Протокол №6 засідання кафедри 16 січня 2018 року

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА

ПРОТОКОЛ № 6

засідання кафедри філософії

 

м. Київ                                                                                                        16 січня 2018 р.

 

ПРИСУТНІ: Р.О. Додонов завідувач кафедри, д.філос.н., проф.;
О.С. Александрова, д.філос.н., проф., декан ІФФ; О.В. Горбань, д.філос.н., проф.; В.І. Додонова,д.філос.н., д.філос.н., проф.; І.М. Ломачинська, д.філос.н., проф.; Н.Д.Ковальчук, д.філос.н., проф.; О.М. Шепетяк, д.філос.н., доц.; Т.І. Бондар, к. філос.н., доц.; Л. В. Овсянкіна, к.філос.н., доц.; Л.В. Панасюк, д.політ.н., доц.; Р.В. Мартич, к.філос.н., доц.; В.М. Брижнік, к.філос.н., доц.; С.А. Хрипко, к.філос.н., доц.; Я.І. Пасько, д.філос.н., проф.; А.П. Супруненко, к.політ.н., доц.; Т.Г. Купрій, к.іст.н., доц.; Малецька М., секретар кафедри.

ЗАПРОШЕНІ: д. філос. н., проф., професор кафедри філософії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Дзьобань О.П.; д. філос. н., проф., провідний науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України Саган О.Н.; д. філос. н., проф., завідувач кафедри філософії природничих факультетів Одеського національного університету імені І.І. Мечникова Голубович І.В; д. філос. н, професор, завідувач Відділу історії зарубіжної філософії Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України Лях В.В.; д. держ. упр., проф., завідувач кафедри суспільного розвитку і суспільно-владних відносин Національної академії державного управління при Президентові України Гонюкова Л.В; д. філос. н., доц., завідувач кафедри філософії та соціально-гуманітарних дисциплін Національної академії статистики, обліку та аудиту Гаврилюк Т.В.; к.філос.н., член ГО «Майстерня академічного релігієзнавства» Халіков Р. Х.

 

Порядок денний:

1. Атестація аспірантів першого, другого та третього курсів (наукові керівники та аспіранти кафедри);

2. Рекомендації щодо вдосконалення навчального процесу за освітньо-науковою програмою «Філософія» для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти;

3. Рекомендації щодо вдосконалення навчального процесу за освітньо-науковою програмою «Релігієзнавство» для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти;

4. Про підготовку студентів до участі у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади з філософії та релігієзнавства, з політології (проф. Додонова В.І.);

5. Обговорення програми вступного іспиту з філософії до перехресної магістратури (проф. Додонов Р.О.);

6. Про хід профорієнтаційної роботи (куратори студентських груп);

7. Різне.

І. СЛУХАЛИ:

Звіти аспірантів:

 • першого року денної форми навчання Гребенюка П.М.:

за звітний обговорено та затверджено на засіданні кафедри тему дисертаційного дослідження – «Репрезентація християнських конфесій у віртуальному просторі»;  Підготовлено план-проспект дисертації доктора філософії; Індивідуальний навчальний план та індивідуальний план наукової роботи погоджено з науковим керівником; підготовлено обґрунтування теми для обговорення на вченій раді факультету; відвідую заняття з навчальних курсів, що передбачаються планом підготовки. Подані тези на Всеукраїнську конференцію «Київські філософські студії-2018».

 • першого року заочної форми навчання Ільїна І.Ю.:

за звітний період обрано та затверджено на засіданні кафедри тему дисертаційного дослідження – «Рецепції давньоєгипетських вірувань у сучасній британській езотериці», підготовлено обґрунтування теми для обговорення на вченій раді факультету; відвідую заняття з навчальних курсів, що передбачаються планом підготовки.

 • першого року заочної форми навчання Меніг Л.В.:

аспірантку переведено з іншого університету, де Вченою радою було затверджено тему і план-проспект дисертації «Гендерні міфи в європейському соціокультурному просторі»; Індивідуальний навчальний план та індивідуальний план наукової роботи погоджено з науковим керівником, плани затверджені вченою радою Історико-філософського факультету; тему дослідження затверджено Вченою радою університету. Подані тези на Всеукраїнську конференцію «Київські філософські студії-2018».

 • другого року денної форми навчання Чеснокова В.І. за період з 01.09.2017 р. по 31.12.2018 р., тема дисертаційного дослідження: «Феномен соціального простору міста: соціально-філософський аналіз».

Відповідно до індивідуального плану за звітний період виконано:

 • В співпраці з європейськими партнерами був проведений порівняльний аналіз соціально-філософських течій та підходів в різних європейських містах
 • Впроваджено емпіричні методи дослідження для розширення дослідження
 • Проведено комплексний аналіз літератури, який складається з 53 першоджерел, з яких основними є наступні:
 • JacquesBlum – “Christiania – a freetown”
 • Anthony M. Tung – “Preservingtheworld’sgreatcities”
 • GordonCullen – “Townscape”
 • BertrandRussell – “A historyofWesternphilosophy”

Оприлюднено результати дослідження на наступних наукових заходах:

 • Міжнародна наукова конференція CulturalLiteracyinEurope – 2017 (Академія Наук Польщі, м. Варшава);
 • Міждисциплінарна наукова конференція Міжнародного товариства емпіричних досліджень IGEL (Інститут перспективних досліджень, м. Париж).
 • третього року заочної форми навчання Патук Т.М.: за звітний період продовжила роботу над текстом дисертаційного дослідження. 18 жовтня 2017 року доповідала його результати на аспірантському науковому семінарі «Роль інтелігенції у становленні суспільної злагоди сучасного українського суспільства».
 • третього року денної форми навчання Гончаренко Д.І. за звітний період продовжив роботу над текстом дисертаційного дослідження на тему «Соціально-економічні доктрини християнських конфесій періоду Середньовіччя: філософсько - релігієзнавчий аналіз». Відповідно до індивідуального плану за звітний період виконано:
 • участь у конференціях:

1) «Соціально-господарське вчення Біблії та його релігієзнавчий аналіз». (Розвиток суспільних наук: європейські практики та національні перспективи: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 23-24 грудня 2016 року). – Львів: ГО «Львівська фундація суспільних наук», 2016. – 132 с)

          2) «Релігієзнавчий аналіз богословських поглядів Івана Золотоустого на соціально-економічні категорії багатства і бідності». (Розвиток суспільних наук: європейські практики та національні перспективи: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції ( м. Львів, липень 2017 рік). – Львів: ГО «Львівська фундація суспільних наук», 2017.)

          3) «Філософсько-релігієзнавчийпоглядна соціальне і політико-економічне вчення Патріарха Фотія». (Актуальні питання суспільних наук: наукові дискусії: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна,  18–19 серпня 2017 року). – Київ: ГО «Київська наукова суспільнознавча організація», 2017. – 104 с.)

4) «Філософія соціально-економічних доктрин Августина Блаженного» (Актуальні філософські, політологічні та культурологічні проблеми розвитку людини і суспільства у динамічному та глобалізованому світі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 22–23 грудня 2017 р. – К.: Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 2017. – 108 с.)

 • надруковані статті:
 • «Релігієзнавчий аналіз соціально–економічних проблем у Біблії» («Гілея:

науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : «Видавництво «Гілея», 2016. – Вип. 111 (8). – 384 с.)

 • «Соціально-економічне вчення східнохристиянських богословів

Середньовіччя»(Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : «Видавництво «Гілея», 2017. – Вип. 120 (5). – 312 с.)

УХВАЛИЛИ: 

 • Затвердити звіти аспірантів першого, другого та третього курсів щодо роботи у першому семестрі 2017-2018 н.р.
 • Атестувати аспірантів першого, другого та третього курсів.
 • Відрахувати зі складу аспірантури аспіранта другого курсу Гайдаша В.О. за власним бажанням у зв’язку з неможливістю виконувати умови контракту.

ІІ. СЛУХАЛИ:

Проф. Александрову О.С., гаранта освітньо-наукової програми «Філософія», д. держ. упр., проф., завідувача кафедри суспільного розвитку і суспільно-владних відносин Національної академії державного управління при Президентові України Гонюкову Л.В (представника роботодавців); аспірантів Чеснокова В.І., Патук Т.М. щодо вдосконалення навчального процесу третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Зокрема, проф. Гонюкова Л.В. (представник роботодавців) зазначила необхідність внесення до РПНД «Теоретико-методологічні засади соціальної філософії і філософії історії» в модуль «Філософські проблеми політики і економіки» питання евристичного потенціалу політичних досліджень. Дзьобань О.П. (рецензент програми) схвально висловився щодо запропонованого уточнення до РПНД.

Аспірантка Патук Т.М. звернула увагу на курс «Науково-дослідна інфраструктура в галузі», в структурі якого існує модуль «Робота з першоджерелами і науковими текстами». Фактично йдеться про філософську текстологію як необхідний елемент професійної підготовки філософів. Аспірантка запропонувала перейменувати даний модуль навчальної дисципліни. Саган О.Н. та Гаврилюк Т.В. (представники роботодавців) як представники академічної спільноти зазначили, що запропоноване аспіранткою Патук Т.М. уточнення є актуальним.

УХВАЛИЛИ:

1. Клопотати перед Вченою радою ІФФ щодо розгляду питання про можливе внесення змін у ОНП з урахуванням пропозиції аспірантки Патук Т.М.

2. Оновити змістовну частину РПНД «Теоретико-методологічні засади соціальної філософії і філософії історії» відповідно до пропозиції проф. Гонюкової Л.В (представника роботодавців).

 

ІІІ. СЛУХАЛИ:

Проф. Ломачинську І.М., гаранта освітньо-наукової програми «Релігієзнавство»; проф. Гаврилюк Т.В. (рецензента програми); к.філос.н. Халікова Р.Х (представника роботодавців); аспірантів Гребенюка П.М, Гончаренка Д.І. щодо вдосконалення навчального процесу третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.

Зокрема, Халіков Р.Х.. як представник роботодавців, запропонував внести зміни до РПНД «Науковий семінар: Релігія та Інтернет-технології», а саме - добавити аналіз феномену кіберрелігії як особливої релігійної формації у сучасному Інтернет-просторі.

Аспірант Гребенюк, тема дисертаційного дослідження якого «Репрезентація християнських конфесій у віртуальному просторі» безпосередньо пов’язана з означеною РПНД, запропонував відобразити у тематиці програми значення Інтернет у релігійно-політичних процесах сучасності.

Гаврилюк Т.В.(рецензент ОНП) зазначила, що запропоновані уточнення в контексті активізації діяльності релігійних спільнот в мережі Інтернет є актуальними, зі і свого боку вказала на доцільність  відображення у програмі різних напрямів освітньої та гуманітарної діяльності релігійних організацій засобами Інтернет.

УХВАЛИЛИ:

Оновити змістовну частину РПНД «Науковий семінар: Релігія та Інтернет-технології» відповідно до пропозицій д.філос.н., проф. Гаврилюк Т.В. (рецензента ОНП), к.філос.н. Халікова Р.Х. (представника роботодавців) та аспіранта Гребенюка П.

ІІІ. СЛУХАЛИ:

Додонову В.І. про підготовку студентів до участі у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади з філософії та релігієзнавства, з політології.

УХВАЛИЛИ: 

 • Рекомендуватидо участі у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади з філософії та релігієзнавства студентку 4 курсу спеціальності «Філософія»Гуменюк Марію та студентку 3 спеціальності «Філософія» Лазебник Катерину.
 • Рекомендувати до участі у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади з політології студентів 3 курсу спеціальності «Філософія» Малецьку Марію та Панкратьєву Ольгу.

 

ІV. СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про проект програми вступного іспиту з філософії до перехресної магістратури.

 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити проект програми вступного іспиту з філософії до перехресної магістратури.

V. СЛУХАЛИ:

Куратора 1 курсу спеціальності «Філософія» доцента Купрій Т.Г., куратора 2 курсу спеціальності «Філософія» доцента Брижніка В.М., куратора 3 курсу спеціальності «Філософія» доцента Бондар Т.І., куратора 4 курсу спеціальності «Філософія» доцента Овсянкіну Л.А. про хід профорієнтаційної роботи серед абітурієнтів.

УХВАЛИЛИ: 

Провести серед студентів спеціальності «Філософія» організаційні збори з роз’ясненням необхідності профорієнтаційної роботи в середніх школах підчас зимових канікул та зустрічі випускників.

VI. СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про відгук на автореферат дисертації Качмар О.В. «Соціально-філософська рефлексія феномену агресії в умовах соціокультурних трансформацій», поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.03 Соціальна філософія та філософія історії.

 

УХВАЛИЛИ:

 • Затвердити відгук на автореферат дисертації Качмар О.В. «Соціально-філософська рефлексія феномену агресії в умовах соціокультурних трансформацій», поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.03 Соціальна філософія та філософія історії.
 • Відгук надіслати у спеціалізовану вчену раду.

Завідувач кафедри філософії                                                                                Р.О. Додонов

 

 

Секретар кафедри філософії                                                                                 М.О. Малецька

Факультет у соціальних мережах