Положення про гурток

 

ПОЛОЖЕННЯ

про гурток інформаційної культури
кафедри філософії та релігієзнавства
Факультету суспільно-гуманітарних наук
Київського столичного університету імені Бориса Грінченка

1. Загальні положення

1.1. Гурток інформаційної культури створюється з метою реалізації Нової освітньої стратегії Університету шляхом удосконалення якості підготовки випускника спеціальності 033 «Філософія» як фахівця з аналітики суспільних процесів, який здатний оперативно реагувати на вимоги сучасної інформаційної доби, виступати інформаційним лідером у реалізації соціально-гуманітарних проектів, застосовувати фахові інформаційно-аналітичні компетентності та відповідати потребам сучасного ринку праці.
1.2. Діяльність гуртка інформаційної культури спрямована на закріплення фахових знань і компетентностей та поглиблення інформаційної культури студентів спеціальності «Філософія» в оволодінні знаннями у галузі суспільних інформаційних відносин.
1.3. Гурток інформаційної культури працює на базі кафедри філософії Історико-філософського факультету за напрямом освітньої програми спеціальності 033 «Філософія».
1.4. Науково-методичне керівництво діяльністю гуртка інформаційної культури на 2018-2019 н.р. здійснює професор кафедри філософії І.М.Ломачинська.

                                                            2. Цілі діяльності Гуртка інформаційної культури
2.1 Гурток інформаційної культури створюється з метою поглиблення практичної орієнтації освіти в галузі філософії в її інформаційно-комунікаційному контексті, формування відповідних фахових компетентностей випускників спеціальності «Філософія» у професійно-спрямованих видах робіт з інформацією: її одержанні, накопиченні, кодуванні, у створенні на цій основі якісно нової інформації, її передачі, практичному використанні.
2.2. Діяльність гуртка інформаційної культури спрямована на формування наступних загальних та фахових компетентностей:
- Критичне мислення (вправність мислення). Здатність до аналізу, синтезу й узагальнення інформації; властивість сприймати ситуацію глобально, знаходити причини і альтернативи; здатність робити смислові узагальнення та висновки, виявляти в інформаційних даних та концептах хиби й вразливі місця, суперечності та неповноту аргументації; прагнення до оптимальних рішень та ясності умовиводів.
- Комунікаційна взаємодія (інтелектуальна комунікація). Здатність до ефективного комунікування, готовність до співпраці з колегами, вміння працювати в колективі; навички публічного мовлення, здатність ясно та виразно висловлюватися в процесі комунікації; увага і толерантність до іншої (й інакшої) думки; здатність аналізувати зміст думки та структуру в процесі спілкування та адекватно на неї реагувати; прояв мотивації до участі в суспільному житті.
- Ефективне використання дослідницьких знань та навичок. Здатність поєднувати знання різних методів наукового та філософського дослідження і вміння їх використовувати у професійній діяльності; володіння методами і прийомами логічного аналізу, вміння працювати з науковими текстами і смисловими конструкціями, які містяться в них
- Аналітичні компетенції. Спроможність отримувати якісну інформацію на основі кількісних даних; спроможність розробляти експериментальні та спостережні дослідження й аналізувати дані, отримані на їхній основі.


3. Основні напрямки діяльності гуртка інформаційної культури

Гурток інформаційної культури має на меті поглиблення практичних знань та вмінь студентів у наступних напрямах:
3.1. Оволодіння навиками технологічної інформаційної культури:
- Формування основних вмінь та навичок технічного оформлення текстів наукового та науково-методичного спрямування;
- орієнтація у інформаційних потоках вітчизняної та світової наукової інформації;
- використання електронних баз даних наукових джерел для пошуку наукової інформації;
- дотримання етичних норм при публікації інформації у мережі Інтернет і в процесі спілкування за допомогою мережі Інтернет.

3.2. Оволодіння навиками правової інформаційної культури:
- знання основ вітчизняного інформаційного законодавства;
- дотримання вимог чинного законодавства щодо використання наукових публікацій;
- освоєння знань, що забезпечують високий рівень, продуктивність, безпеку інформаційних відносин.

3.3. Формування основ інформаційної методичної культури науковця:
- формування основ інформаційної культури сучасних наукових досліджень;
- визначення базових засад культури наукових публікацій;
- аналіз наукометричних баз даних;
- дослідження вітчизняних та зарубіжних електронних бібліотек фахової літератури щодо їх змістовного наповнення та національно-культурного спрямування.

3.4. Поглиблення знань щодо ролі інформаційно-комунікаційних інститутів у становленні та розвитку інформаційної культури суспільства
- Аналіз генези інформаційної культури суспільства у контексті діяльності інформаційно-комунікаційних інститутів;
- Визначення ролі бібліотек, архівів, інформаційних установ у системі наукових комунікацій;
- Формування базових знань бібліотечно-бібліографічної культури;
- Поглиблення знань щодо культури роботи з архівними документами;
- Ознайомлення з основними засадами культури музейних комунікацій.

4. Форми роботи гуртка інформаційної культури
- Лекційно-практичні заняття з використанням відповідних презентаційних матеріалів;
- Проблемні обговорення;
- Дискусії;
- Рольові ігри;
- Інформаційні повідомлення;
- Екскурсійні заходи (бібліотеки, архіви, музеї).

5. Напрями координації роботи гуртка щодо наукової та науково-методичної роботи кафедри філософії та релігієзнавства
- робота гуртка спрямована на поглиблення практичної реалізації діяльності Центру критичного мислення та Центру досліджень суспільства;
- організація діяльності гуртка передбачає залучення до його роботи студентів-магістрів в межах проходження виробничої (асистентської) та науково-дослідної практик;
- тематика засідань гуртка спрямована на забезпечення практичної реалізації планів науково-дослідної роботи студентів кафедри філософії та релігієзнавства.

 

Факультет у соціальних мережах