Протокол №7 засідання кафедри 17 лютого 2020 року

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА

ПРОТОКОЛ №7

засідання кафедри філософії

 

м. Київ                                                                                             17 лютого 2020 р.

 

ПРИСУТНІ: д. філос. н., проф. Р.О. Додонов, завідувач кафедри; д. філос. н., проф. В.І. Додонова, професор кафедри; д. філос. н., проф. О.В. Горбань, професор кафедри; д. філос. н., проф. Н.Д. Ковальчук, професор кафедри; д. філос. н., проф. І.М. Ломачинська, професор кафедри; д. філос. н., проф. Я.І. Пасько, професор кафедри; д. філос. н., проф. М. Г. Тур, професор кафедри; д. філос. н., доц. О.М. Шепетяк, професор кафедри; д. політ. н., доц. Л. В. Панасюк, доцент кафедри; к. філос. н., доц. Т. І. Бондар, доцент кафедри; к. філос. н., доц. С.А. Хрипко, доцент кафедри; к. філос. н., доц. Л.А. Овсянкіна, доцент кафедри;к. філос. н. Р.В. Мартич, доцент кафедри; к. політ. н. А.А. Лавриненко, доцент кафедри; к. і. н., доц. Т.Г. Купрій, доцент кафедри; М.О. Малецька, секретар кафедри.

ЗАПРОШЕНІ: д. філос. н., проф., професор кафедри філософії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Дзьобань О.П.; д. філос. н., проф., провідний науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України Саган О.Н.; д. філос. н., проф., завідувач кафедри філософії природничих факультетів Одеського національного університету імені І.І. Мечникова Голубович І.В; д. філос. н, професор, завідувач Відділу історії зарубіжної філософії Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України Лях В.В.; д. держ. упр., проф., завідувач кафедри суспільного розвитку і суспільно-владних відносин Національної академії державного управління при Президентові України Гонюкова Л.В; д. філос. н., доц., завідувач кафедри філософії та соціально-гуманітарних дисциплін Національної академії статистики, обліку та аудиту Гаврилюк Т.В.

 

Порядок денний:

 • Проміжне звітування аспірантів.
 • Рекомендації щодо вдосконалення навчального процесу за освітньо-науковою програмою «Філософія» для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти;
 • Затвердження програм вступних іспитів до аспірантури.
 • Затвердження робочих навчальних програм для аспірантури спеціальностей 033 «Філософія» та 031 «Релігієзнавство».
 • Про підсумки зимової екзаменаційної сесії та якість освіти на спеціальностях «Філософія» та «Політологія».
 • Обговорення відкритої лекції Мартич Р.В., кандидата філософських наук, доцента кафедри філософії Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка.
 • Звіт Мартич Р.В. про науково-педагогічну діяльність на посаді доцента кафедри філософії Історико-філософського факультету.
 • Про рекомендацію Мартич Р.В., кандидата філософських наук, доцента кафедри філософії Історико-філософського факультету, до участі у балотуванні на присвоєння вченого звання доцента.
 • Результати IV Всеукраїнського студентського турніру з філософії.
 • Затвердження графіку індивідуальних консультацій викладачів на II сем. 2019-2020 н. р.
 • Затвердження програм фахових вступних випробувань до магістратури.
 • Про організаційні заходи щодо усунення порушень правил пожежної безпеки.
 • Різне.

 

1. СЛУХАЛИ:

Звіт аспіранта 1 курсу денної форми навчання спеціальності 033 «Філософія» Олійника Івана про роботу в І семестрі 2019-2020 н.р.

Підготовлено план-проспект дисертації доктора філософії; Індивідуальний навчальний план та індивідуальний план наукової роботи погоджено з науковим керівником, плани затверджені вченою радою Історико-філософського факультету; тему дослідження затверджено Вченою радою університету. Подані тези на Всеукраїнську конференцію «Київські філософські студії-2020».

Звіт аспіранта 1 курсу денної форми навчання спеціальності 033 «Філософія» Нестеровського Антона про роботу в І семестрі 2019-2020 н.р.

Підготовлено план-проспект дисертації доктора філософії; Індивідуальний навчальний план та індивідуальний план наукової роботи погоджено з науковим керівником, плани затверджені вченою радою Історико-філософського факультету; тему дослідження затверджено Вченою радою університету.

Звіт аспіранта 2 курсу денної форми навчання спеціальності 033 «Філософія» Безпрозванної Тетяни про роботу в І семестрі 2019-2020 н.р.

Подані тези на Всеукраїнську конференцію «Київські філософські студії-2020».

Звіт аспіранта 3 курсу заочної форми навчання спеціальності 033 «Філософія» Меніг Лариси про роботу в І семестрі 2019-2020 н.р.:

За звітний період мною продовжувалися дослідження гендерних міфів в європейському соціокультурному просторі. Підготовано перший розділ дисертації. Перекладено з англійської трактат Мері Волстоункрафт – однієї з засновниць у 18 ст. філософії фемінізму. Переклад та вступна стаття оприлюднені в:

Меніг Л.В. Мері Волстоункрафт - першій філософ фемінізму / В кн.: Волстоункрафт Мері. Обґрунтування прав жінки з міркуванням на політичні й моральні теми. Переклад з анг. і вст. стаття Л.В. Меніг. Київ: ФОП Р.Халіков, 2019. С.4-14.

Спільно з науковим керівником опубліковано статтю у фаховому журналі з філософських наук:

Меніг, Лариса Володимирівна та Додонов, Роман Олександрович (2019) Міфологічні витоки ґендерної ідентичності. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: [зб. Наукових праць]. Вип. 41 (54). C. 54-63.

Взяла участь у наукових конференціях:

 • Larisa Menі Confessional resources of gender myths. VI конгрес молодих дослідників релігії «Релігія в сучасній культурі» (м. Київ, 17–18 жовтня 2019 р.). Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2019.
 • Меніг Лариса. Гендерні міфи Київської Русі. Доба Ярослава Мудрого: тисячолітній досвід українського державотворення. Всеукраїнська наукова конференція (м. Київ, 27 листопада 2019 р.).

 

Звіт аспіранта 3 курсу денної форми навчання спеціальності 031 «Релігієзнавство» Гребенюка Петра про роботу в І семестрі 2019-2020 н.р.:

Виконана освітня складова Індивідуального плану 3-го року навчання (відвідування занять, складання іспитів). Опрацьовано 90 джерел відповідно до теми дослідження.

Взяв участь у наукових конференціях: VІ Конгрес молодих дослідників релігії «Релігія в сучасній культурі», тема доповіді: «Релігійні мас-медіа та репрезентація релігії у світській медіа-культурі», Всеукраїнській конференції «Київські філософські студії-2019», Опубліковано тези конференції та тему: «Філософсько-релігієзнавче дослідження стратегій релігійної комунікації у православ’ї, католицизмі та протестантизмі». Подані тези на Всеукраїнську конференцію «Київські філософські студії-2020».

Звіт аспіранта 4 курсу денної форми навчання спеціальності 033 «Філософія» Чеснокова Віктора про роботу в І семестрі 2019-2020 н.р.

Подані тези на Всеукраїнську конференцію «Київські філософські студії-2020».

 

ВИСТУПИЛИ:

Наукові керівники аспірантів: проф. Ломачинська І.М., проф. Додонов Р.О., проф. Горбань О.В.

 

УХВАЛИЛИ:

Звіти аспірантів про роботу в І семестрі 2019-2020 н.р. затвердити.

2. СЛУХАЛИ:

Александрову О.С. (гаранта ОНП «Філософія»), Додонова Р.О., аспірантів Олійника І.Д., Безпрозванну Т.О. щодо вдосконалення ОНП «Філософія» для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Аспірант Олійник І.Д. звернув увагу на певне дублювання змісту навчальних курсів «Філософія науки» та «Логіка наукових досліджень». Перший читається для всіх аспірантів в межах дисципліни «Філософія та методологія наукової діяльності», другий – для здобувачів ОНП «Філософія» як складова курсу «Науково-дослідна інфраструктура в галузі». Лях В.В. як присутній представник роботодавців зазначив необхідність усунення змістовного дублювання у названих курсах.

 

УХВАЛИЛИ:

Внести зміни в робочі навчальні програми аспірантів для усунення змістовного дублювання, виявленого Олійником І.Д.

3. СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про затвердження програм вступних іспитів до аспірантури.

 

УХВАЛИЛИ:

Затвердити програми вступних іспитів до аспірантури.

 

4. СЛУХАЛИ:

Ломачинську І.М. про затвердження робочих навчальних програм для аспірантури спеціальностей 033 «Філософія» та 031 «Релігієзнавство».

 

УХВАЛИЛИ:

Затвердити робочі навчальні програми для аспірантури спеціальностей 033 «Філософія» та 031 «Релігієзнавство».

 

5. СЛУХАЛИ:

Викладачів кафедри про підсумки зимової екзаменаційної сесії 2019-2020 н.р. та якість освіти на спеціальностях «Філософія» та «Політологія». Завідувач кафедри зазначив, що з 2 курсу спеціальності «Філософія» було відраховано студентів Сєрєбрякова С.М., Маловіка В.Р., Бодзюрей Є.О. за систематичне невідвідування занять та невиконання навчального плану. Такі втрати контингенту свідчать про наявність певних проблем в роботі зі студентами.

УХВАЛИЛИ:

 • Інформацію викладачів та завідувача кафедри взяти до відома.
 • Вжити заходів для підвищення якості освіти на спеціальностях «Філософія» та «Політологія».

 

6. СЛУХАЛИ:

Р.О. Додонова, доктора філософських наук, професора, завідувача кафедри філософії, який повідомив, що 13 лютого 2020 року відбулася відкрита лекція доцента кафедри філософії Мартич Р.В., прочитана для студентів 1 курсу денної форми навчання ОКР «Бакалавр», спеціальності «Історія і археологія» з дисципліни «Філософські студії» на тему: «Філософія середніх віків та епохи Відродження».

На відкритій лекції були присутні 7 викладачів, з них:

представники адміністрації: декан Історико-філософського факультету, доктор філософських наук, професор Александрова О.С.; заступник декана Історико-філософського факультету з науково-педагогічної та навчальної роботи, кандидат історичних наук, доцент Завадський В.М.

завідувач кафедри філософії:, доктор філософських наук, професор Додонов Р.О;

викладачі: доктор філософських наук, професор Додонова В.І.; доктор філософських наук, професор Горбань О.В., доктор політичних наук, доцент Панасюк Л.В.; кандидат політичних наук Лавриненко Г.А.

 

ВИСТУПИЛИ:

- к. філос. н., доцент Мартич Р.В. Лекція для студентів груп ІСб-1-19-4.0д та ІСб-2-19-4.0д денної форми навчання першого бакалаврського рівня спеціальності 032 «Історія та археологія» з навчальної дисципліни «Філософські студії» на тему «Філософія середніх віків та епохи Відродження», підготовлена та проведена відповідно до навчального плану та розкладу занять. Лекція почалась та завершилась вчасно. На початку лекції студентам було чітко повідомлено актуальність теми, проблематику, мету та завдання.

Наочність лекції забезпечувалася використанням презентації MS PowerPoint, за допомогою якої було представлено тему, основні проблеми, питання, літературні джерела та короткий зміст понять лекційного заняття. Посилання на конкретні приклади, обговорення першоджерел, демонстрація на відео артефактів епохи середніх віків та Відродження забезпечило практичну спрямованість лекції.

Зміст та структура лекції відповідає дидактичній меті та завданням. Логічно вибудовано структурні частини лекції. Під час лекційного заняття були використані інтерактивні методи у викладанні та елементи тренінгових технологій. Студенти отримали методичні рекомендації щодо подальшого теоретичного й практичного вивчення матеріалу та практичні завдання для самостійної роботи. Заняття підготовлене та проведене на належному науково-методичному рівні.

Мета лекції: ознайомити студентів з особливостями філософського світогляду та значенням філософії епохи середніх віків та Відродження для сьогодення. Мету лекції було досягнуто. Лекція завершилася підведенням підсумків заняття.

- декан Історико-філософського факультету, д. філос. н., проф. Александрова О.С. позитивно оцінила лекцію і зазначила, що викладачка продемонструвала добре володіння навчальним матеріалом та методикою викладання предмету. Відзначила, що були розглянуті всі пункти плану та досягнута мета лекції. Виклад матеріалу був коректним, конкретним та точним. Під час лекції студенти працювали з аналітичними завданнями, робилася опора на актуалізацію сформованих знань, використання проблемних питань. В аудиторії панувала позитивна атмосфера, відчувався встановлений емоційний контакт лектора зі студентами. В цілому відвідана лекція була проведена професійно, на високому рівні та відповідає сучасним вимогам до такого роду навчальних занять у вищому навчальному закладі.

- завідувач кафедри філософії,д. філос. н., проф. Додонов Р.О. дав позитивну оцінку лекції, відзначив високий академічний рівень лекторки, яка продемонструвала легке та невимушене спілкування з аудиторією у режимі постійного діалогу. Було зазначено, що лекція розпочалася вчасно. Протягом вступної частини лекторка активізувала попередній матеріал, включила студентів в роботу. Усе лекційне заняття було побудоване на активній співпраці зі студентами. Використовувалися такі форми роботи як фронтальне опитування, мозкові штурми, робота в парах та малих групах. Використовувався пошуковий та дослідницький методи. Варто зазначити, що лекція мала велику практичну спрямованість, було обговорено багато філософських першоджерел, продемонстровано для значення в сучасному світогляді людини. Під час заняття панувала дружня атмосфера, постійно був зворотній зв’язок на відповіді студентів. Протягом лекції час від часу лекторка звертала увагу студентів до презентації, яка була оформлена в корпоративному стилі, з цікавими та доречними ілюстраціями, схемами, таблицями, візуалізацією книжок, з якими варто студентам ознайомитися. Презентація не була переобтяжена текстом, матеріал подавався в цікавій та інтерактивній формі. Крім того, Р.В. Мартич використовувала дошку при потребі. Заслуговує на увагу гарно розрахований час, а також були підбиті підсумки лекції;

- д. філос. н., проф. Додонова В.І. зазначила, що відрите лекційне заняття було проведено на високому фаховому рівні. Було відзначено доказовість та аргументованість лекційного матеріалу, що підкріплювалося також структуруванням його у вигляді презентації. Лекторка продемонструвала легке та невимушене спілкування з аудиторією у режимі постійного діалогу, мобільність в організації студентів, запровадження різноманітних прийомів активізації пізнавальної активності слухачів;

- д. філос. н., проф. Горбань О.В. дав позитивну оцінку лекції, наголосивши на доцільності використання сучасних підходів і методів для досягнення поставленої мети, підкреслив те, що всі складові заняття є взаємопов’язані та продумані.

УХВАЛИЛИ:

визнати відкрите заняття Мартич Р.В. таким, що було проведено на високому науково-методичному рівні, та рекомендувати Мартич Руслану Василівну до участі у балотуванні на присвоєння вченого звання доцента.

7. СЛУХАЛИ:

Звіт Мартич Р.В. про роботу на посаді доцента.

Мартич Руслана Василівна має педагогічний стаж у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації 6 років 10 місяць, працює в Київському університеті імені Бориса Грінченка з 01 вересня 2014 року.

На посаді доцента кафедри філософії Історико-філософського факультету (до 01 вересня 2016 року Інституту суспільства) працювала з 01 вересня 2014 року.

 Обрана на зазначену посаду за конкурсом строком на 4 роки до 31 серпня 2022 року.

07 жовтня 2011 року захистила дисертацію «Інтерпретація сутності живого у філософії східної патристики» на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.01 – релігієзнавство (рішення Атестаційної колегії МОН України від 19 січня 2012 року, диплом ДК № 004233). Роботу виконала на кафедрі філософії Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди.

 

І. Навчально-методична робота

Упродовж звітного періоду для студентів денної форми навчання першого бакалаврського рівня спеціальності «Філософія» викладала такі дисципліни:

 • «Практична філософія. Змістовий модуль Філософія психоаналізу»;
 • Вибіркова навчальна дисципліна «Філософія любові».

Для студентів денної форми навчання першого бакалаврського рівня спеціальностей «Філологія», «Історія та археологія», «Журналістика», «Менеджмент», «Математика» викладала такі дисципліни:

 • «Філософські студії»;
 • «Філософія».

Для студентів заочної форми першого бакалаврського рівня спеціальності «Філологія» викладала дисципліну «Філософські студії».

Для студентів денної форми навчання другого магістерського рівня спеціальності «Філософія» викладала дисципліну «Філософія освіти».

Відповідно до навчального навантаження були розроблені та затверджені навчальні робочі програми, лекційні матеріали, методичне забезпечення та засоби діагностики навчальних досягнень студентів з вищезазначених навчальних дисциплін.

Здійснювала керівництво курсовими та дипломними роботами студентів денної форми навчання першого бакалаврського рівня спеціальності 033 – Філософія.

Розробила два електронні навчальні курси для студентів денної форми

навчання з дисципліни «Філософські студії» (МАТ, 2 курс, денна) та «Філософія любові» (КВД, 3 курс, денна), які пройшли відповідну сертифікацію і використовуються в навчальному процесі з 2018 року.

Підготувала у співавторстві два навчально-методичні посібники, які використовуються в навчальному процесі: Александрова О.С., Горбань О.В., Мартич Р.В. Філософські студії: Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Менеджмент». Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2020. 186 с.; Александрова О.С., Горбань О.В., Мартич Р.В. Філософія права: Навчально-методичний посібник. Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2020. 126 с.

Результати оцінювання «Викладач очима студентів» у 2019 р. – 4,48 б.

 

 

 

ІІ. Наукова робота:

Мартич Р.В. є автором 36 публікацій, з них 34 наукові та 2 навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях. Після захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук опубліковано 22 наукові, науково-методичні публікації, у т.ч. 3 публікації у виданнях включених до міжнародних наукометричних баз Web of Science та Scopus (зокрема, 2 – Web of Science та 1 - Scopus) та 8 публікацій у вітчизняних фахових періодичних виданнях з філософії, а також 2 навчально-методичних посібника.

За час роботи після захисту дисертації на посаді доцента брала участь у наукових та науково-практичних конференціях з актуальних проблем філософії, а також конференціях присвячених проблемам релігієзнавства в Україні та за кордоном.

Має свідоцтво про реєстрацію авторського права за № 67608 на твір «Сприйняття ідеї живого в сучасному православному дискурсі».

З 2018 року по теперішній час - член редколегії фахового журналу «Схід» з філософських наук, що входить до категорії «Б» фахових видань України. З 2019 року по теперішній час – член редколегії фахових збірників наукових праць «Дослідження з історії і філософії науки і техніки» (м. Дніпро, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара) та «Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку» (м. Рівне, Рівненський державний гуманітарний університет).

Брала участь у міжнародному стажуванні: Культурний центр Сінан-Паша (Стамбул, Туреччина), з 01 квітня по 08 квітня 2019 року як учасник проекту «The culture and politics of modern Muslime ducation (practical oriented teachers training)».

З 01 листопада по 30 листопада 2016 року здійснила стажування в Міжнародному проекті з біоетики в Українському Католицькому Університеті (м. Львів, Україна).

Підвищувала кваліфікацію за напрямом кафедри в Україні: з 18 квітня по 18 травня 2017 року пройшла курс підвищення кваліфікації на кафедрі філософії Українського Католицького Університету (м. Львів, Україна).

Член організаційного комітету двох всеукраїнських конференцій «Київські філософські студії» на базі Київського університету імені Бориса Грінченка (2018, 2019 роки). Модерувала роботу секції «Філософія освіти».

У 2015-2017 роках була вченим секретарем Спеціалізованої вченої ради К 26.133.07 з захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальностями 09.00.03 – соціальна філософія і філософія історії та 09.00.11 – релігієзнавство.

З 2017 року по теперішній час - вчений секретар Спеціалізованої вченої ради Д 26.133.07 з захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальностями 09.00.03 – соціальна філософія і філософія історії та 09.00.11 – релігієзнавство.

Здійснює наукові дослідження за напрямком науково-дослідницької роботи кафедри. Співавтор колективної монографії «Складні питання історичної пам’яті у парадигмі діалогічності культур», виданої за кордоном, в міжнародному виданні в країні, що входить до Європейського Союзу (Польща).

Результати рейтингового оцінювання професійної діяльності працівників Університету «Лідер року – 2019»: 341 бал. Двічі поспіль, за результатами 2018 та 2019 років стає Лідером року (перше місце) серед кандидатів наук, доцентів Історико-філософського факультету та відповідно займає 37-ме та 39-те місця у загальноуніверситетському рейтингу).

ІІІ. Організаційна та профорієнтаційна робота

За звітній період виступала організатором та співорганізатором кафедральних, факультетських та загальноуніверситетських заходів.

З 2016 року по теперішній час – вчений секретар Вченої ради Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка.

У 2017-2020 роках була членом журі І, ІІ, ІІІ та IV Всеукраїнського студентського турніру з філософії.

Проводила профорієнтаційну роботу в школах м. Києва та профорієнтаційні заходи в ході Днів відкритих дверей для спеціальностей Філософія та Політологія на базі Історико-філософського факультету.

Брала участь у засіданнях кафедри філософії, щорічних зборах науково-педагогічних працівників, делегат Конференцій трудового колективу університету у 2016-2020 роках.

УХВАЛИЛИ: Звіт про науково-педагогічну діяльність кандидата філософських наук Мартич Р.В., про роботу на посаді доцента кафедри філософії затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – одноголосно;

«Проти» – немає;

«Утримались» – немає.

9. СЛУХАЛИ:

Інформацію завідувача кафедри, д. філос н., проф. Додонова Р.О. про рекомендацію Мартич Руслани Василівни до участі у балотуванні на присвоєння вченого звання доцента.

В обговоренні кандидатури Мартич Р.В. щодо участі у балотуванні на присвоєння вченого звання доцента взяли участь: декан Історико-філософського факультету, проф. Александрова О.С., завідувач кафедри, д. філос н., проф. Додонов Р.О, д. філос н., проф. Горбань О.В, д. філос н., проф. Ломачинська І.М., д. філос н., проф. Додонова В.І., д. філос н., проф. Шепетяк О.М., д. політ. н., доц. Панасюк Л.В., к. політ. н. Лавриненко Г.А., які позитивно оцінили її педагогічну і науково-методичну роботу та рекомендували порушити клопотання перед Вченою радою Історико-філософського факультету про допуск Руслани Василівни Мартич до участі у балотуванні на присвоєння вченого звання доцента.

УХВАЛИЛИ: Клопотатись перед вченою радою Історико-філософського факультету про участь Мартич Руслани Василівни, кандидата філософських наук (спеціальність 09.00.11 – релігієзнавство), доцента кафедри філософії, у балотуванні щодо присвоєння їй вченого звання доцента.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – одноголосно;

«Проти» – немає;

«Утримались» – немає.

10. СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про результати IVВсеукраїнського студентського турніру з філософії.14-15 лютого 2020 р. у Київському університеті імені Бориса Грінченка відбувся ІV Всеукраїнський студентський турнір з філософії. У турнірі взяли участь 40 студентів з університетів Києва, Харкова, Дніпра, Сум, Бердянська, Умані,  Ірпеня та інших міст і регіонів нашої країни. Вони були об’єднані у 13 команд вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації. 14 листопада відбулося урочисте відкриття турніру та відбіркові тури, під час яких визначилися три команди, що вийшли до фіналу. Результатом гри стала перемога (І місце) команди Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. ІІ місце зайняла команда Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.ІІІ місце – команда Бердянського державного педагогічного університету. Усім учасникам були вручені сертифікати, переможці отримали дипломи та подарунки від спонсорів – Центру прогресивного іудаїзму «Атіква» та Українського центру ісламознавчих досліджень.

УХВАЛИЛИ:

 • Інформацію завідувача кафедри взяти до відома.
 • Оголосити подяку за участь у роботі журі IVВсеукраїнського студентського турніру з філософії викладачам кафедри філософії проф.Шепетяку О.М., проф. Горбаню О.В., проф. Додоновій В.І., проф. Титаренко В.В., доц. Бондар Т.І., доц. Хрипко С.А., доц. Овсянкіній Л.А., доц. Брижніку В.М.

11.СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про затвердження графіку індивідуальних консультацій викладачів кафедри на ІІ семестр 2019-2020н.р.

 

УХВАЛИЛИ:

Затвердити графік індивідуальних консультацій викладачів кафедри на ІІ семестр 2019-2020н.р.

12.СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про затвердження програм фахових вступних випробувань до магістратури.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити програми фахових вступних випробувань до магістратури.

13.СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про організаційні заходи щодо усунення порушень правил пожежної безпеки. Відповідно до наказу ректора університету №909 від 28.12.2019 «Про організаційні заходи щодо усунення порушень правил пожежної безпеки в Університеті» та Плану заходів по усуненню порушень правил пожежної безпеки в Університеті провести роз’яснювальну роботу серед викладачів кафедри та студентів із зазначенням ролей на випадок екстремальної ситуації.

 

УХВАЛИЛИ:

Інформацію завідувача кафедри взяти до відома та виконання.

Завідувач кафедри філософії                                                     Р.О. Додонов

 

 

Секретар кафедри                                                                        М.О. Малецька

Факультет у соціальних мережах