Foto
Контактна інформація

t.kuprii@kubg.edu.ua

Купрій Тетяна Георгіївна

Доцент кафедри філософії та релігієзнавства

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат історичних наук, доцент

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

 • Соціологія освіти
 • Філософія освіти
 • Університетські студії
 • Політична регіоналістика
 • Теоретичні та емпіричні методи соціальних досліджень
 • Сучасні теорії суспільства
 • Філософія глобального розвитку

      Здійснює керівництво практикою студентів

Біографія

Освіта:

     Закінчила з відзнакою Київський національний університет імені Тараса Шевченка (2002 р.); навчалася в там же аспірантурі (2006 р.).

Досвід роботи:

   2012 – до цього часу – доцент кафедри філософії та релігієзнавства КУ імені Бориса Грінченка (з 2024 Київського столичного університету імені Бориса Грінченка);

   2010–2012 рр. – доцент кафедри суспільно-політичних дисциплін та правознавства КУ імені Бориса Грінченка;

   2006–2009 рр. – ст. викладач факультету менеджменту і бізнесу Київського національного університету культури і мистецтв (за сумісництвом);

   2006–2009 рр. – доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін ПВНЗ “Економіко-технологічний університет”;

   2002–2004 рр. – вчитель історії України і всесвітньої історії ЗОШ I-III ст. № 10, м. Бровари.

Професійний і науковий інтерес

Монографія в іноземному виданні (колективна):

1.     Kuprii T., Ovsiankina L., Panasiuk L. Ethical-political constructs of «collective misconduct» and «collective responsibility»: experience of post-National Socialistic Germany. The Actual Problems of the World Today: Monograph. (Ed. Babych M.M.) London: Sciemce Publishing, 2019. 194-206. (авторський внесок – 0,3 д.а.).2.     Купрій Т.Г. Пам’ять про злочини нацистів в політичних конструктах повоєнної історичної свідомості Німеччини. Складні питання історичної пам'яті у парадигмі діалогічності культур: Колективна монографія. Białystok: Białoruskie Towarzystwo Historyczne, 2019. 93-124. (авторський внесок – 2,2 д.а.).

 

Словники (у співавторстві):

1. Політична лексика сучасного українського політика і громадянина: енциклопедичний словник-довідник / Укл. В.М. Піча, наук. ред., Л.Д. Климанської, Я.Б. Турчин, Н.М. Хоми. Колектив авторів І.В. Алексєєнко, О.І. Романюк, В. М. Школяр та ін. Львів: “Магонолія-2006”, 2017. 443 с.  (авторський внесок – 0,58 д.а.).

2. Керигма. Велика українська енциклопедія. Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво». URL: http://vue.gov.ua/Керигма (авторський внесок – 0,12 д.а.).

 

Наукові статті у наукометричних базах Scopus або Web of Science

 • Horban O., Kuprii T., Martych R., & Panasiuk L. Implications of total quality management in Ukrainian higher education institutions: international experience. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2020. № (2), 126-130. (Scopus)
 • Купрій Т. Г., Тиміш Л. І The Czechoslovak Crisis of 1938 (based on periodicals of Subcarpathian Rus’). Східноєвропейський історичний вісник (14). 2020. 130-143. (Web of Science)
 • Купрій, Тетяна Георгіївна та Красногон, Неоніла та Литва, Людмила та Мельник, Ольга та Предместніков, Олег 2022 Eastern partnership youth policy: tendencies of development AD ALTA: Journal of interdisciplinary research 2022. (12/01). с. 89-94. (Web of Science)
 • Kozhyna, A., Razina, T., Kravchenko, A., Kuprii, T. and Melnyk, T. (2022). Human Capital Development in the Context of Globalization Processes: Regulatory Aspect. Aff., 67 (04s): 887-895. (Scopus)

Наукові статті (у наукометричних і фахових виданнях):

 • Купрій Т.Г. Успіхи та проблеми «перевиховання»: до 70-ї річниці завершення денацифікації Німеччини. Схід: аналітично-інформаційний журнал. К: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2018. Вип. 156.(№4). 49-
 • Купрій Т.Г. Гастрономія як засіб політичного впливу. Гілея: наук. вісник: зб. наук. праць. К.:ВІР УАН, 2018. Вип.136.(№9). 247-252 (у співавторстві).
 • Купрій Т.Г. Україна і Болонський процес як освітня стратегія і соціокультурний механізм демократичного розвитку. Наукові записки [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія : Педагогічні науки : [збірник наукових статей]. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. Вип. 140. 109-116. (у співавторстві).
 • Купрій Т.Г. Трансформація консолідуючих ціннісних орієнтацій сучасного українського студентства. Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання. №1-2 (25-25) 1-21. (у співавторстві).
 • Купрій, Тетяна Георгіївна (2019) Історіографія розвитку вищої освіти України в 1920-х-2007-х рр.: вітчизняний історико-педагогічний аспект. Наукові записки [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія : Педагогічні науки : [збірник наукових статей]. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова. Вип. (142). 155-163. (у співавторстві).
 • Купрій Т. Г. Українство як слов'янський феномен і частина світової цивілізації: історичні традиції та культурна спадщина. Наукові записки [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія : Педагогічні науки : [збірник наукових статей]. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова. Вип. (143). 2019. 116-123. (у співавторстві).
 • Kuprii, T. Subcarpathian Ruthenia in conditions of pre-war international crisis of 1938 and territorial encroachments of neighboring states (on regional press materials). Схід: аналітично-інформаційний журнал. – К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2019. Вип. 164.(№6). 75-82. (у співавторстві).
 • Купрій Т.Г. Історичний досвід моніторингу якості вищої освіти на прикладі соціологічного опитування «Викладач очима студентів». Неперервна професійна освіта: теорія і практика. Серія педагогічні науки 2019. Вип. 4 (61) 26-31. (у співавторстві).
 • Купрій Т. Г. Угорський плебісцит у Підкарпатській Русі жовтня 1938 року (за матеріалами преси краю). Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти. (5). 2020. 157-169 (у співавторстві).
 • Купрій Т. Г. Анкета «Викладач очима студентів» як інструмент реалізації підвищення якості освіти у ЗВО. Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання. №2 (29). 64-79.
 • Купрій Т.Г. Питання імплементації автономії Підкарпатської Русі в контексті Другої чехословацької кризи 1938 року. Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івані Франка. Серія: Історія. Гол. Ред. В. Ільницький. Вип. 5/47. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. 314-329 (у співавторстві).
 • Купрій Т.Г. Fashion as Sign and Symbolic Conditionality: philosophical and sociological Схід: аналітично-інформаційний журнал. – К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2021. Том 1 (1). 36-42. (у співавторстві).
 • Купрій Т.Г. Fashion as Sign and Symbolic Conditionality: philosophical and sociological Схід: аналітично-інформаційний журнал. – К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2021. Том 1 (1). 36-42. (у співавторстві).
 • Купрій, Тетяна Георгіївна У пошуках мовної ідентичності карпатоукраїнців напередодні і під час Чехословацької кризи 1938 р.: за матеріалами преси Підкарпатської Русі Проблеми гуманітарних наук. Серія Історія. 2022. с. 259-277. (у співавторстві)

Наукові статті в іноземних виданнях:

 • Купрій Т.Г. Соціологічне опитування «Викладач очима студентів» у контексті підвищення якості вищої освіти. European Humanities Studies: State and Society. Sociology of Education. Issue 4.192-201. (у співавторстві)

Наукові статті та тези в інших виданнях:

 • Купрій Т.Г. Імагологічні образи українського суспільства (на прикладі росіян та поляків). Матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції «Суспільні науки у 2018 році». Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. 73-77
 • Купрій Т.Г. Гастрономія в особистісному, національному та глобальному соціокультурному дискурсі. Київські філософські студії [Текст]: Матеріали наукової конференції (м. Київ, 17-18 травня 2018 р.) : тези доповідей / за заг. ред. проф. Р.О. Додонова. Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2018. 102-105 (у співавторстві).
 • Купрій Т.Г. Судетське питання 1938 року в періодиці Підкарпатської Русі. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин». 10-11 квітня 2019 р. Ред. кол. М.М. Поплавський. К.:Вид. ред.. КНУКіМ, 2019. 73-78.
 • Купрій Т.Г. Соціологічне опитування «Викладач очима студентів» як засіб вимірювання якості освіти ЗВО. Київські філософські студії-2019. Матеріали наукової конференції (м. Київ, 16-17 травня 2019 р.): тези доповідей / за заг. ред. проф. Р.О. Додонова. Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2019. 314-318.
 • Купрій Т.Г. Концепція громадянської освіти в Україні:правове підґрунтя і зміст. Молодіжна політика: проблеми і перспективи: збірник наукових праць. Під ред. С.Щудло. Дрогобич-Лєниця: Трек «ЛТД». 2019. Вип. 9. 189-195. (у співавторстві).
 • Купрій Т.Г. Дистанційна форма навчання у Київському університеті імені Бориса Грінченка. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціологічні тренди XXI століття: теоретичний концепт та практика інновацій» (Київ, 28 листопада 2019): тези доповідей. Під ред. Н. А. Латигіної. Київ: Нац. торг-екон. ун-т.2019. 86-88.
 • Купрій Т.Г. Сучасна мода як соціально-філософський феномен. Київські філософські студії-2020. Матеріали наукової конференції (м. Київ, 21 травня 2020 р.): тези доповідей / за заг. ред. проф. Р.О. Додонова. Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2020. 211-213. (у співавторстві).
 • Купрій Т.Г. Коронавірус як інструмент політичного піару Д. Трампа на виборах 2020 р. у США. Актуальні проблеми міжнародних відносин та міжнародного права: матеріали Всеукраїнської онлайн-конференції з міжнародною участю 29 жовтня 2020 р. Київ: КУБГ, 2020. 20-25.
 • Купрій Т.Г. Порівняльний аналіз українського та зарубіжного виборчого гендерного квотування. Матеріали ІІ Міжнародного наукового форуму «Українська жінка у національному і глобальному просторі: історія, сучасність, майбутнє», 6 листопада 2020 р. (ред. С. Щудло, О. Зелена). Дрогобич: «Трек ЛТД», 2020. 30-38 (у співавторстві).
 • Купрій Т. Каяття як цінність у філософському контексті побудови повоєнного німецького суспільства. Київські філософські студії : Матеріали V Всеукраїнської наукової конференції (м. Київ, 20 травня 2022 р.) : тези доповідей / за заг. ред. проф. Р.О. Додонова. – Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2022. – С.67-73. (у співавторстві)

 

Методичні рекомендації:

 • Купрій Т.Г. Методичні рекомендації до навчальної (логіко-герменевтичної) практики в політичних партіях та громадських організаціях зі спеціальності 033 «Філософія». Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2018. 31 с.
 • Купрій Т.Г. Методичні рекомендації до навчальної практики в політичних партіях та громадських організаціях зі спеціальності 052 «Політологія». Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2018. 28 с.
 • Купрій Т.Г. Методичні рекомендації до виробничої (соціологічної) практики зі спеціальності 033 «Філософія» Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2019. 34 с. (у співавторстві).
 • Купрій Т.Г. Методичні рекомендації для розробки бакалаврських робіт: для студентів спеціальності 033 «Філософія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2020. 33 с. (у співавторстві).

 

Посібники для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання:

1.     Основи демографії (4 курс, ПП, заочна). Дистанційне навчання. Історико-філософський факультет.  Електронний навчальний курс [Електронний ресурс] / Київський університет імені Бориса Грінченка, 2018. – Режим доступу: http://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=8728

2.     Філософія освіти (5 курс, ФІЛОС, денна). Дистанційне навчання. Історико-філософський факультет.  Електронний навчальний курс [Електронний ресурс] / Київський університет імені Бориса Грінченка, 2022. – Режим доступу: https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=17864

3. Аналітика соціальних процесів (2 курс, ФІЛОС, денна) Дистанційне навчання. Історико-філософський факультет.  Електронний навчальний курс [Електронний ресурс] / Київський університет імені Бориса Грінченка, 2022. – Режим доступу: https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=22232

Інше

Сертифіковані ЕНК:

1. Соціологія (сертифіковано 27 червня 2013 р. Наказом № 348 )
http://e-learning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=73
2. Соціологія освіти (сертифіковано 16 грудня 2013 р. Наказом № 648 )
http://e-learning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=63
3. Політологія (сертифіковано 10 червня 2014 р. Наказом № 249 )
http://e-learning.kubg.edu.ua/enrol/index.php?id=264
4. Територіальна організація влади в Україні http://elearning.kmpu.edu.ua/course/view.php?id=447


Провідні публікації:

1) Політологія ІІ. Навчально-методичний посібник. – Бровари: ЕТУ, 2007. – 112с.

2) Управління конфліктами у процесах публічної політики: взаємодія держави та громадянського суспільства. Наук. розробка / Під гол. ред. С.О. Телешуна – К. : НАДУ, 2012. – 52с. (у співавторстві)

3) Соціологія: Схеми, таблиці, діаграми, графіки: навч. посіб. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. – 162с.

4) Соціологія освіти: навчальний посібник для студентів непрофільних спеціальностей – К.: Видавництво “Логос”, 2014. – 304с.

5) Освітологія: фахова підготовка: навчально-методичний посібник – за ред. В.О. Огнев’юка – К.: ВП “Едельвейс”, 2014 – 624 с. (у співавторстві)

Список друкованих праць

Powered by SobiPro

Факультет у соціальних мережах