Протокол №1 засідання кафедри 28 серпня 2020 року

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА

ПРОТОКОЛ № 1

засідання кафедри філософії

 м. Київ                                                                                             28 серпня 2020 р.

ПРИСУТНІ: д.філос.н., проф. О.С. Александрова, декан ІФФ; д. філос. н., проф. Р.О. Додонов, завідувач кафедри; д. філос. н., проф. В.І. Додонова, професор кафедри; д. філос. н., проф. О. В. Горбань, професор кафедри; д. філос. н., проф. Н.Д. Ковальчук, професор кафедри; д. філос. н., проф. Я.І. Пасько, професор кафедри; д. філос. н., проф. М. Г. Тур, професор кафедри; д. філос. н., доц. О.М. Шепетяк, професор кафедри; к. філос. н., доц. Т. І. Бондар, доцент кафедри; к. філос. н., доц. Л. А. Овсянкіна, доцент кафедри; к. філос. н., доц. С.А. Хрипко, доцент кафедри; к. філос. н. Р.В. Мартич, доцент кафедри; к. політ. н. А.А. Лавриненко, доцент кафедри; к. і. н., доц. Т.Г. Купрій, доцент кафедри; к. філос. н., доц. М.В. Колінько, доцент кафедри; к. політ. н. А.П. Супруненко, доцент кафедри.

ЗАПРОШЕНІ: д. політ. н. О.Б. Балацька; д. філос. н., проф., професор кафедри філософії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Дзьобань О.П.; д.філос.н., головний науковий співробітник Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України Зінченко В.В.; д.філос.н., проф., провідний науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України Яроцький П.Л.; д. філос. н., проф., провідний науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України Саган О.Н.; д. філос. н., проф., завідувач кафедри філософії природничих факультетів Одеського національного університету імені І.І. Мечникова Голубович І.В; д. філос. н, професор, завідувач Відділу історії зарубіжної філософії Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України Лях В.В.; д. філос. н., доц., старший науковий співробітник відділу філософії та історії релігії відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України Титаренко В.В.; д. п. н., професор, дійсний член НАПН України, академік-секретар Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН Сисоєва С.О.; д.т.н., проф., директор дослідно-видавничої фундації «Український культурологічний центр», дійсний член Наукового товариства імені Шевченка Білецький В.С.; д.філос. н., проф,. проректор з навчально-виховної роботи ХНПУ імені Г.С. Сковороди Бережна С.В.; менеджерка ГО «Громадський холдинг “ГРУПА ВПЛИВУ”» Золотухіна В.; к.філос.н., член ГО «Майстерня академічного релігієзнавства» Халіков Р.Х., студентка 3 курсу спеціальності «Філософія» Деркач А.Р.

 

Порядок денний:

1. Затвердження навчального навантаження на 2020/21 н.р.

2. Затвердження Індивідуальних планів роботи викладачів на 2020/21 н.р.

3. Затвердження плану роботи кафедри 2020/21 н.р.

4. Затвердження Змін до освітньої програми 033.00.01 «Філософія» для бакалаврів.

5. Затвердження та пролонгація робочих навчальних програм на І семестр 2020/21 н.р. для всіх освітніх рівнів.

6. Про особливості організації навчального процесу у 2020/21 н.р.

7. Призначення наукових керівників аспірантам кафедри 2020 р. набору.

8. Призначення кураторів першокурсникам спеціальностей «Філософія» та «Політологія».

9. Різне.

 

1. СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про затвердження навчального навантаження на 2020-2021 навчальний рік. Заплановано 12905.33 годин. Штатний розпис враховує 1 ставку завідувача кафедри, 9,5 ставки професора, 12 ставок доцентів. Попередній розподіл навчального навантаження (без врахування потенційних змін в контингенті 1 курсу бакалаврів та магістрантів) виглядає наступним чином (Додаток 1). У зв’язку з виробничою необхідністю (збільшення навантаження на спеціальності «Політологія») зарахувати в штат кафедри Балацьку Олену Борисівну, доктора політичних наук, на посаду доцента.

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію завідувача кафедри взяти до відома. Затвердити розподіл навчального навантаження на 2020-2021 н.р.

2. Клопотати перед керівництвом університету щодо працевлаштування доцента Брижніка В.М. на 0,5 ставки доцента кафедри філософії з 1 жовтня 2020 року.

2. СЛУХАЛИ:

Викладачів кафедри філософії про затвердження Індивідуальних планів роботи викладача на 2020-2021 н.р.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити Індивідуальні плани роботи викладача на 2020-2021 н.р.

3. СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. з інформацією про проект плану роботи кафедри на 2020-2021 н.р.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити план роботи кафедри на 2020-2021 н.р.

4. СЛУХАЛИ:

Про Зміни до освітньої програми 033.00.01 «Філософія» для бакалаврів.

ВИСТУПИЛИ:

Дзьобань О.П.: Освітня програма за спеціальністю «Філософія» в Київському університеті імені Бориса Грінченка існує з 2012 року, і за цей час ми як представники роботодавців та академічної спільноти неодноразово її обговорювали та виносили пропозиції для її вдосконалення. Чинна ОП та, відповідно, навчальний план діють з 1 вересня 2017 року. Втім, за цей час відбулося чимало змін, на які потрібно реагувати, зокрема наказом МОН України №370 від 4 березня 2020 року було затверджено стандарт вищої освіти за спеціальністю 033 «Філософія». Введення в дію стандарту передбачає узгодження з ним всіх компетентностей та програмних результатів навчання.

Зінченко В.В.: Потрібно змінювати не лише компетентності та програмні результати навчання, а й саму мету ОП. Пропоную уточнити мету програми у такому вигляді, як вона сформульована в стандарті: «Підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфери філософії та гуманітаристики, або у процесі навчання, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов і передбачають системне опанування основ філософії, обізнаність в існуючих філософських традиціях, ученнях, методологіях, застосуванні теорій і методів філософії».

Яроцький П.Л.: З виходом освітнього стандарту виникає необхідність привести до спільного знаменника й кваліфікації випускників програми. У чинному варіанті наводиться професійна кваліфікація: «стажист-дослідник, фахівець з аналітики суспільних процесів». Пропоную цю професійну кваліфікацію замінити (поки не затверджено професійного стандарту) на освітню кваліфікацію: «бакалавр філософії».

Саган О.Н.: Мене як релігієзнавця приваблює значна вибіркова частина з аналітики релігійних процесів, яка забезпечується навчальними курсами «Соціологія та психологія релігії», «Релігійна комунікація», «Нормативно-правове врегулювання релігійних процесів», «Динаміка релігійних процесів в Україні та світі». Бажано, щоб при внесенні змін не були втрачені ці дисципліни, і студенти мали можливість обирати цей змістовний блок.

Лях В.В.: Я погоджуюсь з моїми колегами з Інституту філософії щодо необхідності збереження вибіркового різноманіття, але одночасно хочу звернути увагу на фундаментальну історико-філософську підготовку. Як керівник Відділу історії зарубіжної філософії, підтримую логіку наскрізної «естафети» історико-філософських курсів, побудованих за хронологічною ознакою. Єдине, що потрібно проконтролювати – це наявність у відповідних курсах тем або окремих питань з історії філософії в Україні.

Деркач А.Р.: Для студентів, що навчаються за ОП «Філософія», найголовнішим є отримання знань у повному обсязі та подальше працевлаштування за спеціальністю. Цьому сприяє, по-перше, регулярна система академічної мобільності, зокрема, з Університетом ім. Яна Длугоша (м.Ченстохова, Польща), по-друге, практично орієнтоване навчання, яке дозволяє завчасно ознайомитися з потенційними місцями майбутньої роботи. Пропоную зафіксувати в освітній програмі можливість врахування міжнародної кредитної мобільності закордоном.

Додонов Р.О., керівник проектної групи (гарант ОП): Необхідність внесення змін до ОП викликана затвердженням освітнього стандарту. На попередніх засіданнях кафедри обговорювалися питання про загальні та спеціальні компетентності, програмні результати навчання та їх відповідність освітнім компонентам. Сьогодні ми вислухали думки роботодавців, представників академічної спільноти, здобувачів освіти і маємо затвердити виправлену версію програми.

УХВАЛИЛИ:

1. Внести в освітню програму 033.00.01 «Філософія» для бакалаврів наступні зміни:

- Формулювання мети як «Підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфери філософії та гуманітаристики, або у процесі навчання, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов і передбачають системне опанування основ філософії, обізнаність в існуючих філософських традиціях, ученнях, методологіях, застосуванні теорій і методів філософії».

- Кваліфікація випускника – бакалавр філософії.

- Загальні, фахові (спеціальні) компетентності, програмні результати навчання подати у тому вигляді, як вони сформульовані в стандарті вищої освіти з філософії, затвердженому наказом МОН України №370 від 04.03.2020 року.

2. Клопотати перед вченою радою ІФФ про затвердження змін до освітньої програми та навчального плану 033.00.01 «Філософія» для бакалаврів.

5. СЛУХАЛИ:

Викладачів кафедри філософії про підготовку робочих навчальних програм на 1 семестр 2020-2021 н.р. для всіх освітніх рівнів.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити та перезатвердити робочі навчальні програми з курсів, що читаються на всіх освітніх рівнях спеціальностей «Філософія» та «Політологія» у 1 семестрі 2020-2021 н.р.

 6. СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. з повідомленням інформації від навчальної частини про змішану (стаціонарно-дистанційну) форму проведення занять. В умовах продовження карантину аудиторні заняття дозволяються лише за умов дотримання соціальної дистанції між слухачами та дотримання всіх вимог карантину. Лекційні та практичні заняття проводяться в аудиторії, якщо в групі міститься менше 20 осіб. Розклад днів аудиторних занять (графік планування очних занять) для студентів денної форми навчання інститутів/факультетів визначається по корпусам в залежності від контингенту студентів відповідних курсів:

  • за розкладом плануються практичні/лабораторні заняття що потребують відпрацювання практичних навичок із застосування відповідного/додаткового обладнання (програмного забезпечення тощо) планувати в аудиторіях, інші дистанційно (з використанням ЕНК).
  • за розкладом плануються не більше трьох пар аудиторних (практичні/лабораторні) занять.
  • за розкладом не більше двох дисциплін на день.
  • за розкладом планувати одна група/одна аудиторія.

УХВАЛИЛИ:

Взяти до відома проєкт «Моделі змішаного навчання (організації освітнього процесу) в Київському університеті імені Бориса Грінченка на І семестр 2020 р.» для організації навчального процесу в умовах карантину.

7. СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про призначення наукових керівників аспірантам першого року навчання.

УХВАЛИЛИ:

1. Призначити науковим керівником аспіранта першого року навчання з наукової спеціальності 031 Релігієзнавство денної форми навчання Харченка Владислава Андрійовича доктора філософських наук, професора Шепетяка О.М.

2. Призначити науковим керівником аспіранта першого року навчання з наукової спеціальності 031 Релігієзнавство заочної форми навчання Ужва Віктора Олександровича доктора філософських наук, професора Ломачинську І.М.

3. Призначити науковим керівником аспіранта першого року навчання з наукової спеціальності 033 Філософія денної форми навчання Версетілова Дениса Ігоревича доктора філософських наук, професора Додонову В.І.

4. Призначити науковим керівником аспіранта першого року навчання з наукової спеціальності 033 Філософія заочної форми навчання Гаврильченка Романа Володимировича доктора філософських наук, професора Александрову О.С.

8. СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про призначення кураторів першокурсникам спеціальностей «Філософія» та «Політологія».

УХВАЛИЛИ:

Призначити доцента Колінько М.В. куратором першого курсу спеціальності «Філософія» та доцента Купрій Т.Г. куратором першого курсу спеціальності «Політологія».

Факультет у соціальних мережах