ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ НАУКОВОГО ВИДАННЯ «КИЇВСЬКІ ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ»

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ НАУКОВОГО ВИДАННЯ

«КИЇВСЬКІ ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ»

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Редакційна колегія наукового видання «Київські історичні студії», що виходить у Київському університеті імені Бориса Грінченка, запрошує Вас до співпраці.

У часопису публікуються конкретно-історичні, історіографічні, джерелознавчі, просопографічні, історико-культурні дослідження, рецензії  тощо. Наукові розвідки не обмежуються хронологічними чи географічними рамками. У виданні передбачено такі тематичні рубрики: Археологія; Всесвітня історія; Історія України; Соціокультурні дослідження; Рецензії та замітки. У виданні презентуються статті, огляди, рецензії, переклади, інформація про наукові події. На сторінках часопису публікуватимуться оригінальні статті, не оприлюднені раніше.

 

ВИМОГИ ПУБЛІКАЦІЇ СТАТЕЙ:

Матеріали подаються українською, польською, російською, англійською мовою, добре вичитані і відредаговані; обсяг статті – від 0,5 до 0,7 друкованих аркушів (від 12 до 15 сторінок формату А4) із урахуванням додатків, скорочень, переліку джерел та літератури.

Угорі першої сторінки (в правому кутку) обов’язково подається УДК статті (звичайним шрифтом); із нового рядка (у лівому кутку) ім’я та прізвище автора (жирний, курсив); наступним рядком (по центру) назва статті (розмір 16, жирний, прописний, до 10 слів). Через один абзацний рядок – анотація та ключові слова мовою оригіналу (кегль 13, курсив, до 500 друкованих знаків, 5-7 ключових слів).

Наприкінці статті подаються ім’я/прізвище автора, назва статті (кегль 14), анотація та ключові слова російською (чи українською, відповідно до мови оригіналу, кегль 13, курсив, до 500 друкованих знаків, 5-7 ключових слів) та англійською мовою ім’я/прізвище автора, назва статті, розширена анотація-резюме та ключові слова (від 1000 до 2000 друкованих знаків). Розширені англомовні анотації статей будуть розміщуватися на сайті видання. Анотація має містити наступну інформацію: важливість обраної теми та ступінь її розкриття; які методи застосовувалися для дослідження; наскільки науково вагомими є отримані результати.

Відповідно до пункту 3 Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 №7­05/1 стаття повинна мати таку структуру: 1) постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; 2) аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання проблеми, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми; 3) формулювання меті і завдань статті; 4) виклад основного матеріалу; 5) висновки і перспективи подальших розвідок.

 

Статті надсилаються:

  1. В текстовому редакторі Microsoft Word (розширення .rtf), шрифт – TimesNewRoman, розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, вирівнювання тексту статті – по ширині, усі береги – 2 см.
  2. Виділяти слова курсивом, напівжирним, змінювати, зменшувати чи збільшувати шрифт не можна. У тексті необхідно розрізняти дефіс «-» і тире «–». Підкреслення у тексті не допускаються. Таблиці та інші графічні зображення супроводжуються розміщенням назви (таблиці – справа над таблицею, рисунку – знизу). Сторінки статті не нумеруються. Фотографії та інші візуальні елементи (чорно-білі, з градаціями сірого кольору) розміщуються як у самому тексті статті, так і надсилаються окремо у вигляді самостійних файлів в одному з поширених форматів (TIFF, PCX, JPG, BMP, CDR). Допускається використання загальноприйнятих скорочень.
  3. Ініціали біля прізвищ (напр., В. А. Лавренов), скорочення типу і т. п., і т. д., XX ст., назви населених пунктів, приміром м. Чернівці, друкуються через нерозривний пробіл (одночасне натискання клавіш Сtrl+Shift+пробіл). Скорочення типу 80-ті, 2-го друкуються через нерозривний дефіс (одночасне натискання клавіш Сtrl+Shift+дефіс).
  4. Посилання оформлюються у формі посилань наприкінці кожної сторінки. Безпосередньо після основного тексту має бути подано бібліографію статті, структуровану за фаховими вимогами до дисертацій, що є необхідним для набуття часописом статусу наукометричного видання. Оформлення бібліографічного апарату здійснюється відповідно вимог ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» (http://www.mmt.zmapo.edu.ua/mmt_ukr/bibl_standart.html). Бібліографія дублюється в англомовній транслітерації(Постанова КМУ від 27 січня 2010 р. № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею», http://translit.kh.ua/, http://translit.net/).
  5. Після тексту статті вказується дата її надходження до редколегії.
  6. Автори надають відомості про себе (ПІБ, наявність наукового ступеня чи вченого звання, місце роботи / навчання та посада, контакти – поштова адреса, телефон, e-mail) українською та англійською мовами.
  7. Особи, що не мають наукового ступеня до статті додають рецензію наукового керівника.
  8. Матеріали надсилаються до 1 березня 2017 р. на електронну пошту кафедри історії України Київського університету імені Бориса Грінченка та на пошту .

Від редколегії:

Тексти оформлення, яких не відповідає означеним вимогам будуть відхилені. Рішення про публікацію ухвалюється редакційною колегією. Матеріали, опубліковані в журналі, відбивають погляди авторів, що не завжди збігаються з позицією редакційної колегії. За достовірність інформації, основний зміст статті й висновки повну відповідальність несе автор (автори).

>>>СКАЧАТИ<<<

Факультет у соціальних мережах