Протокол №9 засідання кафедри 20 березня 2018 р.

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА

ПРОТОКОЛ № 9

засідання кафедри філософії

 

м. Київ                                                                                       20 березня 2018 р.

 

Порядок денний:

 • Про підсумки рейтингування кафедр у 2017 році;
 • Про підвищення якості освітнього процесу;
 • Про розширення баз практик бакалаврів та магістрантів спеціальності «Філософія»;
 • Про рекомендацію до вступу в аспірантуру випускниць магістратури
  2018 року Безпрозванної Тетяни Андріївни та Іванової Олександри Олегівни;
 • Про затвердження білетів вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 033 «Філософія» та 031 «Релігієзнавство».
 • Про затвердження білетів кандидатського іспиту з дисциплін «Філософія», «Соціальна філософія та філософія історії» для аспірантів;
 • Про затвердження екзаменаційних білетів до весняної сесії 2017-2018 н.р.;
 • Про результати експертизи електронного навчального курсу «Філософія» (4 курс, ФА, денна), розробленого проф. Горбань О.В., Додонова В.І.
 • Різне.

І. СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про підсумки рейтингування кафедр у 2017 році. Завідувач кафедри повідомив результати рейтингування за програмою «Лідер року», згідно з яким Історико-філософський факультет та кафедра філософії займають середні позиції рейтингу. Водночас прослідковується нерівномірність участі викладачів кафедри. Найбільша кількість балів належить доценту Купрій Т.Г. (132) та професору Ковальчук Н.Д. (110). За результатами науково-дослідної роботи на кафедрі одна стаття у журналі, що входить до Web of science, чотири статті у інші науко метричні бази, 17 статей у фахових виданнях, одна колективна монографія. У доцента Брижніка В.М., Панасюка Л.В., Супруненко А.П., Кузьменко О.М., Хрипко С.А., Омельченко Ю.В. у портфоліо не зафіксовано жодної наукової статті.

ВИСТУПИЛИ:

Шепетяк О.М. – у мене не враховані всі публікації, що подавалися до портфоліо.

Хрипко С.А. – три статті у фахових виданнях України не ввійшли до рейтингу із незрозумілих причин.

 

УХВАЛИЛИ:

Взяти інформацію завідувача кафедри до відома, встановити індивідуальний контроль за поданням результатів своїх досягнень викладачами кафедри.

 

ІІ. СЛУХАЛИ:

Александрову О.С. про підвищення якості освітнього процесу. Згідно з наказом №148 від 12.03.2018 р. затверджено перелік заходів, спрямованих на підвищення якості освітнього процесу в Університеті. Декан Історико-філософського факультету надала для остаточного затвердження Дорожню карту якості освітнього процесу Історико-філософського факультету.

УХВАЛИЛИ:

Ухвалити Дорожню карту якості освітнього процесу Історико-філософського факультету (додаток 1).

ІІІ. СЛУХАЛИ

Купрій Т.Г. про необхідність розширення баз практик бакалаврів та магістрантів спеціальності «Філософія». У зв’язку з оновленням договорів про бази практики у бакалаврів спеціальності «Філософія» на порівняння з попередніми роками скоротилася кількість баз практик. Укладення нових договорів не перекриває потребу у постійних партнерах – суспільних організаціях, політичних партіях, науково-дослідних установах. Звертаюся до всіх членів кафедри з проханням долучитися до пошуку нових баз практик.

УХВАЛИЛИ

Інформацію доцента Купрій Т.Г., відповідальну за організацію практик, взяти до відома та виконання.

ІV. СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про рекомендацію до вступу в аспірантуру випускниць магістратури 2018 року Безпрозванної Тетяни Андріївни та Іванової Олександри Олегівни.

 

УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати до вступу в аспірантуру за держзамовленням випускниць магістратури 2018 року Безпрозванну Тетяну Андріївну та Іванову Олександру Олегівну.

 

V. СЛУХАЛИ:

Ломачинську І.М. про затвердження програм вступних іспитів до аспірантури за спеціальностями 033 «Філософія» та 031 «Релігієзнавство».

Горбаня О.В. про затвердження білетів іспиту для аспірантів спеціальностей 011 Науки про освіту, 012 Дошкільна освіта, 023 Образотворче мистецтво; декоративне мистецтво; реставрація, 025 Музичне мистецтво, 031 Релігієзнавство, 032 Історія та археологія, 033 Філософія, 035 Філологія, 053 Психологія, 231 Соціальна робота з курсу «Філософія науки».

Бондар Т.І. про внесення змін у навчальні плани бакалаврів спеціальності 033 «Філософія»: обґрунтовано необхідність перенесення курсу «Риторика» на другий семестр першого курсу, після курсу «Логіка».

 

УХВАЛИЛИ:

Затвердити програми вступних іспитів до аспірантури за спеціальностями 033 «Філософія» та 031 «Релігієзнавство».

Затвердити білети іспиту для аспірантів спеціальностей 011 Науки про освіту, 012 Дошкільна освіта, 023 Образотворче мистецтво; декоративне мистецтво; реставрація, 025 Музичне мистецтво, 031 Релігієзнавство, 032 Історія та археологія, 033 Філософія, 035 Філологія, 053 Психологія, 231 Соціальна робота з курсу «Філософія науки».

Клопотати перед Вченою радою Історико-філософського факультету про внесення змін до навчального плану бакалаврів зі спеціальності 033 «Філософія».

VІ. СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про затвердження білетів кандидатського іспиту з дисциплін «Філософія», «Соціальна філософія та філософія історії» для аспірантів.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити білети кандидатського іспиту з дисциплін «Філософія», «Соціальна філософія та філософія історії» для аспірантів.

VІІ. СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про затвердження екзаменаційних білетів до весняної сесії 2017-2018 н.р.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити екзаменаційні білети до весняної екзаменаційної сесії 2017-2018 н.р.

VІІІ. СЛУХАЛИ:

Панасюка Л.В. про результати експертизи електронного навчального курсу «Філософія» (4 курс, ФА, денна), розробленого проф. Горбань О.В., Додонова В.І.

Діючи на підставі наказу  «Про впровадження електронних навчальних ресурсів у навчальний процес» від 30.08.13 р. № 393 проведено змістовно-наукову експертизу ЕНК «Філософія» (4 курс, ФА, денна) http://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=11973. Професор Горбань О.В., професор Додонова В.І. (ПІБ), розробленого для студентів 4 курсу, ОКР бакалавр, д.ф.н.

За результатами експертизи у відповідності до критеріїв змістовно-наукової експертизи експертів:

 • Панасюк Леонід Валерійович, доцент кафедри філософії,доктор політичних наук, доцент
 • Мартич Руслана Василівна, доцент кафедри філософії,кандидат філософських наук,

засвідчуємо відповідність змісту робочої програми навчальної дисципліни «Філософія» (4 курс, ФА, денна), високий науковий рівень ЕНК.

УХВАЛИЛИ:

Клопотати про проведення структурно-функціональної експертизи ЕНК  з метою сертифікації.

 

Додаток 1

ДОРОЖНЯ КАРТА

якості освітнього процесу в

на 2018 рік

Заходи

Очікувані результати та індикатори досягнення

Відповідальні

Терміни виконання

1.

Затвердження Дорожньої карти підвищення якості освітнього процесу кафедри філософії Історико-філософського факультету

Очікуваний результат: Дорожня карта підвищення якості освітнього процесу кафедри філософії Історико-філософського факультету.

Завідувач кафедри

Березень 2018

2.

Нарада професорсько-викладацького складу з ознайомлення зі змінами у нормах методичної, наукової, організаційної та навчальної роботи для науково-педагогічних та педагогічних працівників

Очікуваний результат: Перелік видів робіт відповідно до сучасних вимог, стандартів педагогічної та наукової діяльності з урахуванням стратегії розвитку Університету

Завідувач кафедри

Квітень 2018

3.

Нарада професорсько-викладацького складу з ознайомлення з вимогами до опису робочої програми навчальних дисциплін

Очікуваний результат: Оновлення згідно вимог до опису робочих програм навчальних дисциплін на 2018-2019 н.р.

НМЦ СЯО

Квітень 2018

4.

Моніторинг наявності і використання електронних навчальних курсів (ЕНК) з дисциплін кафедри філософії

Очікуваний результат: Упровадження 100% (з урахуванням специфіки освітніх програм) електронних навчальних курсів. Включення людей з особливими потребами до освітнього процесу.

НДЛ ІО,

НМЦ СЯО

Квітень 2018

5.

Перевірка вимог до оформлення ЕНК з дисциплін кафедри філософії

Очікуваний результат: Виправлення обсягу тексту на слайдах презентацій (кегель мінімум 20 пт, відцентрованість текстів та картинок) – відповідно до вимог НДЛ ІО.

Викладачі кафедри

Квітень 2018

6.

Інвентаризація дидактичних компетенцій викладачів.

Очікуваний результат: Упровадження програм курсів, тренінгів для підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників.

Проректори за напрямами

Квітень 2018

7.

Проведення нарад керівників ОП із завідувачами кафедр, які забезпечують навчальний процес на спеціальностях «Філософія» та «Політологія»

Очікуваний результат: Визначення вимог (підходів) до підготовки фахівців за кожною освітньою програмою; вимог до кадрового забезпечення; до методичного забезпечення. Узгодження змісту підготовки за кожною дисципліною НП для уникнення дублювання. План подальшої роботи в Центрах компетентностей, з урахуванням досвіду першого року (центри – фактичні, плановані, не враховані)

Проректор з науково-методичної та навчальної роботи, декан факультету

Квітень 2018

8.

Проведення курсів, тренінгів щодо підвищення кваліфікації (дидактичних компетенцій) викладачів

Очікуваний результат: Підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників.

Проректори за напрямами

Квітень-травень 2018

9.

Проведення засідання кафедри для визначення кількісних та якісних показників підготовки за освітніми програмами

Очікуваний результат: Визначення і узгодження кандидатур викладачів; потреби у внесенні змін до розподілу годин аудиторної роботи за видами у РНП, з урахуванням специфіки діялье6ості Центрів, змісту практик тощо; потреби у розробці методичного забезпечення.

Декан факультету

Завідувач кафедри

Травень 2018

10.

Моніторинг методичного забезпечення для проходження підсумкового контролю (заліково-екзаменаційної сесії) та Атестації студентами

Очікуваний результат: Проведення підсумкового контролю та Атестації студентів на компетентнісних засадах.

НМЦ СЯО

Травень 2018

11.

Планування навчального навантаження з урахуванням уточнень щодо розподілу годин за видами аудиторної роботи

Очікуваний результат: Навчальне навантаження з урахуванням розподілу аудиторних годин для планування роботи в Центрах, Формування груп/підгруп/потоків.

НМЦ СЯО,

Завідувач кафедри

Травень-червень 2018

12.

Проведення моніторингу об’єктивності оцінювання результатів навчання студентів

Очікуваний результат: Підвищення об’єктивності оцінювання навчальних досягнень. Проведення частки екзаменів (письмових, тестових) представниками адмін..персоналу структурних підрозділів.

Декан факультету

Завідувач кафедри

Червень 2018

13.

Проведення засідання кафедри для визначення кількісних та якісних показників підготовки за освітніми програмами

Очікуваний результат: Попередній розподіл планового навантаження на 2018-2019 н.р. Створення точок контролю з навчальної дисципліни в системі електронного навчання Університету. Створення відео-лекцій. Визначення підходів до «вхідного контролю» вступників на І курс (зміст., форма проведення).

Декан факультету

Завідувач кафедри

Червень-серпень 2018

14.

Розподіл (уточнення) навантаження з урахуванням контингенту вступників / кадрових змін

Індикатори досягнення: Штатний розпис кафедри філософії з урахуванням уточненого навантаження за даними контингенту вступників / кадрових змін

НМЦ СЯО

Завідувач кафедри

Серпень-вересень 2018

15.

Проведення вхідного контролю для вступників

Очікуваний результат: Формування груп вирівнювання. Зміни у РПНД (змістовні та / або за видами робіт)

Декан факультету

Завідувач кафедри

Вересень 2018

16.

Проведення моніторингу забезпечення навчального процесу електронними РПНД (ЕРПНД)

Очікуваний результат: Виконання вимог щодо опису робочої програми навчальної дисципліни

НМЦ СЯО,

НДЛ ІО

Вересень 2018

17.

Розробка засобів діагностики для проміжного та підсумкового контролю (враховуючи можливість (вимоги до результатів навчання) застосування комп’ютерного тестування)

Очікуваний результат: Підвищення об’єктивності оцінювання навчальних досягнень, шляхом визначення критеріїв оцінювання результатів навчання за кожним освітнім компонентом

Завідувач кафедри

Жовтень 2018

18.

Моніторинг діяльності Центру критичного мислення

Очікуваний результат: внесення змін і доповнень до переліку та змісту завдань, що опрацьовуються в Центрі. Підвищення якості вмінь, практичних навичок у студентів при роботі в Центрі.

Декан факультету

Завідувач кафедри

НМЦ СЯО

Жовтень 2018

19.

Моніторинг методичного забезпечення для проходження Атестації магістрами

Очікуваний результат: Акредитація освітніх програм з правом видачі дипломів державного зразка.

НМЦ АЛ

Декан факультету

Листопад-грудень 2018

20.

Проведення координаційної наради завідувачів кафедр для обговорення дорожньої карти якості на 2019 рік

Очікуваний результат: Визначення ефективності «вхідного контролю» і результатів роботи груп вирівнювання. Результати акредитацій них заходів (оновлення освітніх програм за результатами самоаналізу та проведених акредитацій них процедур). Визначення перспектив розвитку та трансформацій спеціальностей (освітніх програм). Результати роботи існуючих Центрів компетентності та створення нових.

Проректори за напрямами

Грудень 2018

Факультет у соціальних мережах