Положення про центр

 

     Презентація центру

ПОЛОЖЕННЯ

про Центр архіво-, джерело - та музеєзнавства

кафедри історії України

історико-філософського факультету

Київського університету імені Бориса Грінченка

1. Загальні положення

     1.1. Центр архіво-, джерело- та музеєзнавства є одним з базових Центрів компетентностей кафедри історії України історико-філософського факультету, створюється за наказом ректора (далі - Університет) і працює на засадах самоврядування.

     1.2. Призначення Центру архіво-, джерело- та музеєзнавства полягає у створенні умов для практико-орієнтованого навчання студентів спеціальності 032 «Історія та археологія» відповідно до Нової освітньої стратегії Київського університету імені Бориса Грінченка з її орієнтиром на докорінну зміну якості підготовки фахівця-історика, який відповідає потребам сучасного ринку праці.

     1.3. Діяльність Центру архіво-, джерело- та музеєзнавства спрямована на підвищення престижу Університету, зміцнення та розвиток його матеріально-технічної бази.

     1.4. Центр архіво-, джерело- та музеєзнавства працює на базі Історико-філософського факультету за напрямом освітньої програми спеціальності 032 «Історія та археологія».

     1.5. Навчально-науково-практичне керівництво діяльністю Центру архіво-, джерело- та музеєзнавства здійснюють закріплені за ним викладачі кафедри історії України.

     1.6. Центр архіво-, джерело- та музеєзнавства забезпечує проведення практичних занять та організовує виробничу практику студентів спеціальності 032 «Історія та археологія» у тісному контакті з відділом практики та студентським науковим товариством Університету.

     1.7. Центр архіво-, джерело- та музеєзнавства створюється як структурний підрозділ кафедри історії України і не є юридичною особою. Всі фінансові розрахунки Центр архіво-, джерело- та музеєзнавства здійснює через розрахунковий рахунок Університету.

     1.8. Центр архіво-, джерело- та музеєзнавства розміщується за місцем знаходженням Історико-філософського факультету Університету та використовує його матеріально-технічну базу.

 

2. Мета  діяльності Центру архіво-, джерело - та музеєзнавства

     2.1. Центр архіво-, джерело- та музеєзнавства створюється з метою підготовки компетентного та затребуваного фахівця зі спеціальності 032 «Історія та археологія», який розуміє сутність множини можливостей професійного вибору.

 

3. Основні завдання та функції Центру

     3.1. Основними завданнями Центру є:

     3.1.1. забезпечення практичної складової підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з навчальних дисциплін освітніх програм  (Вступ до історії, Історія України, Джерелознавство. Архівознавство. Музеєзнавство, Спеціальні історичні дисципліни, Етнографія України, Середньовічна історія України, Ранньомодерна історія України,  Нова історія України, Новітня історія України, Історіографія)

     3.1.2. здійснення теоретичних і прикладних наукових досліджень в галузі джерелознавства, архівознавства, музеєзнавства;

     3.1.3. пошук, вивчення і підготовка до публікації історичних джерел;

     3.1.4. поширення результатів наукових досліджень в галузі історії, джерелознавства, археографії та текстології, проведення семінарів, міжнародних конференцій, участь у міжнародних дослідницьких та видавничих проектах;

     3.1.5. долучення до організації та проведення спільно з іншими структурними підрозділами Київського університеті імені Бориса Грінченка освітніх та практико-орієнтованих та наукових заходів;

     3.1.6. використання результатів наукових досліджень в освітньому процесі;

     3.1.7. організація спільної науково-дослідницької та видавничої діяльності з іноземними установами відповідно до напрямів діяльності Центру.

- створення та підбір електронного дидактичного забезпечення необхідного для моделювання роботи фахівця-історика (електронна бібліотека);

- розробка засобів діагностики знань: модульних контрольних робіт, тестів для підсумкового контролю, практичних завдань тощо.

     3.2. Відповідно до покладених на нього завдань Центр здійснює такі функції:

     3.2.1. проводить теоретичні та прикладні наукові дослідження в галузі історії, джерелознавства, археографії та музеєзнавства;

     3.2.2. здійснює пошук, вивчення і підготовку до публікації історичних джерел з урахуванням сучасних досягнень джерелознавства, археографії та текстології;

     3.2.3. організовує і проводить семінари, конференції, симпозіуми та інші наукові та навчально-наукові заходи, в тому числі, міжнародні;

     3.2.5. організовує і проводить разом з іншими структурними підрозділами Київському університеті імені Бориса Грінченка освітні заходи (лекції, семінари, літні та зимові школи, програми міжнародних обмінів).

     Взаємовідносини між Університетом та Центром:

     Університет виділяє приміщення для діяльності Центру архіво-, джерело- та музеєзнавства та обладнує його відповідними матеріально-технічними засобами.

     Центр архіво-, джерело- та музеєзнавства покликаний сприяти реалізації Нової освітньої стратегії Університету.

     Специфікою функціонування Центру архіво-, джерело- та музеєзнавства є те, що він не є чітко поєднаний з однією аудиторією (ауд. 409), а може функціонувати і в комп’ютерних класах Університету, викладачі та студенти мають можливість працювати дистанційно з використанням можливостей платформ Moodle та Google Meet.

Факультет у соціальних мережах