Польський культурно-освітній центр

Анонс: Конкурс на здобуття стипендій для викладачів та студентів в рамках програми Еразмус+  у Державній вищій школі імені Іоанна Павла II (Польща)

Анонс: Міжнародна студентська міждисциплінарна наукова конференція "Межі пізнання. Молодь в науці XXI століття" 17 травня 2021 року

Анонс: Цикл лекцій відомих польських вчених істориків-урбаністів Національного інституту урбаністики та архітектури у Варшаві (Республіка Польща)

 

З Днем незалежності Польщі

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПОЛЬСЬКИЙ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІЙ ЦЕНТР

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • Польський культурно-освітній центр (далі – Центр) створений на виконання Угоди про співпрацю між Київським університетом імені Бориса Грінченка та Люблінським католицьким університетом Іоанна Павла II, укладеної 2016 р. та діє в структурі Історико-філософського факультету (далі – Факультет) Київського університету імені Бориса Грінченка (далі – Університет).
 • Центр не є юридичної особою і не має самостійного балансу, а у відносинах з юридичними та фізичними особами виступає від імені Університету.
 • У своїй діяльності Центр безпосередньо підпорядковується декану Історико-філософського факультету та підзвітний проректору з науково-педагогічної та міжнародної діяльності.
 • Метою діяльності Центру є залучення професорсько-викладацького складу, докторантів, аспірантів і студентів ЗВО, учнів загальноосвітніх навчальних закладів до ознайомлення з мовою, культурою, соціально- економічним розвитком Республіки Польща, а також координація зусиль Історико-філософського факультету та кафедр у сфері польсько-українського наукового,  освітнього та культурного співробітництва.
 • У своїй діяльності Польський культурно-освітній центр керується Конституцією України, Законами України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, розпорядженнями та наказами ректора, цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами.
 • Наукова, культурно-просвітницька, громадська діяльність Центру здійснюється згідно з планом, схваленим вченою радою Історико-філософського факультету та затвердженим Вченою радою Університету.

 

II. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ

 • Основними завданнями Центру є:
 • Залучення студентів, аспірантів та професорсько-викладацького складу Університету до ознайомлення та вивчення надбань польської культури, історії, освіти та науки з метою подальшого розвитку добросусідських українсько-польських відносин.
 • Запрошення до участі у діяльності Центру провідних науковців обох країн.
 • Накопичення та оприлюднення інформаційних матеріалів краєзнавчої тематики Польщі.
 • Участь у Програмах Європейського Союзу - ERASMUS+.
 • Налагодження та розвиток контактів з дипломатичними структурами Польщі, культурно-освітніми закладами, національно-культурними об'єднаннями як в Україні, так і за кордоном.
 • Надання допомоги в укладанні угод та декларацій про співробітництво з польськими ЗВО.
 • Для виконання завдань Центру учасники обох країн можуть залучати необхідні ресурси та надавати організаційну та технічну підтримку в процесі реалізації запланованих заходів, зокрема:
 • Проведення лекцій, бесід та заходів з історії, культури і релігії, мистецтва, народних традицій із залученням вітчизняних та зарубіжних науковців, що досліджують дану тематику.
 • Ініціювання, підготовка і реалізація спільних міжнародних (польсько-українських) науково-освітніх проектів (молодіжні обміни, літні школи тощо), конференцій, семінарів, симпозіумів тощо.
 • Сприяння у реалізації програм академічної мобільності, подвійного диплому тощо.
 • Ініціювання проведення евристичних й теоретичних досліджень в галузі полоністики.
 • Сприяння в організації спільних практико-орієнтованих міжнародних проектів (літніх шкіл, конференцій, форумів та ін.) із залученням учасників з інших університетів Європи та світу.
 • Здійснення наукових проектів спільно із ЗВО Польщі і України, закладами освіти, науковими та культурно-освітніми фундаціями, громадськими організаціями.
 • Сприяння в організації курсів з вивчення польської мови.

 

ІІІ. ПРАВА УЧАСНИКІВ ЦЕНТРУ

 • Надавати пропозиції щодо проведення заходів, спрямованих на реалізацію завдань Центру, таких, як участь у міжнародних проєктах, програмах, визначати строки, умови та місця їх впровадження тощо.
 • Залучати треті сторони до співпраці в рамках діяльності Центру та своєчасно інформувати учасників обох країн про результати даної співпраці.
 • Використовувати у своїй діяльності наукову інформацію, отриману внаслідок реалізації спільних досліджень, проектів і програм. Вказана вище інформація, не опублікована спільно, не може бути передана третім особам без взаємного погодження учасників Центру.

 

ІV. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Рішення про затвердження нової редакції Положення, внесення змін та доповнень до нього ухвалюються Вченою радою Університету та вводиться в дію наказом ректора.

 

Факультет у соціальних мережах