Положення про Центр критичного мислення

 

   ПОЛОЖЕННЯ

про Центр критичного мислення

кафедри філософії

Історико-філософського факультету

Київського університету імені Бориса Грінченка

1. Загальні положення

 

1.1 Центр критичного мислення є одним з базових Центрів компетентностей кафедри філософії Історико-філософського факультету, створюється за наказом ректора Київського університету імені Бориса Грінченка (далі - Університет) і працює на засадах самоврядування.

1.2.Центр критичного мислення створюється з метою реалізації Нової освітньої стратегії Університету шляхом докорінної зміни якості підготовки фахівця – лідера, який відповідає потребам сучасного ринку праці, закріплення отриманих студентами теоретичних знань за обраною спеціальністю, формування самостійної, творчої та ініціативної особистості, набуття досвіду практичної роботи.

1.3. Діяльність Центру критичного мислення спрямована на підвищення престижу Університету, зміцнення та розвиток його матеріально-технічної бази.

1.4.Центр критичного мислення працює на базі  Історико-філософського факультету за напрямом освітньої програми спеціальності 033 «Філософія».

1.5. Навчально-науково-практичне керівництво діяльністю Центру критичного мислення здійснюють закріплені за ним викладачі кафедри філософії.

1.6.Центр критичного мислення  забезпечує проведення практичних занять студентів спеціальності «Філософія» та організовує виробничу практику студентів спеціальності «Філософія» у тісному контакті з відділом практики та студентським науковим товариством Університету.

1.7.Центр критичного мислення  створюється як структурний підрозділ кафедри філософії і не є юридичною особою. Всі фінансові розрахунки Центр критичного мислення здійснює через розрахунковий рахунок Університету.

1.8.Центр критичного мислення  розміщується   за  місцезнаходженням Історико-філософського факультету Університету та використовує його матеріально-технічну базу.


2. Цілі діяльності Центру критичного мислення

2.1. Центр критичного мислення створюється з метою практичної орієнтації освіти в галузі філософії з подальшим її широким доступом до працевлаштування, задля ефективної підготовки студентів із особливим інтересом до соціальної діяльності для подальшого вирішення інструментальних та загальнонаукових задач.

2.2. Діяльність Центру критичного мислення передбачає формування наступних компетентностей:

2.2.1. Загальні компетентності:

Інструментальні компетентності:

¾   Вирішення комплексних проблем (розвиненість рефлексії)

¾   Критичне мислення (здатність до аналізу, синтезу та узагальнення інформації)

¾   Когнітивна гнучкість (здатність до розширення наявних меж знань)

Міжособистісні компетентності:

¾   Комунікаційна взаємодія (здатність до ефективної комунікаційної діяльності)

¾   Емоційний інтелект (здатність розуміти емоційні стани інших людей та формувати соціальні відносини)

¾   Об’єктивна оцінка (здатність до аргументованого мислення).

Системні компетентності:

¾   Орієнтація на високий результат (здатність формувати стратегії досягнення цілей)

¾   Управління людьми (здатність впливати на людей задля отримання бажаного результату)

 

2.2.2. Фахові компетентності:

Логіко-герменевтичні компетентності:

¾   Філософська обізнаність (здатність розуміти та інтерпретувати знання в філософській галузі)

¾   Методологічна та герменевтико-текстологічна обізнаність (здатність поєднувати знання різних методів наукового та філософського дослідження)

¾   Науково-гуманітарний горизонт мислення (здатність оцінювати об’єкти філософського знання)

Організаційно-управлінські компетентності:

¾   Ефективна взаємодія у професійному середовищі

¾   Навички в організаційно-управлінській діяльності

¾   Аналітичні компетентності:

¾   Практичне використання філософської освіченості (здатність до формування різних форм і методів соціально-філософського, політичного та релігієзнавчого пізнання)

 

 

3. Основні напрямки та форми діяльності Центру критичного мислення

3.1. Центр критичного мислення створюється за такими основними напрямками діяльності:

3.3.1. Забезпечення практичної реалізації навчального процесу спеціальності «Філософія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з дисциплін:

¾   Риторика;

¾   Пропедевтика;

¾   Етика;

¾   Філософія Стародавнього Сходу;

¾   Антична філософія;

¾   Історія релігій;

¾   Лідерство – служіння.

3.3.2. Забезпечення проходження виробничої (асистентської) практики (основної та спеціалізації) спеціальності «Філософія» другого (магістерського) рівня вищої освіти в аспекті реалізації її наступних завдань:

¾    Відвідування практичних занять викладачів кафедри, формування методики викладання навчальних дисциплін;

¾   Проведення практичних занять відповідно до індивідуального завдання керівника практики;

¾   Аналіз роботи Центру критичного мислення з метою формування аналітичних висновків щодо вдосконалення подальших напрямів його діяльності.

3.2. У відповідності з напрямками діяльності Центр критичного мислення може  мати форму науково-практичної лабораторії з надання комплексу вищеназваних послуг в структурі кафедри філософії.

3.3. Центр критичного мислення може змінити форму діяльності в залежності від стадії існування та рівня розвитку підрозділу.

4. Взаємовідносини між Університетом та Центром критичного мислення:

4.1. Університет:

-         визначає перспективні напрямки роботи Центру критичного мислення відповідно до освітнього профілю спеціальності «Філософія»;

-         забезпечує кваліфіковане керівництво професійною діяльністю Центру критичного мислення  викладачами Університету чи запрошеними фахівцями;

-         виділяє приміщення для діяльності Центру критичного мислення та обладнує його відповідними матеріально-технічними засобами.

4.2. Центр критичного мислення як підрозділ Університету зобов'язаний:

-         реалізувати основні цілі Нової освітньої стратегії Університету;

-         діяти у межах Корпоративного кодексу Університету та нормативно-правових актів, що регулюють освітню діяльність в Україні;

-         забезпечувати дбайливе ставлення до майна Університету, що надане Центру критичного мислення  у користування.                              

 

Факультет у соціальних мережах