Протокол №8 засідання кафедри 19 квітня 2022 року

ВИТЯГ

з протоколу № 8

засідання кафедри філософії

Київського університету імені Бориса Грінченка

від 19 квітня 2022 року

 

     ПРИСУТНІ: д. філос. н., проф. Р.О. Додонов, завідувач кафедри; д. філос. н., проф. О. В. Горбань, професор кафедри; д. філос. н., проф. Н.Д. Ковальчук, професор кафедри; д. філос. н., проф. І.М. Ломачинська, професор кафедри; д. філос. н., проф. Я.І. Пасько, професор кафедри; д. філос. н., доц. М.В. Колінько, доцент кафедри; к. філос. н., доц. Л. А. Овсянкіна, доцент кафедри; к. філос. н., доц. Т.І. Бондар, доцент кафедри к. філос. н. Р.В. Мартич, доцент кафедри; к. і. н., доц. Т.Г. Купрій, доцент кафедри; викладач М.О. Малецька, лаб. О. А. Король.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про зміни графіку навчального процесу в умовах воєнного стану (проф. Додонов Р.О.)

2. Про концепцію викладання «Філософських студій» (проф. Додонов Р.О.)

3. Затвердження програми і білетів вступного випробування в аспірантуру за спеціальностями 031 – «Релігієзнавство» та 033 – «Філософія» (проф. Ломачинська І.М., проф. Александрова О.С.).

4. Затвердження оновлених методичних рекомендацій для підготовки дипломних робіт бакалаврів 2022 року випуску (укладачі проф. Ломачинська І.М., доц. Купрій Т.Г.), магістерських робіт (укладач проф. Ломачинська І.М.) та курсових робіт студентів спеціальності 033 – Філософія 2 і 3 курсів (укладач проф. Додонов Р.О.).

5. Про підготовку до Всеукраїнської наукової конференції «Київські філософські студії-2022» (проф. Додонов Р.О.).

6. Затвердження програми комплексного кваліфікаційного екзамену для бакалаврів 2022 року випуску (Додонов Р.О.).

7. Про результати виробничої (науково-дослідної) практики студентів 4 курсу спеціальності 033 «Філософія» (проф. Горбань О.В.).

8. Про результати виробничої (асистентської) практики студентів 6 курсу спеціальності 033 «Філософія» (проф. Шепетяк О.М., проф. Ломачинська І.М.).

 

     1. СЛУХАЛИ: завідувача кафедри філософії, доктора філософських наук, професора Додонова Р.О. про зміни графіку навчального процесу в умовах воєнного стану: Це перше засідання кафедри після початку військової агресії Росії проти України. Через бойові дії навколо Києва та обстріли міста були оголошені вимушені канікули. Деякі викладачі і студенти виїхали в західні області України і за кордон. Але з 17 березня 2022 року в університеті відновлено навчальний процес за дистанційною формою навчання або з використанням її елементів. Для компенсації витраченого на канікули часу внесені зміни до графіку навчального процесу, ущільнений розклад, працюємо по суботам. Графік розміщений на сайті факультету. Атестація випускних курсів запланована з 13 по 26 червня. Передзахист кваліфікаційних робіт – 30, 31 травня.

     УХВАЛИЛИ: інформацію завідувача кафедри взяти до відома.

 

     2. СЛУХАЛИ: завідувача кафедри філософії, доктора філософських наук, професора Додонова Р.О. про розробку концепції викладання «Філософських студій» (Додонов Р.О.). Рішенням ректорату робочі програми майже всіх гуманітарних дисциплін були оголошені такими, що втратили актуальність з 01.07.2022. На кафедрі було створено робочу групу, яка працювала над концептом викладання «Філософських студій». «Філософські студії» – це інтегративний навчальний курс, що охоплює основні розділи філософського знання, тобто не обмежується лише філософією або історією філософії. Мета «Філософських студій» – формування у здобувачів цілісного світогляду, широкої філософської ерудиції, науково обґрунтованої картини світу, активної громадянської позиції, державно-патріотичного мислення та відповідних загальних компетентностей. Прошу членів робочої групи проінформувати кафедру про результати нашої роботи.

     ВИСТУПИЛИ: проф. Горбань О.В. з аналізом реального стану викладання «Філософських студій» в університеті. Не існує єдиного бачення цієї дисципліни, відповідно, в освітніх програмах зустрічаються 7 різних варіантів. Так, наприклад, є варіанти, до «Філософські студії» складаються з 3-х змістовних модулів (Логіка 60/2, Філософія 60/2, Релігієзнавство 60/2). Вони викладаються на програмах: 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво, 021.00.01 Ведучий телевізійних програм (з 2021 р., замість логіки – етика), 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, 052 Політологія, 061.00.01 Журналістика. Є «Філософські студії» з 2-х змістовних модулів (Логіка 60/2, Філософія 90/3), що викладаються на програмах: 035 Філологія (всі ОПП: 30/1, 90/3), 061.00.02 Реклама і зв’язки з громадськістю, 061.00.03 Видавнича справа та редагування, 081 Право (60/2, 120/4), 293 Міжнародне право (60/2, 120/4). Є «Філософські студії» з 1-х змістовного модуля (Філософія, 120/4), який викладається на програмах: 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 016 Спеціальна освіта (Логопедія), 017 Фізична культура і спорт, 022 Дизайн, 023 Образотворче мистецтво, 024 Хореографія, 025 Музичне мистецтво, 032 Історія і археологія, 051 Економіка, 072 Фінанси, 073 Менеджмент, 111 Математика, 122 Комп’ютерні науки, 125 Комп’ютерна інженерія, 291 Міжнародні відносини, 053 Психологія (180/6),231 Соціальна робота (180/6). Висновок – перш, ніж працювати над змістом концепції, потрібно визначитися з кількістю модулів і годин, які під це будуть виділені.

Проф. Пасько Я.І.: вважаю, що структура «Філософських студій» має складатися з трьох блоків: логіки (критичне мислення, еристика); філософії (історія філософії – української і світової, буття, свідомість, пізнання, суспільство, людина в глобальному світі); релігієзнавства (поліконфесійність України). В концепцію ми закладаємо таку структуру, якщо годин в ОПП на певний модуль не передбачається, то він автоматично скорочується.

Доц. Бондар Т.І.: Логіка є досить консервативною дисципліною, зміст ячкої мало змінювався з часів Аристотеля чи Києво-Могилянської академії. Це пов’язано з універсальними особливостями людського мислення та його законами. Ми можемо оновлювати зміст курсу лише за рахунок актуалізації деяких прикладів на практичних заняттях та привертання уваги до формування культури критичного мислення. За змістовним модулем «Логіка» пропонуються такі теми:

Т.1. Логіка як наука. Логіка і комунікація.
Т.2. Поняття як форма мислення. Операції з поняттями.
Т.3. Судження.
Т.4. Логічний аналіз запитань і відповідей.
Т.5. Умовиводи.
Т.6. Логічні основи аргументації. Начала еристики.
Т.7. Роль критичного мислення в сучасних комунікаційних процесах.

Важливо також пропагувати українську філософську спадщину, у тому числі в галузі викладання логіки, яка є значною.

Проф. Додонов Р.О.: Модуль «Філософія» відповідно до нової концепції складається, в свою чергу, з 4 змістовних модулів:

ЗМ 1. Історія світової філософської думки (Тема 1. Філософія між мудрістю і знанням. Тема 2. Давня та середньовічна філософія. Тема 3. Методологічні та соціально-політичні візії новоєвропейської філософії. Тема 4. Сучасні філософські течії).

ЗМ 2. Українські філософські традиції (Тема 5. Українська філософська традиція: джерельні витоки та ідейна спадщина (Х-ХVII ст.), Тема 6. Українська національна ідея в контексті філософії модерної доби. Тема 7. Філософська думка в сучасній Україні. Київська філософська школа).

ЗМ 3. Онтологія і гносеологія (Тема 8. Філософське розуміння світу. Екзистенціали національного буття України. Тема 9. Свідомість. Тема 10. Пізнання як філософська проблема).

ЗМ 4. Філософська антропологія та соціальна філософія (Тема 11. Філософія людини. Тема 12. Філософське розуміння суспільства та культури. Універсалії та архетипи української культури).

Таким чином, в програму додається абсолютно новий блок, присвячений українській філософії та еволюції української національної ідеї. До цього українська філософія розглядалася в контексті історії світової філософської думки. Якщо для реалізації даного задуму не вистачає годин, то можна окремі теми розглядати без лекцій на семінарських та практичних заняттях, а деякі обмежуати лекціями без семінарів.

Проф. Ломачинська І.М.: Модуль «Релігієзнавство» майже не представлений в чинній структурі університетських курсів, втім він є важливим для формування світогляду нашої молоді. Пропонується така змістовна структура цього модулю:

Т.1. Релігія і віра в житті сучасної людини.
Т.2. Релігійний комплекс, його структура і функції. Класифікація конфесій.
Т.3. Світові релігії. Буддизм.
Т.4. Іслам.
Т.5. Християнство.
Т.6. Українське православ’я.
Т.7. Релігійна ситуація в сучасній Україні. Держава і Церква.

     УХВАЛИЛИ: до затвердження даної концепції ректоратом орієнтуватися на поданий варіант при розробці робочих програм навчальних курсів на 2022/23 навчальний рік.

 

     3. СЛУХАЛИ: проф. Ломачинську І.М., про затвердження програми і білетів вступного випробування в аспірантуру за спеціальностями 031 – «Релігієзнавство» та 033 – «Філософія» (Ломачинська І.М., Александрова О.С.).

     УХВАЛИЛИ: Клопотати перед вченою радою Історико-філософського факультету про затвердження програми і білетів вступного випробування в аспірантуру за спеціальностями 031 – «Релігієзнавство» та 033 – «Філософія» (Ломачинська І.М., Александрова О.С.).

 

     4. СЛУХАЛИ: Затвердження оновлених методичних рекомендацій для підготовки дипломних робіт бакалаврів 2022 року випуску (укладачі Ломачинська І.М., Купрій Т.Г.), магістерських робіт (укладач Ломачинська І.М.) та курсових робіт студентів спеціальності 033 – Філософія 2 і 3 курсів (укладач Додонов Р.О.).

     ВИСТУПИЛИ: завідувача кафедри філософії, доктора філософських наук, професора Додонова Романа Олександровича про затвердження оновлених методичних рекомендацій для підготовки дипломних робіт бакалаврів 2022 року випуску, магістерських та курсових робіт студентів спеціальності 033 – Філософія 2 і 3 курсів. В умовах воєнного стану доцільно передбачити зменшений обсяг кваліфікаційних і курсових робіт: бакалаврська – 20-70 сторінок, магістерська 30-90 сторінок, курсова – 5-35 сторінок.

     УХВАЛИЛИ: Клопотати перед вченою радою Історико-філософського факультету про затвердження оновлених методичних рекомендацій для підготовки дипломних робіт бакалаврів 2022 року випуску (укладачі Ломачинська І.М., Купрій Т.Г.), магістерських робіт (укладач Ломачинська І.М.) та курсових робіт студентів спеціальності 033 – Філософія 2 і 3 курсів (укладач Додонов Р.О.).

 

     5. СЛУХАЛИ: завідувача кафедри філософії, проф. Додонова Р.О. про підготовку до Всеукраїнської наукової конференції «Київські філософські студії-2022». Розпочався процес редагування тез, поданих на конференцію. Потрібно зробити додаткову розсилку інформаційних листів із запрошенням взяти участь, мобілізувати наших студентів-філософів, істориків, політологів, аспірантів. Активніше працювати з регіонами. Пропоную дещо скоротити кількість секцій (з 7 в минулому році до 3) – з урахуванням реалій військового стану. Конферецію проводити в дистанційному форматі.

     УХВАЛИЛИ:

1. Активізувати наукову роботу зі студентами Історико-філософського факультету.

2. Модераторами секцій призначити:

Секція 1. Аналітика соціальних процесів – проф. Додовно Р.О., доц. Колінько М.В.

Секція 2. Аналітика релігійних процесів – проф. Ломачинська І.М., доц. Хрипко С.А.

Секція 3. Філософія освіти та сучасний освітологічний дискурс – проф. Горбань О.В., доц. Купрій Т.Г., доц. Мартич Р.В.

Секція 4. Аналітика політичних процесів – проф. Пояркова Т.К., доц. Лавриненко Г.А.

3. Клопотати перед вченою радою Історико-філософського факультету про рекомендацію до друку Матеріалів «Київських філософських студій-2022» та розмістити їх електронну версію на сайті факультету та університетському репозиторії.

 

     6. СЛУХАЛИ: завідувача кафедри філософії, доктора філософських наук, професора Додонова Романа Олександровича про затвердження програми комплексного кваліфікаційного екзамену для бакалаврів 2022 року випуску.

     ВИСТУПИЛИ: доц. Бондар Тетяна Іванівна з пропозицією скоротити поданий в проєкті програми блок символічної логіки як такий, що не відповідає програмі навчального курсу і мистить надлишкові вимоги до випускників.

     УХВАЛИЛИ: Клопотати перед вченою радою Історико-філософського факультету про затвердження програми комплексного кваліфікаційного екзамену для бакалаврів 2022 року випуску.

 

     7. СЛУХАЛИ: Проф. Горбаня О.В. про результати виробничої (науково-дослідної) практики студентів 4 курсу спеціальності 033 «Філософія». Практика була розірвана вимушеними канікулами, але ще до війни студенти встигли попрацювати на базах практики, отримали певні результати, за якими і звітували. Керівники від баз практики високо оцінили внесок практикантів у наукові дослідження своїх організацій.

     УХВАЛИЛИ:

  • Вважати задовільним проходження студентами 4 курсу спеціальності 033 – Філософія виробничої (науково-дослідної) практики, затвердити звіти і щоденники практикантів.
  • Науковим керівникам дипломних робіт забезпечити видачу дослідницьких завдань та організувати проходження переддипломної практики студентами 4 курсу спеціальності 033 – Філософія відповідно до графіку навчального процесу.

 

     8. СЛУХАЛИ: Проф. Ломачинську І.М. про результати виробничої (асистентської) практики студентів 6 курсу спеціальності 033 «Філософія». Згідно з навчальним планом ОНП «Філософія» третього (магістерського) рівня вищої освіти передбачаються дві асистентських практики – основна та вибіркова. Основною практикою (15 кредитів) керував проф. Шепетяк О.М., який використав мою програму і ЕНК, розроблені на 3 кредити, чим не лише звів до профанації свою ділянку роботи, але й зруйнував задум проходження моєї практики. Бо магістранти раніше відпрацювали завдання, розміщені в ЕНК. Звісно, вони проводили заплановані лекції і семінари, втім методологічна складова була зведена до абсурду. Вважаю такий вчинок О.М. Шепетяка неетичним і таким, що порушує норми академічної доброчесності.

     УХВАЛИЛИ:

  • Вважати задовільним проходження студентами 6 курсу спеціальності 033 – Філософія виробничої (асистентської) практики, затвердити звіти і щоденники практикантів.
  • Не планувати проф. Шепетяку О.М. в навчальне навантаження наступних років керівництво практиками через нехтування обов’язками керівника практикою.

 

Завідувач кафедри філософії                                                      Р. О. Додонов

Секретар кафедри                                                                        О. А. Король

Факультет у соціальних мережах