Центр аналітичних досліджень

ПОЛОЖЕННЯ

 

про Центр аналітичних досліджень

кафедри філософії та релігієзнавства 

Факультету суспільно-гуманітарних наук

Київського стличного університету імені Бориса Грінченка

 

 • Загальні положення

 

1.1 Центр аналітичних досліджень є одним з базових Центрів компетентностей кафедри філософії та релігієзнавства Факультету суспільно-гуманітарних наук і працює на засадах самоврядування.

1.2. Центр аналітичних досліджень створюється з метою реалізації Нової освітньої стратегії Університету шляхом докорінної зміни якості підготовки фахівця – лідера, який відповідає потребам сучасного ринку праці, закріплення отриманих студентами теоретичних знань аналітичного спрямування, формування самостійної, творчої та ініціативної особистості, що володіє комплексом знань про процеси прийняття управлінських рішень, які базуються на одержанні інформації за допомогою аналітичних методів.

1.3. Діяльність Центру аналітичних досліджень спрямована на підвищення престижу Університету, зміцнення та розвиток його матеріально-технічної бази.

1.4. Навчально-науково-практичне керівництво діяльністю Центру аналітичних досліджень здійснюють закріплені за ним викладачі кафедри філософії.

1.5. Центр аналітичних досліджень забезпечує проведення практичних занять студентів спеціальностей «Філософія» та «Політологія» з дисциплін аналітичного спрямування і організовує їх виробничу практику у тісному контакті з відділом практики та студентським науковим товариством Університету.

1.6. Центр аналітичних досліджень створюється як структурний підрозділ кафедри філософії і не є юридичною особою. Всі фінансові розрахунки Центр аналітичних досліджень здійснює через розрахунковий рахунок Університету.

1.7. Центр аналітичних досліджень розміщується за місцезнаходженням Історико-філософського факультету Університету та використовує його матеріально-технічну базу.


2. Цілі діяльності Центру аналітичних досліджень

2.1. Центр аналітичних досліджень створюється з метою практичної орієнтації формування аналітичних компетентностей випускників спеціальностей «Філософія» та «Політологія» задля вирішення інструментальних та загальнонаукових задач з подальшим розширенням можливостей  доступу до працевлаштування. Інформаційна аналітика спрямована на аналітичний моніторинг не тільки явних поточних проблем, а й формування висновків про перспективи  досліджуваного інформаційного процесу, на основі загальної тенденції його розвитку.

2.2. Актуалізація аналітичної складової у формуванні фахових компетентностей зумовлена необхідністю удосконалення прогнозної функції сучасних аналітичних досліджень, формування здатностей до аналітичної оцінки перспектив розвитку досліджуваного об’єкта.

 

3. Основні напрямки та форми діяльності Центру аналітичних досліджень

3.1. Забезпечення практичної реалізації навчального процесу з дисциплін аналітичного спрямування:

3.1.1. Для спеціальності 033 «Філософія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з означених дисциплін:

 • Аналітичні студії (Інформаційно-аналітична діяльність)
 • Соціальний аналіз і прогнозування
 • Соціальний менеджмент
 • Глобалістика
 • Актуальні проблеми соціально-гуманітарного знання
 • Соціологія та психологія релігій
 • Динаміка релігійних процесів в Україні та світі
 • Політичний аналіз та консультування
 • Політичні технології та консалтинг
 • Політична регіоналістика
  • Для спеціальності 052 «Політологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з означених дисциплін:
 • Прикладні політичні студії (Політичний РR, Практична політологія, Мас-медіа і політика, Інститут президенства, Сучасний парламентаризм)
 • Політична регіоналістика
 • Аналітичні студії (Політичний аналіз і прогноз, Методи і технології в політиці, Політична експертиза)
 • Громадянське суспільство в політичній системі держави
 • Політична участь і політична поведінка
 • Стратегічний менеджмент
 • Політична етика і політична відповідальність
 • Політичні комунікації та ЗМІ
 • Управління соціально-політичними процесами
 • Виборчі технології
 • Політичний консалтинг
 • Конфліктологія
 • Політична реклама та РR
 • Технології протидії політичним маніпуляціям

3.2.. Забезпечення проходження практики:

3.2.1. Для спеціальності 033 «Філософія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти забезпечення проходження виробничої (аналітичної), виробничої (експертної), дослідницької практик;

3.2.2. Для спеціальності 052 «Політологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти забезпечення проходження виробничої (аналітичної/експертної) практики спеціальності

3.2.3.Для спеціальності 033 «Філософія» другого (магістерського) рівня вищої освіти забезпечення проходження виробничої (асистентської) практики (основної і тематичної спеціалізації) спеціальності «Філософія» другого (магістерського) рівня вищої освіти

3.2.4.Практична реалізація діяльності Центру передбачає виконання наступних завдань:

 • оволодіння сучасними методами збирання, аналізу та обробки наукової інформації;
 • оволодіння методологією аналітичних досліджень;
 • практичне використання основних форм та інструментарію аналітичних досліджень;
 • проведення практичних занять з предметів групи формування аналітичних компетентностей, вдосконалення методики викладання навчальних дисциплін;
 • аналіз роботи Центру з метою формування аналітичних висновків щодо вдосконалення подальших напрямів його діяльності.
  • У відповідності з напрямками діяльності Центр аналітичних досліджень може мати форму науково-практичної лабораторії з надання комплексу вищеназваних послуг в структурі кафедри філософії.
  • Центр аналітичних досліджень може використовувати для реалізації практичних цілей своєї діяльності інтелектуальні та інформаційні ресурси інших організацій та установ відповідно до укладених договорів про практику.
  • Центр аналітичних досліджень може розширювати напрями діяльності та удосконалювати свою структуру в залежності від освітніх цілей Університету.

4. Взаємовідносини між Університетом та Центром аналітичних досліджень:

4.1. Університет:

 • визначає перспективні напрямки роботи Центру аналітичних досліджень відповідно до освітніх програм спеціальностей «Філософія» та «Політологія»;
 • забезпечує кваліфіковане керівництво професійною діяльністю Центру аналітичних досліджень викладачами Університету чи запрошеними фахівцями-аналітиками;
 • забезпечує можливості задля укладення договорів про співпрацю з іншими вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами, державними та недержавними аналітичними структурами, громадськими організаціями, політичними партіями задля практичної реалізації аналітичних компетентностей студентів спеціальностей «Філософія» та «Політологія».
 • здійснює матеріальне забезпечення діяльності Центру аналітичних досліджень.

4.2. Центр аналітичних досліджень як підрозділ Університету зобов'язаний:

 • реалізувати основні цілі Нової освітньої стратегії Університету;
 • діяти у межах Корпоративного кодексу Університету та нормативно-правових актів, що регулюють освітню діяльність в Університеті.

Факультет у соціальних мережах