Протокол №9 засідання кафедри 16 травня 2022 року

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА

ПРОТОКОЛ № 9

засідання кафедри філософії

 

м. Київ                                                                                  16 травня 2022 р.

 

     ПРИСУТНІ: д. філос. н., проф. Р.О. Додонов, зав. кафедри; д. філос. н., проф. О. В. Горбань, професор кафедри; д. філос. н., проф. Н.Д. Ковальчук, професор кафедри; д. філос. н., проф. І.М. Ломачинська, професор кафедри; д. філос. н., проф. Я.І. Пасько, професор кафедри; д. філос. н., проф. О.М. Шепетяк, професор кафедри; д. філос. н., доц. М.В. Колінько, доцент кафедри; к. філос. н., доц. Л. А. Овсянкіна, доцент кафедри; к. філос. н., доц. С.А. Хрипко, доцент кафедри; к. філос. н. Р.В. Мартич, доцент кафедри; к. і. н., доц. Т.Г. Купрій, доцент кафедри; викладач М.О. Малецька; асп. А.А. Нестеровський, І. Д. Олійник; лаб. О. А. Король.

Запрошені: д.філос.н., проф. Саган О.Н., д.філос.н., проф. Филипович Л.О., к.філос.н. Халіков Р.Х., студенти-магістранти Донець О., Пахарь Н., студенти бакалавріату Мельниченко В., Кузьміна А.

 

     Порядок денний:

1.   Затвердження нової редакції освітньо-наукової програми 033 «Філософія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (гарант ОНП – Александрова О.С.).

2.  Затвердження нової редакції освітньо-наукової програми 033 «Філософія» другого (магістерського) рівня вищої освіти  (гарант ОНП – Горбань О.В.)

3.   Рекомендація до друку програми і матеріалів «Київські філософські студії-2022» (доповідач – Додонов Р.О.).

4.   Звіт про проходження дослідницької практики аспірантами 3 року навчання (Олійник І., Нестеровський А.).

5.   Про організацію захистів курсових робіт студентів спеціальності 033 «Філософія» 2 і 3 курсів (доповідач – Додонов Р.О.).

6.   Передзахист кваліфікаційних робіт бакалаврів і магістрів спеціальності 033 «Філософія» (доповідач – Додонов Р.О.).

7. Передзахист кваліфікаційних робіт магістрів спеціальності 033 «Філософія».

8.   Затвердження звіту про стажування в Українському католицькому університеті доцента Мартич Р.В. (доповідач – Мартич Р.В.)

 

     1. СЛУХАЛИ: Зав. кафедри, проф. Додонова Р.О.: Оновлення освітньо-наукової програми «Філософія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, затвердженої рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 31.03.2016, протокол № 3 (наказ від 29.04.2016 № 232) зі змінами від 17.09.2020 протокол № 1 (наказ від 24.09.2020 № 539) зумовлене чинниками, які виявилися у процесі реалізації освітньо-наукової програми (навчального плану, розробки робочих програм навчальних дисциплін та проведення практичної підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти) протягом 2016-2021 років. Під час реалізації освітньо-наукової програми, у ході проведених опитувань, очних і дистанційних зустрічей та ін. робоча група отримала відгуки від здобувачів вищої освіти, академічної спільноти, роботодавців з побажаннями внести окремі зміни та уточнення до діючої освітньо-наукової програми. При оновленні освітньо-наукової програми враховано Стандарт вищої освіти України за спеціальністю 033 Філософія для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, затвердженого та введеного в дію наказом МОН України від 01.04.2022 №287. Провівши консультації, робочі наради, засідання, врахувавши відгуки стейкхолдерів, внесено зміни, уточнення та доповнення до освітньо-наукової програми, які стосуються: уточнення опису загальної інформації про освітньо-наукову програму; уточнення переліку програмних компетентностей випускника та результатів навчання; уточнення назв окремих освітніх компонентів та оптимізації їх структури відповідно до сучасного стану галузі і спеціальності (у блок обов’язкових компонентів ОНП введено навчальну дисципліну «Педагогіка і психологія вищої школи»); перерозподілу кредитів між освітніми компонентами для посилення теоретико-методологічної складової викладацької діяльності.

     УХВАЛИЛИ: Клопотати перед вченою радою Історико-філософського факультету щодо затвердження нової редакції освітньо-наукової програми 033 «Філософія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.

 

     2. СЛУХАЛИ: Зав. кафедри, проф. Додонова Р.О.: Оновлення освітньо-наукової програми «Філософія» другого (магістерського) рівня вищої освіти, затвердженої рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28.04.2016, протокол № 4 зумовлене прийняттям нового Стандарту вищої освіти другого (магістерського) рівня, чинниками, які виявилися у процесі реалізації освітньо-наукової програми (навчального плану, розробки робочих програм навчальних дисциплін та проведення практичної підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти протягом 2016-2022 років. Під час реалізації освітньо-наукової програми, у ході проведених опитувань, очних і дистанційних зустрічей та ін. робоча група отримала відгуки від здобувачів вищої освіти, академічної спільноти, роботодавців з побажаннями внести окремі зміни та уточнення до діючої освітньо-наукової програми. При оновленні освітньо-наукової програми враховано Стандарт вищої освіти України за спеціальністю 033 Філософія для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затвердженого та введеного в дію наказом МОН України № 328 від 18.03.2021 р.. Провівши консультації, робочі наради, засідання, врахувавши відгуки стейкхолдерів, внесено зміни, уточнення та доповнення до освітньо-наукової програми, які стосуються: уточнення опису загальної інформації про освітньо-наукову програму відповідно до нового Стандарту; уточнення переліку програмних компетентностей випускника та результатів навчання; уточнення назв окремих освітніх компонентів та оптимізації їх структури відповідно до сучасного стану галузі і спеціальності, перерозподілу кредитів між освітніми компонентами для посилення теоретико-методологічної складової наукової діяльності.

     ВИСТУПИЛИ:

     Д.філос.н., проф. Саган О.Н., який звернув увагу на повну відповідність нової редакції ОНП прийнятому Стандарту вищої освіти України за спеціальністю 033 Філософія для другого (магістерського) рівня вищої освіти. При цьому він відзначив, що в освітньо-науковій програмі знайшли свою унікальну інтеграцію як засоби по формуванню високого рівня теоретичних навичок здобувачів вищої освіти магістерського рівня, так і вдала реалізація головної практичної мети – підготовку фахівців з філософії, які володіють сучасними практичними навичками, необхідними для розв’язання складних задач дослідницького та інноваційного характеру у царині філософії, зокрема в сучасних наукових філософських дослідженнях.

     Д.філос.н., проф. Филипович Л.О., підкреслила, що сучасний ринок праці вимагає не тільки високопоінформованих фахівців, які добре володіють теоретичними знаннями, але й, перш за все, спеціалістів, здатних вміло застосовувати здобуті теоретичні навички в практиці свого професійного повсякдення. Саме такі завдання – досягнення високого ступеня інтеграції філософії і науки, як комплекс компетентностей здобувачів магістерського рівня вищої освіти – поставлені і зреалізовані в обговорюваній освітньо-науковій програмі (новій редакції).

     К.філос.н. Халіков Р.Х., зазначив, що розробленим на основі освітньо-наукової програми навчальним планом передбачається можливість поглибленої спеціалізації здобувачів за напрямком філософського виміру нової соціальної реальності або ж філософського виміру релігійних процесів. Здобуті при опануванні цих блоків теоретичні та практичні компетентності, дозволять майбутньому фахівцю повноцінно інтегруватися в майбутню професійну діяльність за фахом, передусім як науковця чи науково-педагогічного працівника.

     Випускниця магістратури, нині – аспірант та викладача кафедри (за сумісництвом) М. Малецька, відзначила поглиблений компетентнісний підхід, закладений в новій редакції ОНП через розвиток здатності генерувати нові ідеї  - креативність.

     Магістрант Донець О. акцентував увагу на такому важливому моменті, як включення в нову редакцію ОНП освітніх компонент зданих формувати  вмінні розробляти проекти та управляти ними (ОК «Організація та управління науковими проєктами”).

     Магістрант Пахарь Н. висловила думку про закладений в нову редакцію ОНП (СКу-10, ОК «Українська ментальність та європейські цінності») принцип удосконалення можливостей використання широкий спектр філософських концептів і методів для інтерпретації та аналізу соціальних процесів на локальному, національному, європейському та глобальному рівні.

     Випускниці бакалаврату Мельниченко В. та Кузьміна А. з приємністю відзначили врахування в новій редакції ОНП їх думки про наявність вибіркових дисциплін, в яких предметно досліджується сучасна соціальна реальність (блок дисциплін "Філософський вимір нової соціальної реальності").

     Гарант освітньо-наукової програми 033 «Філософія» другого (магістерського) рівня вищої освіти, проф. Горбань О.В. про результати роботи над новою редакцію ОНП. Робоча група завершила свою роботу. Враховані в основному всі пропозиції провідних стейкхолдерів. Нова редакція ОНП передається на розгляд вченої ради Історико-філософського факультету.

     УХВАЛИЛИ: Клопотати перед вченою радою Історико-філософського факультету щодо затвердження нової редакції освітньо-наукової програми 033 «Філософія» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

 

     3. СЛУХАЛИ: Зав. кафедри, проф. Додонова Р.О. про рекомендацію до друку програми і матеріалів Всеукраїнської наукової конференції «Київські філософські студії-2022», яка відбудеться 20 травня 2022 року.

     УХВАЛИЛИ: Клопотати перед вченою радою Історико-філософського факультету щодо рекомендації до друку програми і матеріалів Всеукраїнської наукової конференції «Київські філософські студії-2022».

 

     4. СЛУХАЛИ:

     Зав. кафедри, проф. Додонова Р.О. про затвердження звітів з дослідницької практики аспірантів 3 року навчання.

     ВИСТУПИЛИ:

     Аспірант Олійник І. Д.: науково-викладацька практика, яку я проходив на факультеті права та міжнародних відносин нашого Університету, складалася з наступних етапів - установча конференція у форматі засідання кафедри-бази з науково-викладацької практики (отримання завдань, рекомендацій та форми звітності); спостереження за професійною діяльністю викладачів кафедри; планування, викладання та аналіз результатів власної професійної діяльності; підготовка та подання звіту про проходження практики; обговорення проведення навчальних занять з викладачами випускової кафедри філософії; презентація результатів практики на кафедрі.

     Аспірант Нестеровський А. А.: науково-викладацька практика аспірантів передбачала такі види діяльності: вивчення досвіду викладання провідних викладачів кафедри філософії під час відвідування аудиторних занять з навчальних дисциплін; розробка методичних матеріалів до проведення навчальних занять; самостійне проведення навчальних занять з дисципліни (семінарів, практичних занять, лекцій); участь в оцінюванні якості різних видів робіт аспірантів; індивідуальна робота зі студентами, керівництво науковими студентськими дослідженнями; розробка дидактичних матеріалів до занять, участь у позааудиторних заходах, надання індивідуальної допомоги студентам. Названі види робіт були виконані в повному обсязі.

     Проф. Горбань О. В.: я був керівником практики аспіранта А.А. Нестеровського, який під час практики відвідав 5 лекційних та 5 семінарських занять, прочитав 3 лекції, провів 2 семінари та розробив 3 завдання для СРС. Моя оцінка за практику 90 балів.

     УХВАЛИЛИ:

     Затвердити звіти з науково-викладацької практики аспірантів 3 року навчання Олійника І. Д. та Нестеровського А. А.

 

     5. СЛУХАЛИ: Зав. кафедри, проф. Додонова Р.О. про організацію захистів курсових робіт студентів спеціальності 033 «Філософія» 2 і 3 курсів. У зв’язку з воєнним станом знижені вимоги до обсягу та оформлення курсових робіт. Захисти курсових робіт проводити відповідно до розкладу в он-лайн форматі у вигляді презентацій.

     УХВАЛИЛИ: Провести захисти курсових робіт студентів 2 курсу – Теоретична філософія – 31.05.2022 р.; 3 курсу – Соціальна філософія – 7 червня 2022 р.

 

     6. СЛУХАЛИ: Передзахист кваліфікаційних робіт бакалаврів спеціальності 033 «Філософія».

     ВИСТУПИЛИ: Студенти 4 курсу

 • Гініятов Ельдар Рафаельович доповів основні результати підготовки дипломної роботи на тему «Ідея циклічності історії в європейській соціальній філософії». Він повідомив, що робота готова на 75 %. Науковий керівник проф. Пасько Я.І. підтвердив готовність роботи до захисту.
 • Мельниченко Вікторія Вікторівна доповіла основні результати підготовки дипломної роботи на тему «Еволюція концепту «соціальне лідерство» в сучасному філософському дискурсі». Студентка повідомила, що робота готова на 60%. Науковий керівник проф. Додонов Р.О. підтвердив готовність роботи до захисту.
 • Завадська Валерія Русланівна доповіла основні результати підготовки дипломної роботи на тему «Проблема знака та символа в семіотиці». Студентка повідомила, що робота готова на 95%. Науковий керівник проф. Ковальчук Н.Д. підтвердила готовність роботи до захисту.
 • Захаренко Віктор Юрійович доповів основні результати підготовки дипломної роботи на тему «Українська ідентичність в соціокультурному вимірі». Він повідомив, що робота готова на 80%.  Науковий керівник проф. Ковальчук Н.Д. підтвердила готовність роботи до захисту.
 • Кузьміна Анастасія Валеріївна доповіла основні результати підготовки дипломної роботи на тему «Раціоналістичні підстави політичної філософії Нового часу». Студентка повідомила, що робота готова на 95%. Науковий керівник доц. Колінько М.В. підтвердила готовність роботи до захисту.
 • Сиротченко Арсеній Сергійович доповів основні результати підготовки дипломної роботи на тему «Місто як соціальний інститут та життєвий світ». Він повідомив, що робота готова на 80%.  Науковий керівник проф. Пасько Я.І. підтвердив готовність роботи до захисту.
 • Швецов Дмитро Євгенійович доповів основні результати підготовки дипломної роботи на тему «Язичницькі світоглядні елементи в православ’ї: символічний синкретизм». Студент повідомив, що робота готова на 60 %. Науковий керівник доц. Купрій Т.Г. підтвердила готовність роботи до захисту.
 • Богданович Ілля Геннадійович доповів основні результати підготовки дипломної роботи на тему «Проблема динаміки соціального статусу: соціальний простір і соціальний час». Студент повідомив, що робота готова на 70 %. Науковий керівник доц. Мартич Р.В. підтвердила готовність роботи до захисту.
 • Лісовський Олександр Олександрович доповів основні результати підготовки дипломної роботи на тему «Проблема істини в панівних парадигмах філософії науки». Він повідомив, що робота готова на 95 %.  Науковий керівник проф. Шепетяк О.М. підтвердив готовність роботи до захисту.
 • Голованова Олександра Олексіївна доповіла основні результати підготовки дипломної роботи на тему «Феномен смерті та безсмертя: соціально-філософський аналіз». Студентка повідомила, що робота готова на 90%. Науковий керівник проф. Горбань О.В. підтвердив готовність роботи до захисту.
 • Деркач Альона Русланівна доповіла основні результати підготовки дипломної роботи на тему «Проблема космосу в сучасному соціально-філософському дискурсі». Студентка повідомила, що робота готова на 100%. Науковий керівник проф. Горбань О.В. підтвердив готовність роботи до захисту.
 • Єфіменко Анастасія Костянтинівна доповіла основні результати підготовки дипломної роботи на тему «Ціннісна акцентуація проблеми життя і смерті в релігіях світу». Студентка повідомила, що робота готова на 80%. Науковий керівник доц. Хрипко С.А. підтвердила готовність роботи до захисту.
 • Касков Андрій Юрійович доповів основні результати підготовки дипломної роботи на тему «Феномен соціального утопізму в історії філософської рефлексії: цінності, акценти, тенденції». Студент повідомив, що робота готова на 60%. Науковий керівник доц. Хрипко С.А. підтвердила готовність роботи до захисту.

     Стрілець Фіона Вікторівна на передзахист не з’явилась.

 

     УХВАЛИЛИ:

 • Допустити до захисту дипломної роботи:
 • Александренко Валерії Андріївни,
 • Гініятова Ельдара Рафаельовича, науковий керівник проф. Пасько Я.І.
 • Мельниченко Вікторію Вікторівну, науковий керівник проф. ДодоновР.О.
 • Завадську Валерію Русланівну, науковий керівник проф. Ковальчук Н.Д.
 • Захаренка Віктора Юрійовича, науковий керівник проф. Ковальчук Н.Д.
 • Кузьміну Анастасію Валеріївну, науковий керівник доц. Колінько М.В.
 • Сиротченка Арсенія Сергійовича, науковий керівник проф. Пасько Я.І.
 • Швецова Дмитра Євгенійовича, науковий керівник доц. Купрій Т.Г.
 • Богдановича Іллю Геннадійовича, науковий керівник доц. Мартич Р.В.
 • Лісовського Олександра Олександровича, науковий керівник проф. Шепетяк О.М.
 • Голованову Олександру Олексіївну, науковий керівник проф. Горбань О.В.
 • Деркач Альону Русланівну, науковий керівник проф. Горбань О.В.
 • Єфіменко Анастасію Костянтинівну, науковий керівник доц. Хрипко С.А.
 • Каскова Андрія Юрійовича, науковий керівник доц. Хрипко С.А.

     2. Призначити додатковий передзахист Стрілець Фіоні Вікторівні на 06.06.2022 р. на 10-00.

 

     7.  СЛУХАЛИ: Передзахист кваліфікаційних робіт магістрів спеціальності 033 «Філософія».

     ВИСТУПИЛИ: Студенти 2 курсу ОНП «Філософія» другого (магістерського) рівня вищої освіти:

     Донець Олександр Борисович доповів основні результати підготовки магістерської роботи на тему «Філософські засади містико-інтуїтивних практик дзен-буддизму та християнства». Студент повідомив, що робота готова на 100%. Апробація – 11 публікацій, включаючи 4 статті у фазових виданнях України.

     Спічак Анна Андріївна доповіла основні результати підготовки магістерської роботи на тему «Соціальний простір і час у владному вимірі». Студентка повідомила, що робота готова на 65%.

     Федорова Олександра Сергіївна доповіла основні результати підготовки магістерської роботи на тему «Порівняльний аналіз феномену несвідомого в контексті психоаналітичних концепцій З. Фройда та К.-Г. Юнга». Студентка повідомила, що робота готова на 60%. Науковий керівник проф. Горбань О.В. підтвердив готовність роботи до захисту.

     Глезіна Майя Олександрівна доповіла основні результати підготовки магістерської роботи на тему «Філософська рефлексія глибинної психології». Студентка повідомила, що робота готова на 65%. Науковий керівник проф. Горбань О.В. підтвердив готовність роботи до захисту.

     Морус Луїза Володимирівна доповіла основні результати підготовки магістерської роботи на тему «“Психологія натовпу” і охлократичні тенденції в сучасному соціальному просторі». Студентка повідомила, що робота готова на 85%. Науковий керівник проф. Додонов Р.О. підтвердив готовність роботи до захисту.

Курганов Єгор Юрійович доповів основні результати підготовки магістерської роботи на тему «Апофатична традиція та концепція “філософської віри” Карла Ясперса». Студент повідомив, що робота готова на 95%. Науковий керівник проф. Додонов Р.О. підтвердив готовність роботи до захисту.

     Дерід Костянтин Миколайович доповів основні результати підготовки магістерської роботи на тему «Натуралізм і науковий реалізм». Тема була скорегована за власною ініціативою магстранта. Студент повідомив, що робота готова на 100%. Науковий керівник проф. Пасько Я.І. підтвердив готовність роботи до захисту.

     Кулебякін Георгій Анатолійович доповів основні результати підготовки магістерської роботи на тему «Роздоріжжя аналітичної філософії: горизонт Л. Вітгенштайна». Студент повідомив, що робота готова на 85%. Науковий керівник проф. Пасько Я.І. підтвердив готовність роботи до захисту.

     Смирнов Даніїл Олександрович на передзахист не з’явився.

 

     УХВАЛИЛИ:

     1. Допустити до захисту магістерської роботи:

 • Глезіну Майю Олександрівну, науковий керівник проф. Горбань О.В.
 • Деріда Костянтина Миколайовича, науковий керівник проф. Пасько Я.І.
 • Донеця Олександра Борисовича, науковий керівник – проф. Огнев’юк В.О. 
 • Кулебякіна Георгія Анатолійовича, науковий керівник проф. Пасько Я.І.
 • Курганова Єгора Юрійовича, науковий керівник проф. Додонов Р.О.
 • Морус Луїзу Володимирівну, науковий керівник проф. Додонов Р.О.
 • Спічак Анну Андріївну, науковий керівник – проф. Огнев’юк В.О. 
 • Федорову Олександру Сергіївну, науковий керівник проф. Горбань О.В.

     2. Призначити додатковий передзахист Смирнову Даніїлу Олександровичу на 06.06.2022 р. на 10-30.

 

     8. СЛУХАЛИ: Мартич Р.В. зі звітом про стажування в Українському католицькому університеті.

     УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт про стажування к. філос. н., доцента Мартич Р.Ф.

 

     Завідувач кафедри філософії                                      Р.О. Додонов

 

     Секретар кафедри філософі                                       О. А. Король

Факультет у соціальних мережах