Практичні заняття з риторики

 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

Мета — набуття студентами практичних навичок промов; виробити у студентів уміння й навички аналізувати та продукувати тексти різного типу відповідно до мети, призначення й умов спілкування в процесі їхньої майбутньої ро­боти .

 

Види робіт

Зміст робіт

Результат

Вступ

  • знайомство зі змістом практичних занять
  • правила проведення практичних занять
  • техніка безпеки під час практичних занять

Ознайомлення зі змістом, метою і правилами практичних занять

1

Мовна культура оратора. Постановка голосу.

-  оволодіння технікою мови;

-  засвоєння мовних норм;

-оволодіння різними стилями  і формами мовлення;

-  тренування  дихання;

-  оволодіння  прийомами тренування артикуляційного апарату;

вироблення чіткої і правильної дикції.

Набуття методик тренувального дихання, поліпшення дикції,удосконалення техніки мовлення.

2

Прийоми і засоби встановлення контакту з аудиторією

-  навчання правильному  користуванню мімікою  та жестикуляцією під час  публічного виступу

-  оволодіння  мовою рухів;

Вміння застосовувати основних прийомів мнемоніки

3

Риторичний аналіз промов відомих ораторів

- навчання здійснювати риторичний аналіз  текстів різних типів;

- порівняння політичних, судових, академічних та ін. промов

-  виявлення особливостей  використання промов у власній риторичній практиці.

Застосування герменевтичної складової власного мислення

4

Вибір теми та побудова стратегії і тактики виступу

вироблення вміння визначати стратегію виступу та обирати тактичні прийоми;

-   оволодіння  майстерністю побудови ораторської промови, використовуючи основні правила диспозиції.

Засвоєння основних правил диспозиції стратегії власного виступу

5

Стиль промови     

- вироблення прийомів запам’ятовування промови;

- оволодіння  мистецтвом проголошення промови.

Вміння проголошувати промову

6

Культура дискусії і полеміки

- оволодіння основними стратегіями, тактиками та прийомами суперечки;

- навчання  розпізнавати та використовувати полемічні прийоми та хитрощі.

 Застосування полемічних прийомів в практиці дискусії та полеміки

7

Риторична культура ділового спілкування

-  засвоєння правил ділового етикету;

-  оволодіння  технологією ведення переговорів;

-навчання вмінню попереджати конфлікти в офіційно-діловому спілкуванні.

Застосування правил ділового етикету в комунікаціях

8

Створення промови на суспільно-політичну тематику та виголошення її

-навчання моделюванню  відповідної аудиторії;

-вироблення вміння встановлювати контакти з аудиторією при виголошенні таких промов;

оволодіння  мистецтвом суспільно-політичного красномовства.

Вміння дебатувати на суспільно-політичну тематику

9

Промови урочисті

-навчитися визначати мету таких промов;

-оволодіти засобами та прийомами похвального красномовства;

    -виробити навички побудови та виголошення похвальних та засуджуючих промов.

Засвоєння основних навичок похвальних промов

10

Рекламні тексти                      

- виробити навички складання та проголошення промов з рекламною метою;

-  вміння аналізувати рекламні промови, розкривати їх мету, завдання та можливий реальний стан ситуації.

Вміння створювати рекламні тексти

Факультет у соціальних мережах