Протокол №5 засідання кафедри 19 грудня 2017 р.

ВИТЯГ

з протоколу № 5

засідання кафедри філософії

Київського університету імені Бориса Грінченка

від 19 грудня 2017 року

 

ПРИСУТНІ: д. філос. н., проф. Р.О. Додонов, завідувач кафедри; д. філос. н., проф. О. В. Горбань, професор кафедри; д. філос. н., проф. В.І. Додонова, професор кафедри; д. філос. н., проф. Я.І. Пасько, професор кафедри; д. політ. н., доц. Л. В. Панасюк, доцент кафедри; к. філос. н., доц. Т. І. Бондар, доцент кафедри; к. філос. н., доц. Л. А. Овсянкіна, доцент кафедри; к. філос. н., доц. С.А. Хрипко, доцент кафедри; к. філос. н. Р.В. Мартич, доцент кафедри; к. і. н., доц. Т.Г. Купрій, доцент кафедри; к. філос. н., доц. В.М. Брижнік, доцент кафедри; Лазебник К. секретар кафедри.

ЗАПРОШЕНІ: представники роботодавців:

к. політ. н., доц. І. В. Рейтерович, доцент кафедри публічної політики та політичної аналітики Національної Академії державного управління при Президентові України;

д. політ. н., проф. Є. Г. Цокур, завідувач кафедри політології Запорізького національного університету;

д. політ. н., проф. І.О. Поліщук, професор кафедри соціології та політології Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.   Підготовка до зимової екзаменаційної сесії 2017-2018 н.р. (викладачі кафедри);

2.   Підсумки першого етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з філософії та політології. Рекомендації робіт до участі у другому етапі (проф. Додонова В.І.);

3.   Обговорення Освітньої програми та навчального плану підготовки спеціалістів галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 052 «Політологія» (проф. Р.О. Додонов);

4.   Про акредитацію ІІ освітнього рівня (магістр) спеціальності 033 Філософія (доц. Овсянкіна Л.А.);

5.   Про реалізацію нової освітньої стратегії університету (викладачі кафедри);

6.   Різне.

 

І.   СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про специфіку зимової екзаменаційної сесії 2017-2018 н.р. У зв’язку з ухвалою нового університетського «Положення про організацію освітнього процесу» необхідно розробити опис програми екзамену всім викладачам кафедри, які приймають іспити. Письмові відповіді студентів на роздрукованих у типографії бланках здаються до навчального відділу, шифруються, перевіряються в анонімному вигляді.

 

УХВАЛИЛИ: 

 • Інформацію завідувача кафедри про специфіку зимової екзаменаційної сесії 2017-2018 н.р. взяти до відома та виконання.
 • Затвердити екзаменаційні білети до зимової екзаменаційної сесії 2017-2018 н.р.

 

ІІ.   СЛУХАЛИ:

Додонову В.І. про підсумки першого етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з філософії та політології.

 

УХВАЛИЛИ: 

 • Рекомендувати до участі у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з філософії:

Лазебник К. «Феномен віртуальної реальності як засіб ведення інформаційних війн» (Наук.кер. – проф. Ломачинська І.М.)

Прохорчук В. «Філософія дитиноцентризму в просторі аксіології освіти» (Наук.кер. – доц. Хрипко С.А.)

 • Рекомендувати до участі у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з політології:

Хужінська Я. «Політична участь студентської молоді сучасної України: психологічні чинники активізації» (Наук.кер. – проф. Панасюк Л.В.)

Малецька М. «Прекарне суспільство та студентство: політологічний аналіз» (Наук.кер. – доц. Супруненко А.П.)

Тарнавська А. «Політична гастрономія як засіб впливу та маніпуляції» (Наук. кер. – доц. Купрій Т.Г.)

 • Авторам конкурсних робіт та їх науковим керівникам виправити недоліки та врахувати зауваження, що були зроблені рецензентами.

 

ІІІ. СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. (д. філос. н., проф.):  необхідність розробки і ліцензування освітньо-професійної програми бакалаврського рівня за спеціальністю 052 «Політологія» викликана підвищеним попитом в українському суспільстві на кваліфікованих фахівців відповідного профілю. Проект, що винесений на публічне обговорення із запрошенням представників роботодавців та академічної спільноти, був підготовлений проектною групою на чолі з д. політ. н. Л.В. Панасюком. До складу групи входили к. політ. н., доц. А.П. Супруненко та к. політ. н., доц. М.М. Лісовська. Освітня програма «Політологія» спрямована на підготовку кваліфікованих фахівців-політологів, які володіють понятійним апаратом політичної науки, знанням політичної теорії і практики, вміють застосовувати теорії та методи політичних наук для розв’язання складних спеціалізованих задач і практичних проблем у політичній сфері. Дану освітню програму розроблено з урахуванням нової освітньої стратегії, що прийнята у Київському університеті імені Бориса Грінченка, і яка передбачає суттєве збільшення частки практичної підготовки бакалаврів. Заплановано проходження студентами навчально-ознайомчої практики в політичних інституціях (державних і недержавних) у 2, 4, 6 семестрах, виробничої (аналітично-експертної) у 7-му семестрі та переддипломної практики у 8 семестрі. Загальний обсяг годин, передбачених у навчальному плані для практик сягає 36 кредитів (1080 годин). 

ВИСТУПИЛИ:

Панасюк Л.В. (д. пол. н., доц., гарант програми): ознайомив з метою, специфікою ОПП, загальними і фаховими (спеціальними) компетентностіми, програмними результатами навчання, а також запропонував підтримати навчальний план підготовки, що включає наступні освітні компоненти:

1.1. Формування загальних компетенцій

ОДЗ.01 Університетські студії

ОДЗ 02 Українські студії

ОДЗ 03 Переконуючі студії

ОДЗ 04 Іноземна мова

ОДЗ 05 Філософські студії

ОДЗ 06 Фізичне виховання

1.2.Формування спеціальних (фахових, предметних) компетентностей

ОДФ.01 Історико-політичні студії

ОДФ.02 Політична теорія

ОДФ.03 Прикладні політичні студії

ОДФ. 04 Політична регіонал істика

ОДФ.05 Етнополітика

ОДФ.06 Аналітичні студії

ОДФ.07 Правознавчі студії

ОДФ.08. Політекономія

ОДФ.09 Політичний менеджмент і маркетинг

ОДФ.10 Соціально-політичні студії

ОДФ.11 Курсова робота з політичної теорії

ОДФ.12 Курсова робота з прикладних політичних студій

1.3.Практика

ОП.1 Навчальна (в політичних інституціях)

ОП.2 Виробнича (аналітична/експертна)

ОП.5 Переддипломна

1.4.Атестація

ОА.1 Підготовка бакалаврської роботи

Захист бакалаврської роботи

ОА 2 Комплексний екзамен з політології

Увагу присутніх було зосереджено на складових вибіркової частини  спеціалізації «Політичний менеджмент», а саме:

ВДС.1.01 Громадянське суспільство в політичній системі держави

ВДС.1.02 Політична участь і політична поведінка

ВДС. 1.03 Стратегічний менеджмент

ВДС.1.04 Політична етика і політична відповідальність

ВДС.1.05 Політичні комунікації та ЗМІ

ВДС.1.06 Управління соціально-політичними процесами

Так само присутні були ознайомленні зі складовими вибіркової частини  спеціалізації  «Політичні технології і PR», а саме:

ВДС.2.01 Виборчі технології

ВДС.2.02 Політична участь і політична поведінка

ВДС.2.03 Політичний консалтинг

ВДС.2.04 Конфліктологія

ВДС.2.05 Політична реклама та PR

ВДС 2.06 Технології протидії політичним маніпуляціям

 

Купрій Т.Г. (к. іст. н., доц.): виступила із результатами моніторингу ринку праці для політологів. Зокрема, було наголошено на тому, що вітчизняні ЗВО (зокрема, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (ОПП Політологія), Національний університет «Острозька академія» (ОПП Політологія), Львівський національний університет імені Івана Франка (ОПП «Політичний аналіз і консалтинг») при формулюванні цілей та програмних результатів навчання ОПП Політологія, які займаються підготовкою наголошують на тому, що їх випускники це: вищі посадові особи політичних організацій; вищі посадові особи організацій наймачів і професійних спілок; керівники підприємств, установ та організацій; керівні працівники апарату центральних органів державної влади; керівні працівники апарату місцевих органів державної влади; керівники інших основних підрозділів в інших сферах діяльності; керівники підрозділів з реклами та зв’язків з громадськістю; керівники інших малих підприємств без апарату управління; викладачі середніх навчальних закладів; вчителі спеціалізованих навчальних закладів та помічники керівників.

 

Цокур Є. Г. (д. політ. н., проф., рецензент ОПП): стрімкий розвиток національної самосвідомості, формування інституцій громадянського суспільства в Україні, прагнення держави реформувати політичну систему зумовлюють потребу у значній кількості професіоналів суспільствознавчого напряму в цілому і політологів – зокрема. Особливо ця потреба відчувається в столиці – м. Києві, де сконцентровані керівні органи центральної законодавчої, виконавчої, судової влади, штаби політичних партій і суспільних організацій. З огляду на вищезазначене актуальною стає відкриття у Київському університеті імені Бориса Грінченка бакалаврської програми з політології. Нинішні пріоритети державної політики в галузі вищої освіти зорієнтовують вітчизняні університети на підготовку фахівців з високим інтелектуальним потенціалом, розвинутими фаховими компетентностями, здатних до самореалізації і саморозвитку. Випускники бакалаврської програми, що рецензується, зможуть використати набуті в ході навчання компетентності у політико-організаційній, експертній, аналітичній, консультаційній та громадській діяльності.

Предметна область бакалаврської програми «Політологія» відповідає проекту Стандарту вищої освіти МОН України з політології й охоплює ключові  підходи та концепції з політичної теорії, порівняльної та прикладної політології, політичного аналізу, спеціальних політологічних дисциплін. Здобувач першого (бакалаврського) освітнього рівня знайомиться з основними підходами аналізу політичної діяльності, оволодіває методологією сучасних соціальних наук, зокрема з кількісними та якісними методами і техніками прикладного аналізу.

Особливо слід зазначити, що Історико-філософський факультет Київського університету імені Бориса Грінченка має всі умови для реалізації даної програми, про що свідчать кадрове забезпечення (1 доктор політичних наук, 4 кандидати політичних наук, тобто є перспективи виокремлення випускової кафедри політології, а також 10 докторів філософських наук, 8 кандидатів філософських наук, 8 докторів історичних наук, 11 кандидатів історичних наук), належні аудиторні умови, технічне обладнання, інформаційно-бібліотечна та методична складова. Загалом є підстави всі вважати, що бакалаврська програма 052.00.01 Політологія у Київському університеті імені Бориса Грінченка є актуальною, відповідає проекту Стандарту вищої освіти МОН України з політології і, як результат, здатна забезпечити якісну підготовку за даним напрямком підготовки.

Поліщук І.О. (д. політ. н., проф., рецензент ОПП): Модернізація вищої освіти України, спрямована на забезпечення ефективного зв’язку освітнього процесу із суспільною практикою, потребує високої інтелектуальної підготовки молодих фахівців-політологів, які володіють базовим категоріально-поняттєвим та аналітично-дослідницьким апаратом політичної науки,  знаннями політичної теорії та практики. Підготовлені фахівці-політологи можуть застосовувати набуті компетентності в експертно-аналітичній, політико-організаційній, консультаційній та громадській діяльності.

ОПП «Політологія» Київського університету імені Бориса Грінченка бакалаврського освітнього рівня, спрямована на вивчення владно-політичних відносин на місцевому, національному та глобальному рівнях.  Зокрема, в програмі закладено вивчення політичних ідей та концепцій, аналіз специфіки влади та публічної політики, уточнення особливостей формальних і неформальних політичних інститутів та процесів, вивчення політичної поведінки, політичної культури та ідеології, дослідження світової політики та політики окремих країн та регіонів.

Зміст освітньої програми конкретизується в переліку таких дисциплін, спрямованих на формування фахових компетентностей: історія зарубіжних політичних вчень; політична історія світу; історія політичної думки України; загальна теорія політики; вибори і виборчі системи; політичні ідеології та партологія; порівняльна політологія; політична філософія; політичний PR; практична політологія; мас-медіа і політика; інститут президенства; сучасний парламентаризм; політична регіоналістика; етнополітологія; аналітичні студії; правознавчі студії; політекономія; політичний менеджмент і маркетинг; соціально-політичні студії.

Оволодіння фаховими компетентностями, наприклад такими, як здатність використовувати сучасні політологічні теорії, концепти та методи для аналізу політики на місцевому, національному та міжнародному рівні; здатність виконувати політологічні дослідження з використанням якісних і кількісних методів та інструментарію прикладного аналізу; здатність професійно виконувати політико-організаційні, експертні, дорадчі та консультаційні функції на національному та міжнародному ринку праці та ін.  дає можливість реалізувати інтегральну компетентність випускника - здатність розв’язувати спеціалізовані завдання в предметній сфері політології та застосовувати набуті знання в експертно-аналітичній, політико-організаційній, консультаційній, громадській сфері практичної професійної діяльності.

У цілому зміст запропонованої освітньої програми 052.00.01 «Політологія», бакалаврського освітнього рівня, спеціальності 052 «Політологія», галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», денної форми навчання, Київського університету імені Бориса Грінченка відповідає сучасному науково-методичному рівню, розроблена згідно новітніх вимог до бакалавра за спеціальністю «Політологія» і заслуговує на ухвалення.

 

Рейтерович І. В. (к. політ. н., представник роботодавців): підтвердив популярність та обґрунтованість прийняття Освітньої програми та навчального плану підготовки спеціалістів галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 052 «Політологія». Випускники вищих навчальних закладів, які здобули вищу освіту за спеціальністю 052 Політологія, можуть бути працевлаштованими у державних органах влади (спеціаліст II категорії у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади; спеціаліст II категорії відділу (управління) з питань внутрішньої політики у місцевих державних адміністраціях); здійснювати освітню та науково-дослідницьку діяльність у вищих навчальних закладах і дослідницьких центрах (політолог; викладач із соціально-гуманітарних дисциплін у загальноосвітніх закладах; асистент кафедр соціально-гуманітарних дисциплін у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації).

 

Горбань О.В. (д. філос. н., проф.): про перспективи працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми. Зокрема, було зазначено, що бакалавр з політології здатний до виконання професійних видів робіт, практичної роботи у державних органах, політичних партіях і громадських організаціях, органах місцевого й регіонального самоврядування, наукових і дослідницьких центрах, викладацької діяльності в навчальних закладах згідно ДК 003:2010 Державний класифікатор професій та ДК 009:2010 Державний класифікатор видів економічної діяльності.

 

УХВАЛИЛИ:

 • Затвердити проект ОП «Політологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
 • Подати на розгляд науково-методичної комісії Історико-філософського факультету проект ОП «Політологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
 • Ухвалити навчальний план підготовки спеціалістів галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю «Політологія»

 

ІV. СЛУХАЛИ:

Овсянкіну Л.А. про акредитацію ІІ освітнього рівня (магістр) спеціальності 033 Філософія.

 

УХВАЛИЛИ: 

 • Підготувати акредитаційну справу (відповідальна – доц. Овсянкіна Л.А.); викладачам кафедри оновити інформацію про кадровий склад та науково-педагогічні досягнення у 2016-2017 рр.
 • Клопотати перед вченою радою факультету про затвердження акредитаційної справи ІІ освітнього рівня (магістр) спеціальності 033 Філософія.

V. СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про реалізацію викладачами кафедри нової освітньої стратегії університету.

ВИСТУПИЛИ:

Доц. Бондар Т.І.: у відповідності до нової освітньої стратегії при кафедрі філософії створено центр компетентності, а саме – Центр критичного мислення.  Розроблено концепцію та положення про Центр критичного мислення. Подано план практичних занять в Центрі з дисциплін «Логіка», «Риторика», «Історія філософії». Інформація про напрямки діяльності центру розміщено на офіційному порталі кафедри та на сторінці кафедри у FB. Студенти залучаються до роботи у науковому гуртку «Ключ до істини». Цього року одне із засідань гуртка пройшло у київській гімназії «Пріоритет». Тема зустрічі – «Світ очима філософа». Студенти І та ІІ курсу спеціальності «Філософія» Глущенко А., Ніношвілі Н., Пахар Н., Курганов Є. виступили з науково-популярними доповідями про сутність філософії, її роль в житті окремої особистості та суспільства в цілому, про особливості давньогрецької філософії, уявлення давніх греків про світ, його пізнання та роль людини в ньому. У підготовці та проведенні заходу активну участь брали магістранти спеціальності «Філософія» Безпрозванна Т. та Іванова О. Вважаю, що демонстрація навичок та вмінь, отриманих в ході професійної підготовки, є кращим свідченням втілення принципів нової освітньої стратегії.

 

Доц. Мартич Р.В.: в ході реалізації нової освітньої стратегії університету мною проводяться лекційні заняття з включенням елементів дослідження студентами питань, що вивчаються (дослідження забезпечується з допомогою роздаткового матеріалу), задля формування самостійних узагальнень та підведення аудиторії до висновків. На семінарських заняттях проводжу методики отримані на тренінгах НДЛ лідерства (з Нелею Лебідь), відкритих заняттях гостей Університету на вказану тематику, зокрема – «Світове кафе» та «Акваріум».  Модульні контролі здійснюються у формі брейн-рингу з включенням різноманітних форм контролю (усні виступи, тести, бліц-контроль).  Дисципліна за вибором «Філософія любові»  (окрім вищевказаного) – дискурси, круглі столи з студентами, ділові ігри (The Marshmallow Challenge), орієнтовані на підвищення ефективності роботи в колективі задля розвитку уміння вирішувати проблеми в процесі дослідження (розвиток комунікативних та дослідницьких компетентностей). Приймаю участь в опитуванні НДЛ лідерства щодо готовності до змін в умовах трансформацій освіти.

 

Проф. Ковальчук Н.Д.: задля створення ефективно діючого освітнього середовища цього семестру почав роботу другий на кафедрі студентський гурток «Київ – другий Єрусалим». Зі студенткою ІІІ курса зі спеціальності «філософія» Лазебник К. і студенткою ІV курса зі спеціальності «філософія» Гуменюк М. я взяла участь в міжнародних конференціях, є відповідні сумісні публікації. Проводжу лекції і семінарські заняття використовуючи інноваційні методи.

 

Доц. Овсянкіна Л.А.: проводжу лекційні та семінарські заняття з курсів: «Етика бізнесу та діловий етикет», «Етика спілкування і діловий етикет», «Філософські студії» із використанням теоретичної складової та практичних завдань, що передбачають роботу у групах (мозкові штурми, рольові ігри тощо) та самостійне вирішення проблемних задач і ситуацій, які активізують критичне системне мислення та сприяють професійному зростанню студентів.

 

Доц. Купрій Т.Г.: моє втілення нової освітньої стратегії університету полягає у наступних позиціях:

 • Практико зорієнтоване навчання – праця на уміння і навички;

інтерактивні методи, технології, форми навчання; практичне відпрацювання семінарів (екскурсії), спільна науково-дослідницька діяльність з студентами (конкурси, друк у виданнях наукових наробок).

 • Керування практикою – пошук та налагодження контактів з базами

практики як потенційними роботодавцями. Обговорення можливості впровадження волонтерської складової практики для студентів, зокрема на базі громадських організацій, політичних партій та аналітичних центрів.

 • Участь у роботі центру компетентностей – центру розвитку

суспільства; співробітництво із університетським центром лідерських програм у форматі проведення соціологічних досліджень (соціологічна складова); формування політичної аналітичної діяльності (політологічна складова) – для філософів.

 • Активне розширення і поглиблення ІКТ-грамотності і активне

використання її в навчальному процесі.

 • Розроблено проект анкети «Викладач очима студентів» (складова

методичних рекомендацій з курсу «Соціологія освіти») з можливим подальшим використанням.

Доц. Супруненко А.П.: моя участь відбувається за такими позиціями:

 • Переорієнтація навчальної програми курсу «Риторика» на практичні заняття. Розробка пакету практичних завдань із зазначеної дисципліни. В курсі «Риторика» (дисципліна за вибором студента) одне з практичних занять присвячено обговоренню специфіки ділового спілкування у різних країнах.
 • Задля інтеграції в міжнародний простір вищої освіти запроваджується читання лекцій англійською мовою. Зокрема, для студентів 1 курсу спеціальності "філософія" читається лекція за темою: "Aristotle: Politics and Ethics" в курсі "Історія античної філософії". Для студентів 3 курсу в 2015/16, 2016/17 навчальних роках читалася лекція "Ideology, Politics and Religionthe History of a Changing Concept" в курсі "Політика і релігія".

Студенту Алессандро Тассо з Італії в рамках програми Еразмус+ було забезпечено консультування з обраних ним курсів "Релігієзнавство" та "Філософія" англійською мовою, супровід написання есе (по 2 з кожного курсу), також він взяв активну участь в інтерактивній лекції "Aristotle: Politics and Ethics".

Підвищення актуальності змісту вищої освіти та рівня дослідницької компетентності забезпечується за допомогою створення умов, за яких кожен студент відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність. На лекціях, семінарах, практичних заняттях з усіх курсів, що викладаються, домінує активність студентів. При цьому програми курсів, окремі заняття побудовані так, що студент змушений бути активним, незалежно від його бажання. Наприклад, при вивчені курсу «Філософія стародавнього Сходу» студенти пишуть есе «Небо як філософська категорій в різних школах китайської філософії». Щоб його написати, треба добре осмислити основні положення різних представників китайської філософії і потім, застосовуючи компаративний аналіз, викласти інформацію у систематизованому вигляді.

Студенти засвоїли, що під час лекції викладачу можна і потрібно ставити питання (в тематичних рамках лекції) щодо не зовсім зрозумілих аспектів. Лекція, спрямована на студента, створює атмосферу співробітництва. Це доповнюється створенням проблемних ситуацій, так званих «інтелектуальним ускладнень», коли студенти самі мають вивести ще незнайому їм інформацію. Візуалізація навчального матеріалу за допомогою презентацій також сприяє ефективному засвоєнню матеріалу.

У студентів 3-4 курсів у викладанні курсу «Політологія» використовується ділова гра у вигляді конференцій, де кожен студент виступає від імені політичного мислителя, транслює його точку зору на проблему, відповідає на питання від імені цього мислителя, але потім, як правило, не може утриматися від коментарів вже від свого імені, студента ХХІ століття. Викладач виступає модератором. Таким чином студенти набувають навички участі у реальних конференціях.

 

УХВАЛИЛИ: 

 • Популяризувати досвід викладачів кафедри філософії Бондар Т.І., МартичР.В., Ковальчук Н.Д., Овсянкіної Л.А., Купрій Т.Г., СупруненкоА.П. щодо реалізації Нової освітньої стратегії університету.
 • Продовжити роботу, спрямовану на оптимізацію навчального процесу у відповідності до принципів Нової освітньої стратегії.

 

Факультет у соціальних мережах