Навчально-методична робота

     Науково-педагогічні працівники кафедри забезпечують викладання дисциплін за освітньою програмою «Політологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, за освітньо-професійною програмою «Політичні технології та консультування» другого (магістерського) рівня вищої освіти, а також викладання дисциплін політологічного циклу за іншими освітніми програмами Київського університету імені Бориса Грінченка.

     Викладачами кафедри розроблено:

  •      комплекс робочих програм дисциплін політологічного циклу для Київського університету імені Бориса Грінченка та інших ЗВО України (усі НПП кафедри) та низку програм дисциплін за освітньо-професійною програмою «Політичні технології та консультування» другого (магістерського) рівня вищої освіти
  •      методичні рекомендації до написання кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності 052 «Політологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
  • методичні рекомендації до написання кваліфікаційних робіт для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти
  •      програми навчальної, виробничої та переддипломної практик спеціальності 052 «Політологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
  •      програми виробничої (в політичних організаціях), виробничої (асистентської) та переддипломної практик спеціальності 052 «Політологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти
  •      низку навчальних посібників (включаючи електронні) та навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання

Факультет у соціальних мережах