gorban_ov
Контактна інформація

o.horban@kubg.edu.ua

Горбань Олександр Володимирович

Завідувач кафедри філософії та релігієзнавства

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор філософських наук, професор

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

 • Соціальна психологія
 • Філософські студії
 • Філософія
 • Нова філософія ХІХ сторіччя
 • Філософія освіти

Біографія

Освіта:

У 1993 році закінчив з відзнакою Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю "Історія та правознавство". Кваліфікація: викладач історії та права.

Навчався в аспірантурі на кафедрі філософії Кримського інституту природоохоронного та курортного будівництва (КІПКБ), м. Сімферополь.

Досвід роботи:

Працював вчителем історії та правознавства в середній школі, викладачем суспільних дисциплін в Сімферопольському педагогічному училищі.

З 1994 року працював на посадах асистента, старшого викладача, доцента, професора, завідувача кафедрою філософії та права КІПКБ (з 2004 року – Національна академія природоохоронного та курортного будівництва – НАПКБ).

У листопаді 2004 року призначений на посаду завідувача кафедрою філософії та права НАПКБ, яку займав протягом 10 років.

З 2012 року – професор, завідувач кафедрою філософії та права Національної академії природоохоронного та курортного будівництва (НАПКБ).

З 2015 р. – професор кафедри філософії Київського столичного університету імені Бориса Грінченка.

- у 2008-2013 рр. - Член Наукової ради при Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим.

- 2007-2013 рр. - Член громадської комісії при Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим з питань ліцензування та акредитації ВНЗ.

-у 2005-2012 рр. – Голова ради молодих вчених Криму при Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим.

-2006- 2013 рр. - Голова оргкомітету щорічної Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених "Молода наука Криму".

-2007-2014 рр. - Відповідальний редактор збірників наукових праць "Соціально-економічний розвиток АР Крим: проблеми та перспективи", "Молода наука", "Проблеми наукового росту молодих вчених".

-з 2008 року по теперішній час, член-кореспондент Кримської академії наук.

-у 2009-2011 роках - Вчений секретар Спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій Д 52.051.01 Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського, м. Сімферополь.

З 2006 по 2012 рік входив до кадрового резерву Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим на заміщення посад начальника управління, заступника міністра та Міністра освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим.

Виробничий стаж: 22 роки.

Науково-педагогічний стаж: 21 рік.

Наукова діяльність:

У 2004 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за темою “Стратегема сталого розвитку суспільства (соціально-філософський аналіз)”. Спеціальність: 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.

У 2006 році рішенням атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання доцента кафедри філософії та права.

У 2011 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за темою “Громадянське суспільство: ідея і механізм її здійснення (соціально-філософський аналіз)”. Спеціальність: 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.

У 2012 році рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання професора кафедри філософії та права.

Автор більше 100 публікацій, з них близько 50 – з проблематики соціальної філософії, філософії історії та комунікативної практичної філософії – в наукових фахових виданнях, зареєстрованих ВАК України; 8 монографій (з них три – одноосібні, п’ять – колективних, в яких виступав автором та науковим редактором), два навчальні посібники для студентів вищих навчальних закладів, у т.ч. з грифом МОН України, наукові та науково-публіцистичні статті.

 

Професійний і науковий інтерес

Монографії:

 1. Горбань А.В. Гражданское общество: идея и ее осуществление: [монография] / А.В. Горбань. – Симферополь: ИТ АРИАЛ, 2011. – 396 с.
 2. Горбань А.В. Средний класс постсоветского пространства // Гражданское общество в эпоху тотальной глобализации: [монография] / [А.В. Горбань, А.А. Чемшит, Ю.С. Коноплин и др.]; научн. ред. И.И. Кальной, А.В. Горбань. – Симферополь: ИТ АРИАЛ, 2011. – 846 с. – С. 646-668.
 3. Горбань А.В. Ритуал и традиции: история и современность // Поколения в истории: ритмы духовности: [монография] / [А.В. Горбань, И.И. Кальной, Б.В. Марков и др.]; научн. ред. И.И. Кальной, А.В. Горбань. – Симферополь: ИТ АРИАЛ, 2012. – 440 с.– С. 182-212.
 4. Горбань А.В. Укорененность ответственности в процессе социализации // Феномен ответственности в мире тотальной глобализации: [монография] / [А.В. Горбань, И.И. Кальной, С.Г. Чукин и др.]; научн. ред. И.И. Кальной, А.В. Горбань. – Симферополь: ИТ АРИАЛ, 2013. – 416 с. – С. 34-52.
 5. Горбань А.В. Формирование идеологии среднего класса // Интеллигенция: вчера и сегодня (сравнительный анализ): [монография] / [А.В. Горбань, И.И. Кальной, С.Б. Сорочан и др.]; научн. ред. И.И. Кальной, А.В. Горбань. – Симферополь: ИТ АРИАЛ, 2014. – 428 с. – С. 244-260.

Статті:

 1. Горбань О.В. Середній клас як фактор стабільності сучасного суспільства в контексті його ціннісних орієнтацій (соціально–філософський аналіз) / А.В. Горбань // Гілея: науковий вісник. Зб. наук. праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН. – 2011. – Спецвипуск. – С. 296-302.
 2. Горбань А.В. Гуманитарная интеллигенция как субъект формирования идеологии «среднего класса» / А.В. Горбань // Ученые записки ТНУ им. В.И. Вернадского. Серия Философия. Культурология. Политология. Социология. – Симферополь: ТНУ им. В.И. Вернадского. – 2011. – Том 24 (63). – № 1. – С. 21-27.
 3. Горбань А.В. Интеллигенция как субъект преодоления антропологического кризиса (социологический аспект) / А.В. Горбань // Ученые записки ТНУ им. В.И. Вернадского. Серия Философия. Культурология. Политология. Социология. – Симферополь: ТНУ им. В.И. Вернадского. – 2011. – Том 24 (63). – № 2. – С. 204-211.
 4. Горбань А.В. Гуманитарная экспертиза как верификатор проектов обустройства современного общества / А. В. Горбань // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: ТНУ им. В.И. Вернадского. – 2011. – № 198. – С. 7-10.
 5. Горбань А.В. Роль интеллигенции в преодолении антропологического кризиса и становлении гражданского согласия в обществе / А.В. Горбань // Вестник СевНТУ. Выпуск 115: Философия. – Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2011. – С. 37-42.
 6. Горбань А.В. Онтологические основания гражданского общества / А.В. Горбань // Гілея: науковий вісник. Зб. наук. праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2011. – № 47. – С. 221-226.
 7. Горбань А.В. Роль интеллигенции в формировании духовных основ среднего класса постсоветского общества / А.В. Горбань // Гілея: науковий вісник. Зб. наук. праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2011. – № 48. – С. 355-363.
 8. Горбань А.В. Антропологический кризис как состояние общества переходного периода / А.В. Горбань // Культура народов Причерноморья. – Симферополь. : ТНУ им. В.И. Вернадского. – 2011. – № 214. – С. 124-127.
 9. Горбань А.В. Подходы к анализу понятия «гражданское общество» / А.В. Горбань // Культура народов Причерноморья: – Симферополь: ТНУ им. В.И. Вернадского. – 2011. – № 218. – С. 237-240.
 10. Горбань А.В. Притязания среднего класса на обустройство постсоветского общества / А.В. Горбань // Ученые записки ТНУ им. В.И. Вернадского. Серия Философия. Культурология. Политология. Социология. – Симферополь : ТНУ им. В.И. Вернадского. – 2012. – Том 25 (64). – № 3. – С. 48-54.
 11. Горбань А.В. Традиция как стабилизирующая организация бытия человека / А.В. Горбань // Культура народов Причерноморья. – Симферополь : ТНУ им. В.И. Вернадского. – 2012. – № 225. – С. 124-126.
 12. Горбань А.В. Ритуал как культурный феномен / А.В. Горбань // Культура народов Причерноморья. – Симферополь : ТНУ им. В.И. Вернадского. – 2012. – № 227. – С. 170-172.
 13. Горбань А.В. Интеллигенция как творческое меньшинство среднего класса / А.В. Горбань // Культура народов Причерноморья. – Симферополь : ТНУ им. В.И. Вернадского. – 2012. – № 228. – С. 193-196.
 14. Горбань А.В. Гражданское общество в условиях глобализации/ А.В. Горбань // Вестник СевНТУ. Выпуск 126: Философия. – Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2012. – С. 31-36.
 15. Горбань А.В. Интеллигенция как творческое меньшинство  общества / А.В. Горбань // Гілея: науковий вісник. Зб. наук. праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. –  К.: ВІР УАН, 2012. –  № 61. –  С. 440-446.
 16. Горбань А.В. Феномен гражданского общества: идея и механизмы реализации / А.В. Горбань // Культура народов Причерноморья. – Симферополь : ТНУ им. В.И. Вернадского. – 2012. – № 229. – С. 75-78.
 17. Горбань А.В. Идея гражданского общества в современных условиях нестандартного выбора XXI века / А.В. Горбань // Культура народов Причерноморья. – Симферополь : ТНУ им. В.И. Вернадского. –2012. – № 230. – С. 79-83.
 18. Горбань А.В. Олимпийская детерминанта античного мировоззрения и культуры / А.В. Горбань, Ю.Н. Булавинцева // Культура народов Причерноморья. – Симферополь : ТНУ им. В.И. Вернадского. – 2012. – № 231. – С. 169-173.

 

Інше

Список друкованих праць

Відзнаки:

 

 • - Відмінник освіти України (2005 р.)
 • - Заслужений працівник освіти Автономної Республіки Крим (2010 р.)
 • - Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2008 р.)
 • - Почесна грамота Президії Верховної Ради Автономної Республіки Крим (2009 р.)
 • - Почесний знак Міністерства освіти і науки України "За наукові досягнення" (2010 р.)
 • - Почесний знак "За заслуги перед Академією" (2010 р.)
 • - Грамоти Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим (2005-2012 рр.)

 

Powered by SobiPro

Факультет у соціальних мережах