Протокол №3 засідання кафедри 13 жовтня 2020 року

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА

ПРОТОКОЛ № 3

засідання кафедри філософії

 

м. Київ                                                                                              13 жовтня 2020 р.

 

Порядок денний:

  • Обговорення (повторне) дисертації Дмитра Ігоровича Гончаренка на тему «Соціально-економічні доктрини християнських конфесій періоду Середньовіччя: філософсько-релігієзнавчий аналіз», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство. Рецензенти: проф. Ломачинська І.М., проф. Ковальчук Н.Д., проф. Титаренко В.В.
  • Про підготовку до акредитації освітньо-наукових програм доктора філософії за спеціальностями 033 - Філософія та 031 - Релігієзнавство.
  • Про цифровий кампус та електронні журнали успішності студентів.
  • Різне

 

1. СЛУХАЛИ:

Випускника аспірантури Гончаренка Д.І. про результати дисертаційного дослідження на тему «Соціально-економічні доктрини християнських конфесій періоду Середньовіччя: філософсько-релігієзнавчий аналіз», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство. Дисертація обговорюється на засіданні кафедри повторно, тому здобувач зосередив увагу на виправленнях і усуненнях недоліків, що були висловлені рецензентами під час попереднього обговорення.

ВИСТУПИЛИ:

Рецензенти: проф. Титаренко В.В.: Я задоволена роботою Д.І. Гончаренка з вдосконалення його роботи і вважаю, що дисертація може бути подана до спеціалізованої вченої ради з метою подальшого захисту;

проф. Ковальчук Н.Д.: Не можу підтримати думку В.В. Титаренко, адже дисертант не у повному обсязі врахував зауваження, які я висловлювала на попередньому засіданні кафедри;

проф. Ломачинська І.М.: З урахуванням того, що здобувач не виправив висловленні мною недоліки, пропоную не передавати дисертацію до спецради, а надати йому ще місяць для доопрацювання. Бажано, щоб дисертант підготував для рецензентів таблиці, з зазначенням зауважень та їх виправлень в тексті роботи.

УХВАЛИЛИ:

Надати Гончаренку Д.І. місяць для виправлення недоліків, висловлених рецензентами, та повернутися до цього питання на наступному засіданні кафедри.

2. СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про підготовку до акредитації PhD програм з філософії та релігієзнавства. Найближчим часом дві аспірантських програми, що забезпечуються кафедрою філософії, проходять акредитацію Національним агентством з якості вищої освіти. Це – ОНП 033 «Філософія» (гарант – д.філос.н., проф. Александрова О.С.) з 18 по 20 листопада та ОНП 031 «Релігієзнавство» (гарант – д.філос.н., проф. Ломачинська І.М.) з 3 по 5 грудня 2020 року. Акредитаційна експертиза проводиться із використанням технічних засобів відеозв’язку за допомогою платформи Zoom. Для забезпечення роботи фокус-груп необхідна участь:

1. Гарантів ОНП

2. Науково-педагогічних працівники із групи забезпечення та викладачів:

Александрова О.С., професор кафедри філософії, д. філос. н. (Науковий семінар)

Додонов Р.О., завідувач кафедри філософії, д. філос. н. (Актуальні проблеми філософського дискурсу; Науково-дослідна інфраструктура в галузі: Робота з першоджерелами і науковими текстами); Теоретико-методологічні засади соціальної філософії і філософії історії: Базові концепції філософії історії);

Горбань О.В., професор кафедри філософії, д. філос. н. (Філософія і методологія наукової діяльності: Філософія науки; Загальнонаукова методологія; Теоретико-методологічні засади соціальної філософії і філософії історії: Актуальні філософські проблеми соціуму; Мегатенденції сучасного суспільного розвитку; Філософські проблеми політики і економіки);

Пасько Я.І., професор кафедри філософії, д. філос. н. (Науковий семінар)

Ломачинська І.М., професор кафедри філософії, д.філос.н. (Науковий семінар: Релігія та інтернет-технології)

Шепетяк О.М., професор кафедри філософії, д.філос.н. (Науковий семінар з релігієзнавства).

Хоружа Л.Л., завідувач кафедри теорії та історії педагогіки, д. пед. н. (Філософія і методологія наукової діяльності: Наукова етика);

Морзе Н.В., професор кафедри комп’ютерних наук і математики, д. пед. н., академік НАПН України (Стратегії наукових досліджень: ІКТ в сучасних наукових дослідженнях);

Якуба В.В., завідувач кафедри англійської філології та перекладу, к. філол. н. (Наукова комунікація англійською мовою)

3. Наукових керівників аспірантів (Александрова О.С., Додонов Р.О., Горбань О.В., Додонова В.І., Ломачинська І.М., Шепетяк О.М.)

4. Здобувачів вищої освіти за ОНП (Меніг Л., Безпрозванна Т., Олійник І., Нестеровський А., Версетілов Д., Гаврильченко Р., Гребенюк П., Харченко В., Ужва В.)

УХВАЛИЛИ:

Інформацію завідувача кафедри взяти до відома та виконання.

3. СЛУХАЛИ:

Горбаня О.В. про цифровий кампус та електронні журнали навчальних дисциплін. В умовах карантину та дистанційного навчання особливу увагу необхідно привернути до створення ЕНК. В університеті працює цілісна система Освітня програма – РНПД – ЕНК – електронні журнали, об’єднані під назвою «Цифровий кампус».

УХВАЛИЛИ:

Інформацію про цифровий кампус взяти до відома.

Факультет у соціальних мережах