Протокол №6 засідання кафедри 15 січня 2019 р.

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА

ПРОТОКОЛ № 6

засідання кафедри філософії

 

м. Київ                                                                                             15 січня 2019 р.

 

ПРИСУТНІ: Р.О. Додонов завідувач кафедри, д.філос.н., проф.; О.С. Александрова, д.філос.н., проф., декан ІФФ; О.В. Горбань, д.філос.н., проф.; В.І. Додонова,д.філос.н.,проф.; Н.Д. Ковальчук, д.філос.н., проф.; М.Г. Тур, д.філос.н., проф.; І.М. Ломачинська, д.філос.н., проф.; О.М. Шепетяк, д.філос.н., доц.; Титаренко В.В. к. філос.н., доц.; Л. В. Овсянкіна, к.філос.н., доц.;Т.І. Бондар, к.філос.н., доц.; Р.В. Мартич, к.філос.н., доц.; Т.Г. Купрій,  к.іст.н., доц.;А.П. Супруненко, к.політ.н.; Кучма Р.П лаборант кафедри., Малецька М.О секретар кафедри.

ЗАПРОШЕНІ: д. філос. н., проф., професор кафедри філософії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Дзьобань О.П.; д. філос. н., проф., провідний науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України Саган О.Н.; д. філос. н., проф., завідувач кафедри філософії природничих факультетів Одеського національного університету імені І.І. Мечникова Голубович І.В; д. філос. н, професор, завідувач Відділу історії зарубіжної філософії Інституту філософії імені Г.С Сковороди НАН України Лях В.В.; д. держ. упр., проф., завідувач кафедри суспільного розвитку і суспільно-владних відносин Національної академії державного управління при Президентові України Гонюкова Л.В; д. філос. н., доц., завідувач кафедри філософії та соціально-гуманітарних дисциплін Національної академії статистики, обліку та аудиту Гаврилюк Т.В.

 Порядок денний:

 • Про проведення ІІІ Всеукраїнського студентського філософського турніру;
 • Проміжне звітування аспірантів всіх курсів;
 • Рекомендації щодо вдосконалення навчального процесу за освітньо-науковою програмою «Філософія» для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти;
 • Рекомендації щодо вдосконалення навчального процесу за освітньо-науковою програмою «Релігієзнавство» для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти;
 • Про затвердження програм вступних іспитів до аспірантури з філософії та релігієзнавства;
 • Визначення кількості бюджетних місць до аспірантури та рекомендація кандидатур на зарахування;
 • Про результати проходження виробничої (соціологічної) практики студентами 4 курсу спеціальності «Філософія»;
 • Затвердження робочих навчальних програм на ІІ семестр 2018-2019 н.р.;
 • Різне.

 

1. СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про хід підготовки ІІІ Всеукраїнського студентського турніру з філософії.

 

УХВАЛИЛИ:

Інформацію завідувача кафедри взяти до відома та виконання.

 

2. СЛУХАЛИ:

Звіти про виконану роботу аспіранта 2 року навчання денної форми Чеснокова В.І. (науковий керівник – проф. Горбань О.В.),

 • тема дисертаційного дослідження: «Феномен соціального простору міста: соціально-філософський аналіз».

Відповідно до індивідуального плану за звітний період виконано:

 • Перший розділ дисертації, в якому проведений порівняльний аналіз соціально-філософських течій та підходів щодо феномену соціального простору міста
 • Застосовано соціологічні методи дослідження для розширення спектру емпіричної складової дисертації
 • Проведено комплексний аналіз літератури, який складається з 150 першоджерел,

Подані тези на Всеукраїнську конференцію «Київські філософські студії-2019».

 • аспірантки 2 року навчання заочної форми Меніг Л.В. (науковий керівник – проф. Додонов Р.О.):

За ІІ рік навчання підготовлено перший розділ дисертації, виконана освітня складова Індивідуального плану (відвідування занять, складання іспиту), надрукована стаття: Menig, Larisa (2018). MaryWollstonecraft - firstphilosopheroffeminism. Skhid. NO 5(157). P.17-24.DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2018.5(157).148353. Подані тези на тему «Мері Волстоункрафт як передтеча європейського фемінізму» на Всеукраїнську конференцію «Київські філософські студії-2019». Переклад з англійської мови трактату Мері Волстоункрафт «Обґрунтування прав жінки з міркуванням на політичні й моральні теми».

 • аспіранта 2 року навчання денної форми Гребенюка П.М. (науковий керівник – проф. Ломачинська І.М.).

Виконана освітня складова Індивідуального плану 2-го року навчання (відвідування занять, складання іспиту). Проаналізовано стан досліджень з проблематики роботи (аналіз дисертацій вітчизняних та зарубіжних науковців з означеної проблеми). Опрацьовано 50 джерел відповідно до теми дисертаційної роботи. Вироблено методологію дослідження

Опубліковано тези конференції та тему: «Висвітлювання діяльності протестантських церков у віртуальному просторі»

Подані тези на Всеукраїнську конференцію «Київські філософські студії-2019».

 • аспіранта 1 року навчання денної форми Безпрозванну Т.О. (науковий керівник – проф. Александрова О.С.),

Підготовлено план-проспект дисертації доктора філософії; Індивідуальний навчальний план та індивідуальний план наукової роботи погоджено з науковим керівником, плани затверджені вченою радою Історико-філософського факультету; тему дослідження затверджено Вченою радою університету. Подані тези на Всеукраїнську конференцію «Київські філософські студії-2019».

 • аспіранта 1 року навчання заочної форми Гладуш І.В. (науковий керівник – проф. Горбань О.В.).

Підготовлено план-проспект дисертації доктора філософії; Індивідуальний навчальний план та індивідуальний план наукової роботи погоджено з науковим керівником, плани затверджені вченою радою Історико-філософського факультету; тему дослідження затверджено Вченою радою університету. Подані тези на Всеукраїнську конференцію «Київські філософські студії-2019».

 

УХВАЛИЛИ:

Звіти аспірантів затвердити, вказати на недоліки.

3. СЛУХАЛИ:

Проф. Александрову О.С. (гаранта ОНП «Філософія), проф. Додонова Р.О., проф. Ляха В.В. (представника роботодавців), аспірантів Чеснокова В.І., Безпрозванну Т.О. щодо покращення навчального процесу третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Проф. Лях В.В. (представник роботодавців) запропонував глибше розкрити основні принципи раціональної організації наукової діяльності, такі як творчий підхід, плановість, самоорганізація в робочій програмі навчальної дисципліни «Науково-дослідна інфраструктура в галузі». Голубович І.В. та Гонюкова Л.В. підтримали означені зміни до РПНД.

Аспірантка Безпрозванна Т.О. вказала на недостатню мовну підготовку в ОНП, яка не дозволяє в повній мірі спілкуватися з англомовними колегами закордоном. Дисципліна «Наукова комунікація англійською мовою» читається для всіх аспірантів університету на 1-2 курсі, через що не враховуються особливості філософської термінології. Бажано, щоб цей курс читали або носії мови – філософи за фахом, або викладачі кафедри філософії, які володіють англійською мовою. Саган О.Н. (представник роботодавців) зазначив, що зауваження аспірантки є важливим, так як обізнаність у особливій філософській термінології необхідна для повноцінного формування компетентного фахівця, здатного до міжнародної наукової комунікації.

УХВАЛИЛИ:

1. Внести відповідні зміни в робочу програму навчальної дисципліни «Науково-дослідна інфраструктура в галузі».

2. Запропонувати відділу аспірантури оптимізувати організацію викладання іноземної мови на освітньо-науковій програмі «Філософія» для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти з урахуванням потреб аспірантів.

4. СЛУХАЛИ:

Проф. Ломачинську І.М. (гаранта ОНП «Релігієзнавство»); проф. Додонова Р.О., д.філос.н. Шепетяка О.М., д.філос.н. Титаренко В.В. щодо покращення навчального процесу третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Завідувач кафедри, проф. Додонов Р.О. зазначив, що дисципліни «Науково-дослідна інфраструктура в галузі» та «Наукова комунікація англійською мовою» викладаються і у блоці обов’язкових дисциплін ОНП «Релігієзнавство», тому зміни, запропоновані до означених дисциплін, сприятимуть підвищенню рівня загальних компетентностей аспірантів-релігієзнавців. Доц. Шепетяк О.М. запропонував доповнити змістовну частину Наукового семінару з релігієзнавства, а саме - «Соціальна доктрина християнства» новітніми розробками соціальних концепцій протестантизму. Ст.наук.с.  Титаренко В.В. зазначила на необхідності розширення блоку «Актуальні проблеми теології» за рахунок вітчизняної релігієзнавчої проблематики. Ломачинська І.М. (гарант програми) звернула увагу на необхідність постійного оновлення рекомендованої літератури навчальних дисциплін із залученням новітніх зарубіжних релігієзнавчих досліджень.

УХВАЛИЛИ:

Внести відповідні зміни в робочу програму навчальної дисципліни «Науковий семінар з релігієзнавства».

5. СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про затвердження програм вступних іспитів до аспірантури за спеціальностями 033 «Філософія» та 031 «Релігієзнавство».

 

УХВАЛИЛИ:

Затвердити програми вступних іспитів до аспірантури за спеціальностями 033 «Філософія» та 031 «Релігієзнавство».

6. СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про визначення кількості бюджетних місць до аспірантури та рекомендацію кандидатур на зарахування. Кандидатами до вступу до докторантури за спеціальністю 033 «Філософія» є Маслов Г., до аспірантури за спеціальністю 033 «Філософія» – Олійник І., Жолинська А., за спеціальністю 031 «Релігієзнавство» – Григоренко Б.

УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати Маслова Г. до вступу до докторантури за спеціальністю 033 «Філософія», Олійника І., Жолинську А.– до аспірантури за спеціальністю 033 «Філософія», Григоренка Б.– за спеціальністю 031 «Релігієзнавство».

 

7. СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про результати проходження виробничої (соціологічної) практики студентами 4 курсу спеціальності «Філософія».

УХВАЛИЛИ:

Результати проходження виробничої (соціологічної) практики студентами 4 курсу спеціальності «Філософія» затвердити.

8. СЛУХАЛИ:

Викладачів кафедри філософії про підготовку робочих навчальних програм дисциплін кафедри на ІІ семестр 2018-2019 н.р.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити робочі навчальні програми дисциплін кафедри на ІІ семестрі 2018-2019 н.р.

 

Завідувач кафедри філософії                                         Р.О. Додонов

 

 

Секретар кафедри філософії                                          М.О. Малецька

Факультет у соціальних мережах