Практичні заняття з логіки

 

ЛОГІКА

Практичні заняття

Метавдосконалення культури мислення студентів та вироблення навичок доказового, несуперечливого мислення в процесі застосування набутих знань в практичних ситуаціях. 

Вид роботи:

Зміст роботи:

Результат:

1

Аналіз предмета та методутрадиційної і сучасної логіки, її пізнавальне та практичне значення.

-  показати  зв'язок логіки з іншими науками;

-   розкрити поняття логічної форми та логічного закону;

 - усвідомлення сутності мови як знакової системи та особливостіформалізованої мови;

 - оволодіння сутністю логічного аналізу;

-   розкриття закономірностей розвитку логічних знань та їх  обумовленість суспільними процесами.

Усвідомлення  ролі логіки як важливого підґрунтя для успішної діяльності в  галузі філософії та комунікативних процесах.

2

Операції з поняттями. Опанування основних способів дефініцій.

- аналіз  сутності поняття як форми мислення, роль поняття в процесі пізнання;

-  визначення видів поняття,  відношення між ними та здійснення інших логічних операцій з поняттями;

 -  використання різних види визначення та поділу понять, в залежності від ситуації, дотримуючись відповідних правил.

Оволодіння понятійним апаратом професійної галузі та вміння правильно ним користуватися.

3

Побудова суджень як складових умовиводів.

  - аналіз  особливостей  судження як форми мислення та його будови;

  - співставлення та порівння  судження, речення і висловлювання;

  - визначення   видів суджень, аналіз  простих і складних суджень;

 - аналіз структури простого судження та визначення розподіленості термінів у ньому;

 - визначення видів складних суджень та  запис їх за допомогою символів.

Вміння правильно будувати та аналізувати судження як складову частину умовиводу.

4

Оволодіння  навичками побудови силогізмів.

-                 аналіз структури умовиводу як форми мислення;

-                 класифікація умовиводів за певними підставами;

-                 побудова безпосередніх умовиводів та їх  доречне використання;

-                 засвоєння  особливостей дедуктивних, індуктивних та умовиводів за аналогією та  їх пізнавальної і комунікативної функції;

-                 засвоєння правил побудови умовиводів та  визначення логічних  помилок.

Оволодіння знаннями і навичками  побудови міркувань відповідно до законів і правил логіки, вміння уникати помилок та знаходити їх в міркуваннях інших.

5

Формування  навичок побудови аргументативного дискурсу.

- усвідомлення  ролі переконань в світогляді людини;

-  оволодіння технікою  побудови пояснення відповідно до певної ситуації;

- розкриття суті  аргументації, її структури та побудова доведення і спростування;

- засвоєння правил аргументації та ознайомлення з дозволеними   і недозволеними прийомами аргументування.

Вміння аргументувати  думки, доводити та спростовувати, знаходити власні рішення проблем і підкріплювати їх обґрунтованими доказами.

6

Прищеплення культури логічного мислення та  спілкування.

-        усвідомлення сутності комунікації та її ролі у суспільстві;

-        визначення основних видів діалогу;

-    усвідомити пізнавальну та комунікативну функцію запитань;

  -   розглянути основні види запитань та правильність їх побудови;

-    давати релевантні відповіді на поставлені запитання;

-  проаналізувати особливості дискусії, диспуту, полеміки та засвоїти правила їх ведення.

Вміння вести діалог, правильно будувати запитання та давати на них релевантні відповіді.

  

 

 

Факультет у соціальних мережах