глобалізаційних трансформацій сучасності

     Пасько Я. І., д. філос. н., проф.:

Світоглядні виміри гуманітарної безпеки.

     Мартич Р. В., к. філос. н., доц.:

Понятійно-категоріальний апарат гуманітарної безпеки в контексті біоетичного дискурсу

     Кузьменко О. М., к. філос. н., доц.:

Соціально-філософський аналіз сучасної університетської освіти в Україні.

     Купрій Т. Г., к. іст. н., доц.:

Студентство як складова людського капіталу в умовах соціально-політичної нестабільності.

     Небожук Р. А., к. наук держ. управ., доц.:

Основні напрями забезпечення національної стійкості українського суспільства у релігійній сфері.

     Овсянкіна Л. А., к. філос. н., доц.:

Філософські проблеми якості сучасної української освіти.

     Омельченко Ю. В., к. філос. н., доц.:

Український правозахисний рух: соціально-філософський аналіз.

     Хрипко С. А., к. філос. н., доц.:

Аксіологія сучасної української освітньої культури.

     Малецька М. О.:

Культура відеогри у соціальному бутті сучасних українців.

     Результати науково-дослідної роботи кафедри знайшли відображення у таких монографіях:

     Кравчук О.О., Остащук І.Б. Судова символіка: монографія. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2022. –  528 с.

     Кравчук О., Остащук І. Лексика судової символіки в контенті сучасних енциклопедій // Українська енциклопедистика як складник інформаційного спротиву: колективна монографія / За заг. ред. д. і. н., проф. А. Киридон. – Київ: Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво», 2022. –  С. 239-253.

Trudne pytania pamięci historycznej w paradygmacie dialogu kulturowego : Monografia zbiorova / Kijowski Uniwersytet im. Borysa Hrinchenki. – Białystok: Białoruskie Towarzystwo Historyczne, 2019. – 292 s.

     Ярослав Мудрий та його доба: тисячолітній досвід українського державотворення / редкол.: В.О. Огнев’юк, О.С. Александрова, В.М. Андрєєв, Р.О. Додонов. – Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2019. – 248 с.

     Освітологія: витоки наукового напряму: Монографія / За ред. В.О. Огнев’юка; Авт. кол.: В.О. Огнев’юк, С.О. Сисоєва, Л.Л. Хоружа, І.В. Соколова, О.М. Кузьменко, О.О. Мороз. – Київ: ВП «Едельвейс», 2012. – 336 с.

     Гібридна війна: inverbo et in praxi  / Під. заг. ред. проф. Р.О. Додонова. – Вінниця, 2017. – 410 с.

     Додонов Р.О. Східноукраїнський конфлікт у дзеркалі соціально-філософської рефлексії. – Вінниця: ГЛОБУС ПРЕСС, 2016. – 200 с.

     Додонов Р.О. Теорія ментальності. Вчення про детермінанти мисленнєвих автоматизмів. – Запоріжжя: «Тандем-У», 1999. – 264 с.

Nad Wisłą i Dnieprem. Polska i Ukraina w przestrzeni europejskiej – przeszłosc i terazniejszość. Monografia zbiorowa / red. Ihor Sribnyak. – Warszawa-Toruń: Miedzynarodowy konsorcium naukowo-edukacyjny im. Luciena Febvra, 2019. – 244 s.

     Ломачинська І.М. Монастирі України. – Київ: Балтія-Друк, 2015. – 208 с.

     Ломачинська І.М. Гендерний вимір владних комунікацій. – Біла Церква, 2014. – 206 с.

     Ломачинська І.М. Інформаційна війна як фактор реалізації сучасної геополітики // Вплив глобалізаційних процесів на безпеку держави: економічний, інформаційний, соціальний та культурологічний аспекти: Монографія / П.І. Юхименко, О.М. Загурський, М.В. Півторак та ін.: за заг. ред. П.І. Юхименка. – Київ: Університет «Україна», 2015. – С.196–218.

     Пасько Я.І. Історія західноєвропейського міста // Історичні виміри західноєвропейського міста. Гол. ред. О. Михєєва. – Донецьк, 2011. – С.5-66.

     Пасько Я.І. Громадянське суспільство як інтеріоризація центральноєвропейського спадку // Громадянське суспільство як ціннісний цивілізаційний феномен [Гол. ред. І. Сікорська], Донецьк. – 2014. – С.114-211.

     Шепетяк О.М. Німецькомовна католицька думка другої половини ХХ століття: монографія. – Київ: УАР, 2014. – 346 с.

     Купрій Т.Г. Управління конфліктами у процесах публічної політики: взаємодія держави та громадянського суспільства: наукова розробка / [гол. ред. С.О. Телешун]. – Київ: НАДУ, 2012. – 52 с.

     Остащук І.Б. Християнський сакральний символізм: релігієзнавчо-філософський дискурс: монографія. – Київ: Автограф, 2011. – 288 с.

     Хрипко С. Ціннісні акценти духовно-креативних тенденцій освітньої культури в сучасній Україні. – Київ: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2011 – 262 с.

     Aleksandrova О., Bondar Т., Martirosyan О. // Modern socio-political processes in Russia, Europe states and in the World / ed. by D. Pukas. – Stuttgart, ORT Publishing, 2012. – 208 p.

     Наукові дослідження студентів, аспірантів та докторантів здійснюються під керівництвом докторів філософських наук, професорів Остащука І.Б., Александрової О.С., Горбаня О.В., Додонова Р.О., Колінько М.В., Ломачинської І.М., Паська Я.І.,  Шепетяка О.М.

Факультет у соціальних мережах