Протокол №12 засідання кафедри 16 червня 2020 року

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА

ПРОТОКОЛ № 12

засідання кафедри філософії

 

м. Київ                                                                                             16 червня 2020 р.

 

Порядок денний:

 • Атестація аспірантів (аспіранти, наукові керівники).
 • Звіти викладачів про виконання Індивідуальних планів роботи за 2019/20 н.р. (викладачі кафедри).
 • Затвердження плану сертифікації ЕНК на І семестр 2020/21 року (викладачі кафедри).
 • Обговорення робочої програми з дисципліни за вибором «Нейрофілософія» (автори – проф. В.О. Огнев’юк, О.М. Кузьменко).
 • Обговорення змін до освітньої програми і навчального плану 033.00.01 «Філософія» для бакалаврів.
 • Обговорення дисертації Дмитра Ігоровича Гончаренка на тему «Соціально-економічні доктрини християнських конфесій періоду Середньовіччя: філософсько-релігієзнавчий аналіз»,поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю00.11 – релігієзнавство. (Рецензенти: проф. Ломачинська І.М., проф. Ковальчук Н.Д., проф. Титаренко В.В.)
 • Обговорення дисертації Марії МихайлівниШніцерна тему «Метафора як інструмент соціальної комунікації», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії (Рецензенти: проф. Пасько Я.І., проф. Тур М.Г., доц. Колінько М.В.).
 • Обговорення дисертації Інни Василівни Книшна тему «Номадизм у соціальних та дискурсивних практиках: історія та сучасна актуалізація»,поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії (Рецензенти: проф. Пасько Я.І., проф. Ковальчук Н.Д., проф. Додонова В.І.).
 • Різне.

 

1. СЛУХАЛИ:

Про атестацію аспірантів 1-4 років навчання спеціальності 031 «Релігієзнавство» та 033 «Філософія».

 

ВИСТУПИЛИ: завідувач кафедри філософії, д.філос.н., проф. Додонов Р.О.; д.філос.н., проф. Александрова О.С.; д.філос.н., проф. Горбань О.В.; д.філос.н., проф. Ломачинська І.М.; аспіранти 1 року денної форми навчання спеціальності 033 «Філософія» Олійник Іван та Нестеровський Антон; 2 року денної форми навчання спеціальності 033 «Філософія» Безпрозванна Тетяна; 3 року заочної форми навчання спеціальності 033 «Філософія» Меніг Лариса; 3 року денної форми навчання спеціальності 031 «Релігієзнавство» Гребенюк Петро; 4 року денної форми навчання спеціальності 033 «Філософія» Чесноков Віктор

 

УХВАЛИЛИ:

1. Звіти аспірантів Олійника І., Нестеровського А., Безпрозванної Т., Меніг Л., Гребенюка П., Чеснокова В. затвердити.

Клопотати перед Вченою радою Історико-філософського факультету щодо атестації:

 • аспіранта 1 року навчання спеціальності 033 «Філософія» Олійника Івана
 • аспіранта 1 року навчання спеціальності 033 «Філософія» Нестеровського Антона
 • аспірантки 2 року навчання спеціальності 033 «Філософія» Безпрозванної Тетяни
 • аспіранта 3 року навчання спеціальності 031 «Релігієзнавство» Гребенюка Петра Михайловича
 • аспірантки 3 року навчання спеціальності 033 «Філософія» Меніг Лариси Володимирівни

2. На підставі звітів атестувати та рекомендувати до відрахування в зв’язку з закінченням строку навчання аспіранта 4 року навчання спеціальності 033 «Філософія» Чеснокова Віктора.

2. СЛУХАЛИ:

Звіти викладачів кафедри про виконання Індивідуальних планів та навчального навантаження за 2019-2020 н.р.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіти викладачів кафедри про виконання Індивідуальних планів та навчального навантаження за 2019-2020 н.р. та надати позитивну оцінку роботі викладачів кафедри.

3. СЛУХАЛИ:

Викладачів кафедри про затвердження плану сертифікації ЕНК на І семестр 2020-2021 н.р.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити план сертифікації ЕНК на І семестр 2020-2021 н.р. у наступному вигляді:

Дисципліна

Форма навчання

Освітня програма

Автори

Термін проведення фахової експертизи ресурсів

1

Філософські студії: логіка

заочна

035 Мова і література іноземна бакалавр, 035.01.01 бакалавр, 061.00.01 бакалавр

Бондар Т.І.

червень-вересень

2

Блок дисциплін за вибором «Практична філософія» (Філософія життя, Філософія психоаналізу, Філософія постмодернізму)

денна

033.00.01 бакалавр

Брижнік В.М.

Горбань О.В.

Додонова В.І.

Мартич Р.В.

листопад

червень (Додонова)

3

Філософські студії

денна

025 Музичне мистецтво бакалавр

Ковальчук Н.Д.

червень

4

Естетика

денна

033.00.01 бакалавр

Ковальчук Н.Д.

вересень

5

Філософські студії

денна

053 Практична психологія)

Колінько М.В.

1 семестр

 

4. СЛУХАЛИ:

Обговорення робочої програми з дисципліни за вибором «Нейрофілософія» (автори – проф. В.О. Огнев’юк, О.М. Кузьменко).

 

УХВАЛИЛИ:

Затвердити робочу програму з дисципліни за вибором «Нейрофілософія» (автори – проф. В.О. Огнев’юк, О.М. Кузьменко).

 

5. СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О про обговорення змін до освітньої програми і навчального плану 033.00.01 «Філософія» для бакалаврів.

ВИСТУПИЛИ:

Надольний І.Ф., д. філос. н., проф.: «Вже другий рік поспіль я є головою державної екзаменаційної комісії у бакалаврів спеціальності «Філософія» вашого університету. Під час випускних іспитів проявляються всі сильні та слабкі сторони підготовки студентів за даною програмою. Мене приваблює спроба поєднати в межах однієї ОП широку філософську ерудицію та фахові навички, необхідні для аналітичної діяльності. Бажано, щоб ця стратегічна лінія знайшла своє відображення в новій редакції програми».

Левкулич В.В., к. філос. н., доц., завідувач кафедри філософії УжНУ: «При створенні ОП необхідно орієнтуватися на модель випускника, тобто проектувати ті якості, що потрібні для виконання професійних обов’язків. Вважаю, що винесені в освітній стандарт компетентності в повній мірі відповідають потребам часу. Вкрай важливо, щоб ЗК, СК та ПРН, вказані в стандарті, були продубльовані в освітній програмі з філософії».

Халіков Р.Х., к. філос. н.: «Як представник роботодавців, хочу засвідчити високий рівень фахової підготовки бакалаврів-філософів, що досягається, не в останню чергу, завдяки великій кількості годин, винесених на виробничу практику. Вважаю, що це гарний досвід».

Фадєєв В.Б., к. філос. н., завідувач відділом філософських проблем етносу та нації, Інститут філософії НАН України: «В програмі, що обговорюється, заплановані три тематичні блоки за вибором: аналітика соціальних процесів, аналітика політичних процесів та аналітика релігійних процесів. Перший і останній блоки мають вихід на практики в Інституті філософії НАН України. А чим перекривається аналітика політичних процесів?».

Филипович Л.О., д. філос. н., проф., завідувач відділом історії релігії та практичного релігієзнавства, Інститут філософії НАН України: «Хочу підтвердити думку В.Б. Фадєєва щодо співробітництва викладачів і здобувачів вищої освіти за програмою «Філософія» з Інститутом філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. Лише тісний зв'язок науки та навчання може забезпечити конкурентоспроможного аналітика. Зі свого боку, гарантую проходження практики на базі нашого відділення релігієзнавства».

УХВАЛИЛИ:

Внести зміни до освітньої програми і навчального плану 033.00.01 «Філософія» для бакалаврів з урахуванням пропозицій представників академічної спільноти, роботодавців та інших стейкхолдерів.

 

6. СЛУХАЛИ:

Гончаренка Дмитра Ігоровича про результати дисертаційної роботи на тему «Соціально-економічні доктрини християнських конфесій періоду Середньовіччя: філософсько-релігієзнавчий аналіз», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство.

ВИСТУПИЛИ:

Рецензенти: проф. Ломачинська І.М., проф. Ковальчук Н.Д., проф. Титаренко В.В.

УХВАЛИЛИ:

Вважати дисертаційну роботу Гончаренка Дмитра Ігоровича «Соціально-економічні доктрини християнських конфесій періоду Середньовіччя: філософсько-релігієзнавчий аналіз» виконаною. За умов виправлення вказаних рецензентами недоліків дослідження може бути подане у спеціалізовану Вчену раду для захисту на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство.

7. СЛУХАЛИ:

Шніцер Марію Михайлівну про результати дисертаційної роботи на тему «Метафора як інструмент соціальної комунікації», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.

ВИСТУПИЛИ:

Рецензенти: проф. Пасько Я.І., проф. Тур М.Г., доц. Колінько М.В.

УХВАЛИЛИ:

Передати кандидатську дисертаційну роботу «Метафора як інструмент соціальної комунікації» Шніцер Марії Михайлівни у спеціалізовану Вчену раду Д 26.133.07 для подальшого захисту за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.

8. СЛУХАЛИ:

Книш Інну Василівну про результати дисертаційної роботи на тему «Номадизм у соціальних та дискурсивних практиках: історія та сучасна актуалізація», поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії

ВИСТУПИЛИ:

Рецензенти: проф. Пасько Я.І., проф. Ковальчук Н.Д., проф. Додонова В.І.

УХВАЛИЛИ:

Передати докторську дисертаційну роботу «Номадизм у соціальних та дискурсивних практиках: історія та сучасна актуалізація» Книш Інни Василівни у спеціалізовану Вчену раду Д 26.133.07 для подальшого захисту за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.

Завідувач кафедри філософії                                                     Р.О. Додонов

 

 

Секретар кафедри                                                                        М.О. Малецька

Факультет у соціальних мережах