Контактна інформація

t.poiarkova@kubg.edu.ua

Пояркова Тетяна Костянтинівна

Завідувачка кафедри політології та соціології

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор політичних наук, доцент

Професійний і науковий інтерес

проблематика політичних криз;

аналітичні розвідки системних та структурних кризових явищ;

сучасні війни, військові конфлікти, демографічні потоки;

демократична політична культура;

елітогенез;

патрон-клієнтелізм, неофеодалізм;

«русский мир», російсько-українська війна

Інше

Монографії:

1. ПОЯРКОВА Т.К. (2015). Кризовий синдром модернізації незалежної України: причини виникнення та засоби подолання: монографія.  Суми : Університетська книга, 2015.  351 c.

2. ПОЯРКОВА Т.К. (2018).Науково-теоретичне обґрунтування сутності представницької влади. Представницька влада у державотворчому процесі : монографія / за ред. В. А. Гошовської. Київ : НАДУ,  (Серія “Школа вітчизняного парламентаризму”). С.14-32.

Наукові публікації:

POIARKOVA, T. (2014). Euromaidan is a Phase of Crisis Syndrome of Modernization Intensification. Economic Annals-XXI. №1-2(1). Рр.11-14. http://ea21journal.world/index.php/ea-v137-03/(Scopus)

Навчально-методичні праці:

  • ПОЯРКОВА, Т.К. (2021). Причини та підґрунтя відтворення політичної корупції в Україні. Механізми запобігання політичній корупції в органах представницької влади: монографія / за ред. Гошовської В.А. Київ: НАДУ,. С. 40-55.

Публікації в інших виданнях:

1. Пояркова Т.К. (2019). Клієнтелізм як підґрунтя  перманентної кризовості політичної системи. Інституціоналізація публічного управління в Україні в умовах євроінтеграційних та глобалізацій них викликів : матеріали щоріч. Всеук. наук.-практ. конф. за  між нар. участю (Київ, 24 травня 2019 р.). Київ, НАДУ. Т.5. С. 14-15.

2. Пояркова Т.К., Плотницька І.М. (2019). Російсько-українська війна як засіб руйнації української державності // Проблеми теорії та практики інформаційного протиборства в умовах ведення гібридних війн: наук.-практ. конф. 24-25 жовт. 2019 : тези доповідей / М-во оборони України, Житомир. Військ. Ін.-т імені С. П. Корольова; відп. за випуск Р.Л. Ставісюк. Житомир : ЖВІ. 106-109.

3. Пояркова Т.К. (2021). «Коаліційна політика» як ризикогенний фактор. Збірка матеріалів Всеукраїнської наукової конференції «Україна як суспільство ризику» (м. Дніпро, 23 квітня 2021 року) / відповідальний за випуск проф. В.В. Кривошеїн. Дніпро: Видавничо-поліграфічний дім «Формат А+». 117.

Powered by SobiPro

Факультет у соціальних мережах