Наукова робота

Основні напрями наукової роботи викладачів кафедри

Пояркова Тетяна Костянтинівна

  Політичні кризи, кризовий синдром модернізації, політична модернізація, сучасні війни, російсько-українська війна, патрон-клієнтелізм, неофеодалізм.

 Панасюк Леонід Валерійович

  Етнонаціональні процеси, етномовні процеси, білінгвізм як політичний феномен

 Ощипок Іван Федорович

  Транснаціоналізм, релігійний фактор у міжнародних відносинах

 Костюк Тетяна Олександрівна

  Політичні інститути і процеси, політичні еліти, політичні конфлікти, стратегічне  управління.

 Лавриненко Ганна Андріївна

  Універсалізм, трансформаційні процеси в державах пострадянського простору,  політична ідентичність, політичні технології та політичний консалтинг, політичний  аналіз та моделювання політичних процесів.

Макаренко Лілія Петрівна

 Політична культура, політична участь, політична поведінка, політична свідомість

Наукові, науково-методичні та науково-експертні здобутки науково-педагогічних працівників кафедри за 2017 – 2023 рр.

  • опубліковано 10 статтей у наукометричних базах Web of Science та Scopus
  • 74 статті у зарубіжних наукових виданнях, які включені до інших наукометричних баз (Index Copernicus та ін.) та у фахових виданнях України
  • участь у підготовці 15 вітчизняних і зарубіжних монографій (індивідуальних і колективних)
  • підготовлено 12 навчальних посібників та інших друкованих навчально-методичних праць

89 апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики

Основні наукові публікації викладачів кафедри (обрані)

Факультет у соціальних мережах