Протокол №5 засідання кафедри 18 січня 2022 року

 

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА

ПРОТОКОЛ № 6

засідання кафедри філософії

 

м. Київ                                                                                  18 січня 2022р.

 

ПРИСУТНІ: д. філос. н., проф. Р.О. Додонов, завідувач кафедри; д. філос. н., проф. О. В. Горбань, професор кафедри; д. філос. н., проф. Н.Д. Ковальчук, професор кафедри; д. філос. н., доц. М.В. Колінько, доцент кафедри; д. філос. н., проф. І.М. Ломачинська, професор кафедри; д. філос. н., проф. Я.І. Пасько, професор кафедри; д. філос. н., доц. О.М. Шепетяк, професор кафедри; к. філос. н., доц. Т. І. Бондар, доцент кафедри; к. філос. н., доц. Л. А. Овсянкіна, доцент кафедри; к. філос. н., доц. С.А. Хрипко, доцент кафедри; к. філос. н. Р.В. Мартич, доцент кафедри; к. і. н., доц. Т.Г. Купрій, доцент кафедри; викл. М. О. Малецька; асп. Т. А. Безпрозванна; асп. І. Д. Олійник; асп. А. В. Нестеровський; асп. Р. Ф. Гаврильченко; асп. В. О. Ужва; асп. В. Харченко; асп. О. В. Тюлькін; асп. І. С. Зайцева; асп. Є. О. Дейнега; асп. К. Р. Дзігора; асп. Г. В. Тимофєєва; лаб. О. А. Король.

 

Порядок денний:

 • Проміжний звіт аспірантів.
 • Обговорення проєкту нової редакції ОНП 031 «Релігієзнавство» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.
 • Затвердження пропозицій кафедри філософії до каталогу вибіркових курсів Університету.
 • Затвердження кафедральної теми науково-дослідницької роботи.
 • Рекомендація студентських наукових робіт до участі в першому етапі Всеукраїнських конкурсів.
 • Сертифікація електронного навчального курсу «Філософія освіти» для магістрів спеціальності 033 Філософія, автори: професор Горбань О.В., доц. Купрій Т.Г.
 • Сертифікація електронного навчального курсу «Аналітика соціальних процесів. Філософія інформації. Філософія економіки» для бакалаврів спеціальності 033 Філософія, автори: професор проф. Ломачинська І.М., Горбань О.В., доц. Купрій Т.Г.
 • Сертифікація електронного навчального курсу «Методика викладання філософських дисциплін» для магістрів спеціальності 033 Філософія, автори: професор Ковальчук Н.Д.

1. СЛУХАЛИ:

Звіт аспіранта 1 року навчання денної форми спеціальності 033 “Філософія” М.О. Малецької про роботу в першому семестрі 2021-2022 н. р. Підготовлено план-проспект дисертації доктора філософії; затверджено Індивідуальний навчальний план та індивідуальний план наукової роботи (протокол № 2 від «21» жовтня 2021 р.); затверджено тему дисертації Вченою радою Університету (протокол № 10 від «25» листопада 2021 р.). Опрацьовано теоретичну базу дослідження (50 джерел). Підготовлено розділи дисертації: 1 розділ – 30 %. З ініціативи Наукового товариства 23.09.2021 проведено ознайомчу лекцію з теми «Вступ до філософії відеоігор» для студентів 1 курсу спеціальності «Філософія».

Звіт аспіранта 1 року навчання денної форми спеціальності  033 «Філософія»
К. Р. Дзігори про роботу в І семестрі 2020-2021 н.р. Підготовлено план-проспект дисертації доктора філософії; Затверджено тему дисертації Вченою радою Університету (протокол № 11 від «23» грудня 2021 р.) Погоджено індивідуальний навчальний план та індивідуальний план наукової роботи з науковим керівником й затверджено Індивідуальний план аспіранта Вченою радою факультету (протокол № 2 від «21» жовтня 2021 р.). Опрацьовано теоретичну базу дослідження (50 джерел). Проведено науково-дослідну роботу за темою дослідження (напр., експеримент і т.д.), зокрема – кількісне дослідження груп присвячених історії у соціальних мережах Facebook,YouTube, Instagram. Підготовлено розділи дисертації: 1 розділ – 30 %. Публікація: Дзігора К.Р. Класифікація соціальних мереж в контексті комеморативних досліджень // «Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук: перспективи та виклики» v всеукраїнська студентська науково-практична конференція», Миколаїв, 2019.

Звіт аспіранта 1 року навчання заочної форми спеціальності 033 «Філософія» О.В. Тюлькіна про роботу в І семестрі 2021-2022 н.р. Підготовлено план-проспект дисертації доктора філософії; затверджено тему дисертації Вченою радою Університету (протокол № 10 від «25» листопада 2021 р.). Погоджено індивідуальний навчальний план та індивідуальний план наукової роботи з науковим керівником й затверджено Індивідуальний план аспіранта Вченою радою інституту/факультету (протокол № 2 від «21» жовтня 2021 р.).

Звіт аспіранта 1 року навчання заочної форми спеціальності 033 «Філософія» І.С. Зайцевої про роботу в І семестрі 2021-2022 н.р. Підготовлено план-проспект дисертації доктора філософії; затверджено тему дисертації Вченою радою Університету (протокол № 10 від «25» листопада 2021 р.). Погоджено індивідуальний навчальний план та індивідуальний план наукової роботи з науковим керівником й затверджено Індивідуальний план аспіранта Вченою радою інституту/факультету (протокол № 2 від «21» жовтня 2021 р.). Опрацьовано теоретичну базу дослідження. Проведено науково-дослідну роботу за темою дослідження (напр., експеримент і т.д.), зокрема: проведена робота з фокус групою. Мала місце спроба встановити кореляцію між національною та гендерною ідентичністю. Готується стаття під робочою назвою «Ідентичність в контексті сучасних соціальних трансформацій».

Звіт здобувача поза аспірантурою 1 року навчання спеціальності 033 «Філософія» Г.В. Тимофєєвої про роботу в І семестрі 2021-2022 н.р. Підготовлено план-проспект дисертації доктора філософії; затверджено тему дисертації Вченою радою Університету (протокол № 10 від «25» листопада 2021 р.) Погоджено індивідуальний навчальний план та індивідуальний план наукової роботи з науковим керівником й затверджено Індивідуальний план аспіранта Вченою радою інституту/факультету (протокол № 2 від «21»жовтня 2021 р.). Опрацьовано теоретичну базу дослідження.

Звіт аспіранта 1 року навчання заочної форми спеціальності 031 «Релігієзнавство» Є.О. Дейнеги про роботу в І семестрі 2021-2022 н.р. Підготовлено план-проспект дисертації доктора філософії; затверджено тему дисертації Вченою радою Університету (протокол № 10 від «25» листопада 2021 р.). Погоджено індивідуальний навчальний план та індивідуальний план наукової роботи з науковим керівником й затверджено Індивідуальний план аспіранта Вченою радою інституту/факультету (протокол № 2 від «21» жовтня 2021 р.). Опрацьовано теоретичну базу дослідження: відібрано більше 200 літературних джерел (російськомовні, україномовні), опрацьовані матеріали деяких електронних архівів. Підготовлено розділи дисертації: 1 розділ – 40 %. Опубліковано статтю в фаховому журналі «Схід» у співавторстві з Ломачинською І.М. та Донцем О.Б. – «Релігійні фактори формування української ментальності» та статтю в журналі «Освітній  дискурс: збірник наукових праць» у співавторстві з Ломачинською І.М. та Гужвою В.О. – «Місія соціального служіння у богословському освітньому дискурсі». Участь у наукових заходах (конференціях, семінарах тощо) (повна назва заходу, дата і місце проведення, тема доповіді):

 • Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: літні диспути: тези доп. III Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 11-12 серпня 2021 р. Дніпро, Україна. Тема: «Витоки формування етноментальності в контексті релігійної освіти: український досвід»;
 • IX International Scientific and Practical Conference “Challenges in Science of Nowadays”, July16-18,2021inWashington,USA. Тема: «Релігія як чинник формування етноментальності східних слов’ян»;
 • Причорноморський центр досліджень проблем суспільства», 16-17 липня 2021 р. Тема: «Релігія як чинник формування вітчизняної освітньо-виховної традиції»;
 • Причорноморський центр досліджень проблем суспільства», 10–11 вересня 2021 р. Тема: «Религиозный фундаментализм в контексте мировой глобализации». Форма проведення конференцій – заочна.

Посилання на сторінку е-порфоліо аспіранта: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/user/6592

Звіт аспіранта 2 року навчання денної форми спеціальності 033 «Філософія» асп. Р.Ф. Гаврильченко про роботу в І семестрі 2021-2022 н.р. Складено іспити з дисциплін «Актуальні проблеми філософського дискурсу», «Наукові комунікації іноземною мовою», заліки з «ІКТ в сучасних наукових дослідженнях», «Науково-дослідна інфраструктура в галузі». Результати, отримані у неформальній освіті: курс «Цифрова безпека та комунікації в онлайн», курс «Академічна доброчесність в університеті». Опрацьовано теоретичну базу дослідження: Розробка теоретико-методологічних засад дослідження соціальної невизначеності. Робота з працями О. Симончук, Дж. Несбіта, М. Шульги, Н. Заболотної, Л. Фейербаха, Н.Талеба, Дж. Купер Рамо, М.Вукер тощо. Підготовлено розділи дисертації: 1 розділ – 40 %. Участь у наукових заходах:

Всеукраїнська наукова конференція «Київські філософські студії-2021» 21.05.2021. Київський університет імені Бориса Грінченка. Тема доповіді: «Невизначеність як атрибут соціальних трансформацій»;

IV International Scientific and Practical Conference “Topical Issues of Modern Science, Society and Education” (Kharkiv);

VI International Scientific and Practical Conference “Innovations and Prospects of World Science” (Vancouver).

Участь в роботі фокус-групи з експертною групою при акредитації освітньо-наукової програми 033-Філософія третього (освітньо-наукового) рівня. Посилання на сторінку е-порфоліо аспіранта: http://wiki.kubg.edu.ua/Гаврильченко_Роман_Володимирович/Портфоліо_аспіранта

Звіт аспіранта 2 року навчання денної форми спеціальності  031 «Релігієзнавство» В.А. Харченка про роботу в І семестрі 2021-2022 н.р. Опрацьовано публікації за темою дослідження, а зокрема Петра Яроцького, монографію Олександра Саннікова та Юрія Решетнікова, працю Льва Митрохіна «Історія Баптизму».  Були проведені бесіди з представниками Євангельського Християнства, в ході розмови проаналізовано поточний стан Євангельського Християнства в Україні, на прикладі таких конфесій, як Пресвітеріани, Євангельські Християни Баптисти. В ході пошуку літератури для дослідження відвідано бібліотеки Духовних закладів згаданих конфесій. Підготовлено розділи дисертації: 1 розділ –  85 %.

Звіт аспіранта 2 року навчання заочної форми спеціальності  031 «Релігієзнавство» В.О. Ужви; про роботу в І семестрі 2021-2022 н.р. Складено іспити з дисциплін «Актуальні проблеми філософського дискурсу», «Наукові комунікації іноземною мовою», заліки з «ІКТ в сучасних наукових дослідженнях», «Науково-дослідна інфраструктура в галузі». Підготовлено розділи дисертації: 1 розділ – 30 %. Опубліковано статтю: Ломачинська І.М., Дейнега Є.О., Ужва В.О. Місія соціального служіння у богословському освітньому дискурсі. Освітній дискурс. 2022. Участь у наукових заходах:

 • Ужва В.О. Соціальна спрямованість діяльності Української православної церкви: Матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції «Тheoretical foundations in practice and science», 2021, Bilbao, Spain
 • Ужва В.О. Соціальна діяльність православних монастирів в києворуську добу: Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції «The latest problems of modern science and practice», 2022, Boston. USA.

Звіт аспіранта 3 року навчання заочної форми спеціальності 033 «Філософія» І.Д. Олійника про роботу в І семестрі 2021-2022 н.р. про роботу в І семестрі 2021-2022 н.р. Пройдено науково-педагогічну практику. Опрацьовано теоретичну базу дослідження. (50джерел). Підготовлено розділи дисертації: 1 розділ – 90 %; 2 розділ – 40 %; 3 розділ – 10 %. Публікації: Oliynyk, I. Self-Identification Of Precariat Representatives / Ivan Oliynyk, Tatiana Bezprozvanna, Maria Maletska // Skhid. – 2020. – N 5(169). - P. 24-28. – Doi : 10.21847/1728-9343.2020.5(169).215042; Олійник І.Д. Поширення Прекарних Практик В Умовах Трансформаційних Суспільств / Annali D’italia №12, 2020 – Part 1 – С. 69-75. Конференції: Олійник І.Д. Умови і можливості зниження рівня прекаризації молоді: соціально-філософський аспект / The 4th International scientific and practical conference “Actual trends of modern scientific research” (October 11-13, 2020), MDPC Publishing, Munich, Germany. 2020. – С.308-314. Олійник І.Д. Аналіз зайнятості як важливого елементу сучасного ринку праці. Київські філософські студії-2020: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (м. Київ, 19 травня 2020 р.) : тези доповідей / за заг. ред. проф. Р.О. Додонова. – Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2020. – С. 213-216.

Звіт аспіранта 3 року навчання заочної форми спеціальності 033 «Філософія» А.В. Нестеровського про роботу в І семестрі 2021-2022 н.р. про роботу в І семестрі 2021-2022 н.р. Пройдено науково-педагогічну практику. Опрацьовано теоретичну базу дослідження. (50джерел). Підготовлено розділи дисертації: 1 розділ – 75 %; 2 розділ – 30 %; 3 розділ – 10 %.

Звіт аспірантки 4 року навчання денної форми спеціальності 033 «Філософія» Т.А. Безпрозванної про роботу в І семестрі 2021-2022 н.р. про роботу в І семестрі 2021-2022 н.р. Навчальна частина виконана у повному обсязі. Є достатня кількість публікацій для захисту. Дисертаційна робота готується для обговорення на засіданні кафедри в квітні 2022 року.

ВИСТУПИЛИ:

наукові керівники аспірантів – проф. Р.О. Додонов, О.В. Горбань, І.М.Ломачинська, О.М. Шепетяк – з оцінкою роботи аспірантів у І семестрі 2021-2022 н.р.

канд. пед. н. Тригуб І.І., завідувач аспірантури, докторантури вказала на необхідність заповнення Індивідуальних планів та своєчасного оновлення е-портфоліо аспірантів.

УХВАЛИЛИ:

 • Звіт аспіранта 1 року навчання денної форми спеціальності 033 «Філософія» М. О. Малецької про роботу в І семестрі 2021-2022 н.р. затвердити.
 • Звіт аспіранта 1 року навчання денної форми спеціальності 033 «Філософія» К. Р. Дзігори про роботу в І семестрі 2021-2022 н.р. затвердити.
 • Звіт аспіранта 1 року навчання заочної форми спеціальності 033 «Філософія»

О. В. Тюлькіна про роботу в І семестрі 2021-2022 н.р. затвердити.

 • Звіт аспіранта 1 року навчання заочної форми спеціальності 033 «Філософія» І. С. Зайцевої про роботу в І семестрі 2021-2022 н.р затвердити.
 • Звіт здобувача поза аспірантурою 1 року навчання спеціальності 033 «Філософія» Г. В. Тимофєєвої про роботу в І семестрі 2021-2022 н.р. затвердити.
 • Звіт аспіранта 1 року навчання заочної форми спеціальності 031 «Релігієзнавство» Є. О. Дейнеги про роботу в І семестрі 2021-2022 н.р. затвердити.
 • Звіт аспіранта 2 року навчання денної форми спеціальності 033 «Філософія» асп. Р. Ф. Гаврильченко; про роботу в І семестрі 2021-2022 н.р. затвердити.
 • Звіт аспіранта 2 року навчання денної форми спеціальності 031 «Релігієзнавство» В. Харченка про роботу в І семестрі 2021-2022 н.р. затвердити.
 • Звіт аспіранта 2 року навчання заочної форми спеціальності 031 «Релігієзнавство» В. О. Ужви; про роботу в І семестрі 2021-2022 н.р. затвердити.
 • Звіт аспіранта 3 року навчання заочної форми спеціальності 033 «Філософія» І.Д. Олійника про роботу в І семестрі 2021-2022 н.р.. затвердити.
 • Звіт аспіранта 3 року навчання заочної форми спеціальності 033 «Філософія» А. В. Нестеровського про роботу в І семестрі 2021-2022 н.р затвердити.
 • Звіт аспірантки 4 року навчання денної форми спеціальності 033 «Філософія» Т. А. Безпрозванної про роботу в І семестрі 2021-2022 н.р. затвердити.

Інформацію проректора з наукової роботи та завідувача аспірантури, докторантури взяти до відома та виконання.

2. СЛУХАЛИ:

д. філос. н., проф. Додонова Р.О., завідувача кафедри філософії про нову редакцію ОНП «Релігієзнавство». ОНП «Релігієзнавство» була ліцензована в університеті у 2016 році.  Зміни до ОНП зумовлені чинниками, які виявилися в процесі реалізації ОНП протягом 2016 – 2021 рр. До обговорення шляхів вдосконалення ОПП запрошуються експерти з нашої кафедри, а також представники академічної спільноти, роботодавці, здобувачі та інші стейкхолдери.

ВИСТУПИЛИ:

Ломачинська І.М. (д. філос. н., проф., гарант програми): у зв’язку з рекомендаціями експертів, висловленими під час акредитації ОНП 031 «Релігієзнавство», запропоновано внести до переліку навчальних дисциплін блоку загальних компетентностей «Педагогіку і психологію викладання у вищій школі», до блоку вибіркових дисциплін – «Соціологію релігії» та «Релігію і політику».

Саган О.Н. (д.філос.н., проф., представник роботодавців) вказав на доречність включення до переліку навчальних дисциплін «Педагогіки і психології викладання у вищій школі», яка підвищить ефективність підготовки здобувачів до майбутньої педагогічної діяльності у закладах вищої освіти, до взаємодії з людьми у різноманітних установах, що має характер управлінської, організаторської, навчально-виховної діяльності.

Филипович Л.О. (д.філос.н., проф., представник роботодавців) підкреслила важливість дисциплін «Соціологія релігії» та «Релігія і політика», оскільки вони формують фахові компетентності випускників, зокрема, здатність до застосування методів соціології та статистики для обробки і аналізу отриманих експериментальних даних та об’єктивної оцінки результатів дослідження.

Титаренко В.В. (д.філос.н., проф., представник роботодавців) наголосила на необхідності оновлення ОНП відповідно до динаміки сучасних  релігійних процесів в геополітичному контексті, зокрема, дисципліна «Соціологія релігії» допоможе подальшому науковому аналізу феномену збільшення кількості новітніх релігійних рухів.

Шепетяк О.М. (д.філос.н., проф., член робочої групи) вказав на доречність скорочення кількості годин, передбачених на наукові семінари «Релігія та інтернет-технології» та «Церква як регулятор соціальних конфліктів»; це допоможе оптимізувати навчальний план.

Харченко В.А. (аспірант 2 року навчання) зазначив про необхідність оновлення ОНП через збільшення вимог до сучасних релігієзнавчих досліджень, врахування зарубіжного досвіду у процесі формування фахових освітніх компонент програми.

УХВАЛИЛИ:

 • Проєктній групі узагальнити пропозиції, висловлені під час обговорення ОНП «Релігієзнавство», та внести на розгляд вченої ради ІФФ проєкт нової редакції ОНП.
 • Ввести до складу проєктної групи представника роботодавців і здобувачів.

3. СЛУХАЛИ: Про затвердження переліку навчальних курсів для каталогу вибіркових дисциплін на 2022-2024 н.р.

ВИСТУПИЛИ: зав. кафедри, проф. Р.О. Додонов доповів про рішення робочої групи з формування переліку вибіркових дисциплін по кафедрі філософії, представив перелік навчальних курсів, які група рекомендувала для затвердження.

УХВАЛИЛИ: Клопотати перед вченою радою Історико-філософського факультету щодо затвердження перелік вибіркових дисциплін, запропонованих  кафедрою філософії на 2022-2024 н.р.:

Дисципліна

Викладач

К-ть кредитів

(ЄКТС)

Семестр

Спеціальність

1

Нейрофілософія

к. філос. н.,

О.М. Кузьменко

4

IІІ

033 Філософія,

всі спеціальності

2

Філософія психоаналізу

д. філос. н., професор О.В. Горбань, к.філос.н., доцент  Р.В. Мартич

4

V

033 Філософія

всі спеціальності

3

Філософія постмодернізму

д. філос. н., професор

Р.О. Додонов            

4

ІV

033 Філософія,

всі спеціальності

4

Метафізика Києва

д. філос. н., професор

Н.Д. Ковальчук

4

033 Філософія,

всі спеціальності

5

Філософія відеоігор

викладач

М.О. Малецька            

4

VI

033 Філософія,

всі спеціальності

11

Релігієзнавство

д. філос. н, доцент

В.В. Титаренко

4

ІІІ

Всі спеціальності

14

Соціологія

к. і. н., доцент

Т.Г. Купрій

4

V

Всі спеціальності

 

4. СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про затвердження кафедральної теми науково-дослідницької роботи. У грудні 2021 року факультет звітував про завершення попередньої науково-дослідної теми, у зв’язку з чим потрібно визначитися з новим напрямком кафедральних досліджень, який би охоплював більшу частину науковців. Враховуючи муніципальне підпорядкування Університету пропонується зв’язати тему з філософією міста.

ВИСТУПИЛИ:

проф. Пасько Я. І., проф. Горбань О.В., проф. Ковальчук Н.Д., доц. Колінько М.В. про попередні наукові напрацювання, публікації та участь у конференціях урбаністичної спрямованості, спеціалізовану секцію «Київських філософських студій», а також про зв’язок з навчальними курсами за вибором «Філософія міста» і «Метафізика Києва», які дозволяють обрати запропоновану завідувачем науково-дослідну тему.

 

УХВАЛИЛИ:

Клопотати перед вченою радою Історико-філософського факультету про затвердження науково-дослідної теми кафедри в такому формулюванні: «Соціально-філософська рефлексія міського простору».

5. СЛУХАЛИ:

доц. Т.Г. Купрій про готовність наукової роботи студентки 2 курсу спеціальності 033 «Філософія» Карини Вінник до подання на Всеукраїнський конкурс наукових робіт з соціології.

проф. І.М. Ломачинська про готовність наукової роботи студента 5 курсу спеціальності 033 «Філософія» Олександра Донця до подання на Всеукраїнський конкурс наукових робіт з філософії.

УХВАЛИЛИ:

рекомендувати роботи К. Вінник і О. Донця до участі в першому етапі Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт з соціології та філософії.

 

6. СЛУХАЛИ:

Проф. Горбаня О.В. про сертифікацію електронного навчального курсу «Філософія освіти» для магістрів спеціальності 033 Філософія, автори: професор Горбань О.В., доц. Купрій Т.Г.

 

ВИСТУПИЛИ:

Колінько М.В. та Куцик Р.Р. – експерти ЕНК, які надали позитивну оцінку структурі, змістовному наповненню і оформленню курсу.

 

 

УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати сертифікувати електронний навчальний курс «Філософія освіти» для магістрів спеціальності 033.00.01 Філософія.

 

7. СЛУХАЛИ:

Проф. Ломачинську І.М. про сертифікацію електронного навчального курсу «Аналітика соціальних процесів. Філософія інформації. Філософія економіки» для бакалаврів спеціальності 033 Філософія, автори: професор проф. Ломачинська І.М., Горбань О.В., доц. Купрій Т.Г.

 

ВИСТУПИЛИ:

Мартич Р.В. та Саган Г.В. – експерти ЕНК, які надали позитивну оцінку структурі, змістовному наповненню і оформленню курсу.

 

УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати сертифікувати електронний навчальний курс «Аналітика соціальних процесів. Філософія інформації. Філософія економіки» для бакалаврів спеціальності 033 Філософія.

 

8. СЛУХАЛИ:

Проф. Ковальчук Н.Д. про сертифікацію електронного навчального курсу «Методика викладання філософських дисциплін» для магістрів спеціальності 033 Філософія, автори: професор Ковальчук Н.Д.

 

ВИСТУПИЛИ:

Горбань О.В. і Панасюк Л.В. – експерти ЕНК, які надали позитивну оцінку структурі, змістовному наповненню і оформленню курсу.

 

УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати сертифікувати електронний навчальний курс «Методика викладання філософських дисциплін» для магістрів спеціальності 033.00.01 Філософія.

Факультет у соціальних мережах