Протокол №4 засідання кафедри 13 листопада 2020 року

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА

ПРОТОКОЛ № 4

засідання кафедри філософії

 

м. Київ                                                                                   13 листопада 2020 р.

 Порядок денний:

  • Обговорення дисертації Дмитра Ігоровича Гончаренка на тему «Соціально-економічні доктрини християнських конфесій періоду Середньовіччя: філософсько-релігієзнавчий аналіз», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 00.11 – релігієзнавство.
  • Про заповнення та виконання Індивідуальних планів викладачами кафедри.
  • Звіт викладачів про наукову роботу зі студентами.
  • Про електронні журнали студентських груп.
  • Рекомендація до друку Методичних рекомендацій до написання курсових робіт для студентів спеціальності 033 - «Філософія» галузі знань 03 Гуманітарні науки спеціальності 033 «Філософія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
  • Рекомендація до друку Методичних рекомендацій для розробки бакалаврських робіт: для студентів спеціальності 033 «Філософія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
  • Рекомендація до друку Методичних рекомендацій для розробки магістерської роботи : для студентів спеціальності 033 «Філософія».
  • Про затвердження Програми комплексного екзамену з філософії для спеціальності 033 «Філософія» першого (бакалаврського) освітнього рівня.
  • Різне.

 

1. СЛУХАЛИ:

Обговорення дисертації Дмитра Ігоровича Гончаренка на тему «Соціально-економічні доктрини християнських конфесій періоду Середньовіччя: філософсько-релігієзнавчий аналіз», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство.

 

ВИСТУПИЛИ:

Гончаренка Д.І. про усунення недоліків, висловлених рецензентами під час обговорення дисертації на тему «Соціально-економічні доктрини християнських конфесій періоду Середньовіччя: філософсько-релігієзнавчий аналіз», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство.

ЗАУВАЖЕННЯ

КОВАЛЬЧУК НАТАЛІЇ ДМИТРІВНИ

Зауваження

Виправлення

тема зазначеної  дисертації сформульованна не коректно, адже в рецензованому дослідженні значний масив матеріалу присвяченний політичному аспекту.

Значно скорочений аспект соціально-політичних доктрин у Августина Аврелія та Томи Аквінського

автору потрібно значно покращити філософську методологію, адже вона складає  сутність ефективного розв’язання зазначеної проблеми.

У методологію внесено відповідні уточнення. Основними методами дослідження визначені наступні: компаративного аналізу, історичний, системний, герменевтичний, діалектичний, аналітичний

Категорично не можу погодитись,  зі ствердженням, що  « слово «багатство» нерідко стоїть у одному ряду зі «славою», «достатком», «мудрістю», «пошаною» і навіть «життям»  (С.37).

Означене твердження видалено з дисертації

Також не можу погодитись с наступним висловлюванням: «Так вживання слово «праця» говорить про просту, приємну діяльність, а під терміном «труд» підпадає стомлююча, важка, клопітна і важко реалізована робота» ( с.43). Відомий дослідник В. Топоров звертається до аналізу семантичного значення слова "праця" та його походження.

Внесено корективи у визначення поняття «праця» на основі аналізу праці:

 Топоров В. Святость и святые в русской духовной культуре.  Москва: Школа "Языки рус. культуры", 1995. Т. 1 : Первый век христианства на Руси

Аналіз соціальних аспектів вчення А. Блаженного має деякі коментарі, які є абстрактними і відхиляються від зазначенної теми.  Не можна погодитись з наступним ствердженням Гончаренка Д.І.:» Хоча можна припустити, що Августина більше возвеличує фізичну працю, а не розумову» (С.73). Адже для А. Блаженного як для святого отця християнської церкви , праця виступає як христове покликання і поєднує в собі фізичну і духовну  ( а не розумову, як зазначає дисертант) складову. 

Цей момент також виправлений. Був змінений контекст і автором уточнено позиція богослова щодо праці.Було зазначено, що для богослова будь-яка праця є шанованою і угодною Богу. Августин вважав необхідним поєднувати фізичну і духовну працю, як того вимагав християнський принцип.

На нашу думку в підрозділі 2.2 «Соціально-економічні доктрини східного християнства» не вистачає обрунтування у  виборі богословів, які репрезентують соціально-економічні доктрини східного християнства і стилістика цього розділу має більш описовий,  ніж аналітичний характер.

Аналіз підрозділу 2.2. розширено за рахунок аналізу праць Климента Олександрійського, Василя Великого, Григорія Ниського, Єфрема Сирина, Іоанна Ліствичника, Теодора Студита

У підрозділ 1.1. добавлено аналіз вчення Франциска Ассизького.

не опрацьовані  твори видатного російського богослова отця Сергія Булгакова.

У процесі роботи над дисертацією опрацьовані праці:

¾    Булгаков С. Героизм и подвижничество (Из размышлений о религиозной природе русской интеллигенции)  //Вехи: Интеллигенция в России: Сб. Ст.. 1909 – 1910 / [Сост., коммент. Н.Казаковой; Предисл. В.Шелохаева]. Москва.; Мол. Гвардия, 1991. 462 с.

¾    Булгаков С. Н. Православие. Очерки учения православной церкви. Paris: YMCA-PRESS, [1964]. 403 с.

¾    Булгаков С.Н. Философия хозяйства.  Москва.: Наука, 1990. 412 с.

ЗАУВАЖЕННЯ

ЛОМАЧИНСЬКОЇ ІРИНИ МИКОЛАЇВНИ

Зауваження

Виправлення

Конкретизувати мету як єдину цілісну позицію

Мету уточнено наступним чином: проведення комплексного філософсько-релігієзнавчого порівняльного аналізу становлення ідейних засад православної та католицької середньовічних соціально-економічних доктрин та подальше їх відображення у  соціально-політичних концепціях.

Предмет ширший за об’єкт, який прив’язаний під конкретну історичну епоху

Об'єкт дисертаційного дослідження: Середньовічне християнське соціальне учення.

Відповідно до об’єкта уточнено предмет дослідження:  Репрезентація соціально-економічних ідей середньовічних богословів у католицькій та православній соціально-політичних доктринах.

У Методології зазначити базові принципи і методи академічного релігієзнавства, винести релігієзнавчі методи у вступ

Зазначено, що теоретико-методологічну основу дослідження складає поєднання принципів наукової об’єктивності, світоглядно-конфесійної неупередженості, критичного осмислення досліджуваного матеріалу, цілісності і системності, єдності логічного та історичного.

У методологію внесено відповідні уточнення. Основними методами дослідження визначені наступні: компаративного аналізу, історичний, системний, герменевтичний, діалектичний, аналітичний.

Уточнити аспекти новизни

В аспекти новизни внесено відповідні уточнення.

У літературі: Відсутні українські та російські дисертації, що дотичні до означеного питання

Дисертації українських та російських авторів, дотичних до означеної проблеми, вказано у роботі.

Варто згадати С.Булгакова з його економічною концепцією православ’я

У процесі роботи над дисертацією опрацьовані праці:

Булгаков С. Героизм и подвижничество

Булгаков С. Н. Православие. Очерки учения православной церкви.

Булгаков С.Н. Философия хозяйства. 

Відсутній аналіз зв’язку аскези і праці у Новозавітній традиції

Добавлено у підрозділ 12. Дисертаційного дослідження, с. 33 - 34

Добавити соціально-економічні ідеї Франциска Ассизького

У підрозділ 1.1. добавлено аналіз вчення Франциска Ассизького.

Відсутній аналіз ставлення до праці і багатства у Климента Олександрійського, Василя Великого, Григорія Ніського

Аналіз підрозділу 2.2. розширено за рахунок аналізу праць Климента Олександрійського, Василя Великого, Григорія Ніського,

Відсутній аналіз ідейно-економічних засад діяльності православних монастирів, (Іоанн Ліствичник, Теодор Студит)

У підрозділі 2.2 проаналізовано ідеї Єфрема Сирина, Іоанна Ліствичника, Теодора Студита, визначено морально-економічні засади функціонування православних монастирів

Забагато соціально-політичних аспектів відносин церкви і держави, що не є об’єктом дослідження

Значно скорочений аспект соціально-політичних доктрин у Августина Аврелія та Томи Аквінського

Повністю відсутня вказівка на подвижництво як визначальний чинник православної економічної доктрини

Проаналізована ідея подвижництва на основі творчості С.Булгакова

Шепетяк О.М., науковий керівник здобувача: Робота готова до передачі у спеціалізовану вчену раду, дисертант виправив всі зауваження, висловлені на попередніх засіданнях кафедри, що зафіксовано в поданих ним таблицях.

Рецензенти: проф. Ковальчук Н.Д., проф. Ломачинська І.М. погодились з варіантами відповідей на їхні зауваження.

ГОЛОСУВАЛИ:

Передати дисертацію Гончаренка Д.І. на тему «Соціально-економічні доктрини християнських конфесій періоду Середньовіччя: філософсько-релігієзнавчий аналіз» у спеціалізовану вчену раду Д 26.133.07 з метою подальшого захисту на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство:

«За» - 16

«Проти» - немає

Утримались – немає

УХВАЛИЛИ:

Передати дисертацію Гончаренка Д.І. на тему «Соціально-економічні доктрини християнських конфесій періоду Середньовіччя: філософсько-релігієзнавчий аналіз» у спеціалізовану вчену раду Д 26.133.07 з метою подальшого захисту на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство.

2. СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. з аналізом заповнення та виконання електронних Індивідуальних планів викладачами кафедри філософії. Звернув увагу, що професори Пасько Я.І., Ковальчук Н.Д., доценти Омельченко Ю.В., Супруненко А.П. не заповнили електронні Індивідуальні плани або заповнили у неповному обсязі. Ліквідувати цей недолік до наступного засідання кафедри.

УХВАЛИЛИ:

Інформацію завідувача кафедри взяти до відома та виконання.

3. СЛУХАЛИ:

Звіти викладачів про наукову роботу зі студентами спеціальностей 033 «Філософія» та 052 «Політологія». Професор Ломачинська І.М. повідомила, що підготувала призера 1 етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з філософії та Всеукраїнського конкурсу наукових робіт, присвяченого ювілею Віри бахаї в рамках міжнародної наукової конференції «Універсальні цінності релігій світу: історія і сучасність» Мілютіну Н.О. Вона подала роботу на тему «Деконструкція гендерної матриці у постмодерністській глобалізації» на конкурс наукових робіт на премію імені Неллі Іванової-Георгієвської (м. Одеса). Крім того, під керівництвом І.М. Ломачинської опубліковані тези студентів:

1.        Завадська В. Етико-релігійні чинники мусульманського права / Київські філософські студії (2019 р.). Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2019. С.242 – 245.

2.        Деркач А. Ідейні засади виникнення лютеранства. / Київські філософські студії (2019 р.). Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2019. С.239 – 242.

3.        Мельничук В. Релігійний чинник євроінтеграції України / Київські філософські студії (2019 р.). Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2019. С.259 – 262.

4.        Стрілець Ф. Місійна діяльність міжнародного товариства свідомості Крішни в Україні. / Київські філософські студії (2019 р.). Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2019. С.267 – 270.

5.        Швецов Д. Екологічні язичницькі течії / Київські філософські студії (2019 р.). Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2019. С.276 – 278.

6.        Мілютіна Н. Деконструкція гендерної матриці / Київські філософські студії (2020 р.). Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2020. С.197 – 201.

На X Всеукраїнську студентську науково-практичну конференцію «Етико-естетична традиція у вітчизняній культурі» у НПУ ім. М.П. Драгоманова подано такі тези: Барташевич М.І. «Ідейний вплив культу тілесності на специфіку античного світосприйняття»; Гришина Ю.О. «Образ діви Марії у культурі українського народу»; Малецька М.О. «Вплив дзен-буддизму на естетичну практику японського садового мистецтва»; Слободяник К.В. «Основні принципи та особливості декоративно-прикладного мистецтва ісламу»; Шубіна А.А. «Особливості християнської етики доби Київської Русі».

Крім того, доц. Хрипко С.А. підготувала 13 студентів, проф. Ковальчук Н.Д. – 4 студенти, проф. Додонов Р.О. – 1 студента, доц. Купрій Т.Г. – 1 студента на цю конференцію. Доцент Хрипко С.А. підготувала 35 студентів до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Філософські та культурологічні проблеми людства очима студентства» (м. Миколаїв).

Професор Тур М.Г. підготував до публікації наступні тези студентів:

-         А. Деркач. Філософський сенс концепцій простору і часу // «Київські філософські студії-2020». Матеріали наукової конференції. 16-17 травня 2020 р. – С. 95-97.

-         А. Зубрицький. Лінгвістичні компоненти мовного порозуміння // «Київські філософські студії-2020». Матеріали наукової конференції. 16-17 травня 2020 р. – С. 107-108.

Професор Додонова В.І. підготувала студентів (Т. Довженко, В. Шелест, К. Зайченко, В. Пустовіт, В. Теплюк) до участі у ІІ Міжнародній студентській науково-практичній конференції у Державному університеті телекомунікацій «Дорожня карта інформаційно-телекомунікаційної галузі України». Разом з студенткою В. Шелест вона опублікувала статтю «Антинатализм: философия "отказа от существования"» у Науковому часописі Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: 2020. № 42(55). С. 75-85). Вона виступила науковим керівником студентів, що взяли участь у міжнародних конференціях та оприлюднили тези:

- Додонова В., Лиштва О. Каяття і прощення як етичні модуси конструктивних міжконфесійних відносин в ХХІ ст. // The First International Scientific-Practical Conference – “Modern Tendencies of Dialogue in Multidenominational Society: philosophical, religious, legal view” (Azerbaijan-Ukraine, November 10-11, 2020). Conference Proceedings. Abstracts And Thesis. 2020. Р.22-23. DOI suffix: 10.36962/MTDMS2020. E-ISBN:978-9949-7486-4-8;

- Слободяник К., Додонова В. Свідомість vs штучний інтелект: хто переможе? The XIV International scientific-practical conference “Multidisciplinary research”. Bilbao, Spain. 21.12.2020. С. 393-394;

- Слободяник К.В. Філософія штучного інтелекту – філософія майбутнього. Wissenschaftliche Ergebnisse und Errungenschaften: 2020: der Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten «ΛΌГOΣ» zu den Materialien der internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz (B. 4), 25. Dezember, 2020. München, Deutschland: Europäische Wissenschaftsplattform. С. 12-14. DOI 10.36074/25.12.2020.v4.03.

Студенти Малецька М., Кошевська Я., Матвійчук А., Лиштва О. взяли участь у заході «The First International Scientific-Practical Conference “Modern Tendencies of Dialogue in Multidenominational Society: philosophical, religious, legal view” (Azerbaijan-Ukraine)».

Студентка 3 курсу спеціальності «Філософія» А. Деркач увійшла до групи рецензентів студентського журналу “Stance. An International Undergraduate Philosophy Journal” (Ball State University, Мюнс, Індіана, США).

УХВАЛИЛИ:

Звіти викладачів кафедри про наукову роботу зі студентами затвердити. Активізувати студентську наукову діяльність у ІІ семестрі 2020-2021 н.р.

4. СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про необхідність створення та заповнення електронних журналів обліку успішності академічних груп. В умовах дистанційного навчання виникає потреба в електронному обліку відвідувань та успішності студентів. Можливість вести електронні журнали існує в ЕНК, але потрібно, щоб викладачі регулярно їх заповнювали.

УХВАЛИЛИ:

Інформацію завідувача кафедри взяти до відома та виконання.

 

5. СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про рекомендацію до друку Методичних рекомендацій до написання курсових робіт для студентів спеціальності 033 - «Філософія» галузі знань 03 Гуманітарні науки спеціальності 033 «Філософія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

УХВАЛИЛИ:

Клопотати перед Вченою радою Історико-філософського факультету про рекомендацію до друку Методичних рекомендацій до написання курсових робіт для студентів спеціальності 033 - «Філософія» галузі знань 03 Гуманітарні науки спеціальності 033 «Філософія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

6. СЛУХАЛИ:

Ломачинську І.М., Купрій Т.Г. про рекомендацію до друку Методичних рекомендацій для розробки бакалаврських робіт: для студентів спеціальності 033 «Філософія» першого бакалаврського рівня вищої освіти.

УХВАЛИЛИ:

Клопотати перед Вченою радою Історико-філософського факультету про рекомендацію до друку Методичних рекомендацій для розробки бакалаврських робіт: для студентів спеціальності 033 «Філософія» першого бакалаврського рівня вищої освіти.

 

7. СЛУХАЛИ:

Ломачинську І.М. про рекомендацію до друку Методичних рекомендацій для розробки магістерських робіт : для студентів спеціальності 033 «Філософія».

УХВАЛИЛИ:

Клопотати перед Вченою радою Історико-філософського факультету про рекомендацію до друку Методичних рекомендацій для розробки магістерських робіт : для студентів спеціальності 033 «Філософія».

8. СЛУХАЛИ:

Горбаня О.В. про затвердження Програми комплексного екзамену з філософії для спеціальності 033 «Філософія» першого (бакалаврського) освітнього рівня.

УХВАЛИЛИ:

Клопотати перед Вченою радою Історико-філософського факультету про затвердження Програми комплексного екзамену з філософії для спеціальності 033 «Філософія» першого (бакалаврського) освітнього рівня.

Факультет у соціальних мережах