Протокол №12 засідання кафедри 27 травня 2019 р.

 

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА

ПРОТОКОЛ № 12

засідання кафедри філософії

 

м. Київ                                                                                27 травня 2019 р.

 

Порядок денний:

  1. Атестація аспірантів.
  2. Про порядок голосування та обрання лічильної комісії для обрання за Конкурсом професорсько-викладацького складу кафедри.
  3. Про рекомендацію кандидатур на вакантні посади відповідно до умов Конкурсу 2019 р.
  4. Різне.

 

1. СЛУХАЛИ:

Про атестацію аспірантів І-ІІІ років навчання спеціальності 031 «Релігієзнавство» та 033 «Філософія»; атестацію аспірантів IV року навчання спеціальності 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії». Річні звіти аспіратів І- IV року навчання.

 

 

ВИСТУПИЛИ: завідувач кафедри філософії, д.філос.н., проф. Додонов Р.О.; д.філос.н., проф. Александрова О.С.; д.філос.н., проф. Горбань О.В.;

1) аспірантка першого року навчання спеціальності «Філософія» Безпрозванна Т.А. – Мною виконані всі пункти навчального плану, складені іспити і заліки з дисциплін першого курсу підготовки аспірантів; складено обґрунтування та план дисертаційного дослідження, затверджено на Вченій раді університету.

2) аспірантка першого року навчання спеціальності «Філософія» Гладуш І.В. – Мною виконані всі пункти навчального плану, складені іспити і заліки з дисциплін першого курсу підготовки аспірантів; складено обґрунтування та план дисертаційного дослідження, затверджено на Вченій раді університету, але за сімейними обставинами прошу відрахувати мене з аспірантури за власним бажанням.

3) аспірант другого року навчання спеціальності «Релігієзнавство» Гребенюк П.М. – Протягом 2018-2019 навчального року мною було прослухано та складено заліки з таких дисциплін:

-         Наукова комунікація англійською мовою. (доц. Якуба В.В.)

-         Логіка наукових досліджень. (проф. Ломачинська І.М.)

-         Філософсько-світоглядні парадигми сучастості. (проф. Додонов Р.О.)

-         Робота з першоджерелами і науковими текстами. (проф. Додонов Р.О.)

-         ІКТ в сучасних наукових дослідженнях. (доц. Бодненко Д.М.)

-         Стародавні релігії. (проф.Шепетяк О.В.)

-         Релігії сучасності. (проф.Шепетяк О.В.)

-         Науковий семінар «Релігіята інтернет-технології» (проф.Ломачинська І.М.)

Також мною були закінчені дослідження для моєї дисертаційної роботи, восени планую доопрацьовувати та вносити правки які визначить мій науковий керівник.

Готуюся до участі у міжнародній конференції «Суспільство, держава і церква у спектрі міждисциплінарних досліджень» яка відбудеться в жовтні 2019 року в м. Хмельницький. (веду перемовини з організаторами конференції, щодо теми моєї статті, обираємо актуальну тему)

Також мною були підготовлені тези з теми «Філософсько-релігієзнавче дослідження стратегій релігійної комунікації у православ’ї, католицизмі та протестантизмі» до наукової конференції «Київські філософські студії – 2019».

4) аспірантка другого року навчання спеціальності «Філософія» Меніг Л.В. – За звітний період були прослухані та складені іспит і заліки з таких дисциплін:

-         Наукова комунікація англійською мовою. (доц. Якуба В.В.)

-         Логіка наукових досліджень. (проф. Ломачинська І.М.)

-         Філософсько-світоглядні парадигми сучастості (проф. Додонов Р.О.)

-         Робота з першоджерелами і науковими текстами. (проф. Додонов Р.О.)

-         Стародавні релігії. (проф.Шепетяк О.В.)

-         Релігії сучасності. (проф.Шепетяк О.В.)

-         Науковий семінар «Релігіята інтернет-технології» (проф.Ломачинська І.М.)

Зроблено переклад українською книги М. Волстоункрафт «Обґрунтування прав жінки» - подано до друку.

Надруковано статтю «Mary Wollstonecraft – first philosopher of feminism» англійською мовою у журналі «Схід» NO 5(157) (2018), с.17-24 DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2018.5(157).148353

Також мною були підготовлені тези «Мері Волстоункрафт як передтеча європейського фемінізму» до наукової конференції «Київські філософські студії – 2019».

Відкореговано план дисертації, написаний підрозділ 3.1.

5) аспірант третього року навчання спеціальності «Філософія» Чесноков В.І. – працюю над текстом дисертаційного дослідження, апробація відбувається у вигляді виступів на конференціях різного рівня, включаючи міжнародні; головний недолік – відсутність публікацій.

6) аспірантка четвертого року навчання спеціальності «Філософія» Патук Т.М. – навчальний план виконано в повному обсязі, заліки та іспити складено; підготовлено 60% дисертаційного тексту.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Звіти аспірантів Безпрозванної Т.А., Гладуш І.В., Гребенюка П.М., Меніг Л.В., Чеснокова В.І. затвердити.

Клопотати перед Вченою радою Історико-філософського факультету щодо атестації:

  1. аспірантки І року навчання спеціальності 033 «Філософія» Безпрозванної Тетяни Андріївни
  2. аспірантки І року навчання спеціальності 033 «Філософія» Гладуш Інни Вікторівни
  3. аспіранта ІІ року навчання спеціальності 031 «Релігієзнавство» Гребенюка Петра Михайловича
  4. аспірантки ІІ року навчання спеціальності 033 «Філософія» Меніг Лариси Володимирівни
  5. аспіранта ІІІ року навчання спеціальності 033 «Філософія» Чеснокова Віктора Ігоровича

2. На підставі звітів аспірантів атестувати та рекомендувати до відрахування в зв’язку з закінченням терміну навчання аспірантку IV року навчання наукової спеціальності 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії Патук Тетяну Миколаївну;

3. Відрахувати за власним бажанням:

-                     аспірантку спеціальності 033 «Філософія» Гладуш Інну Вікторівну.

 

 

2. СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про порядок проведення таємного голосування та обрання лічильної комісії.

 

УХВАЛИЛИ:

Лічильну комісію в складі професора Додонової В.І., доцента Купрій Т.Г., доцента Мартич Р.В.

3. СЛУХАЛИ:

1. Завідувача кафедри філософії Додонова Романа Олександровича, який оприлюднив текст мотивованого висновку кафедри про професійні та особистісні якості Шепетяка О.М. і його навчально-методичну, наукову і організаційну роботу. А також вніс пропозицію щодо рекомендації кандидатури Шепетяка О.М. для обрання на посаду професора кафедри філософії.

Ухвалили:

1. Мотивований висновок кафедри щодо кандидатури претендента на посаду професора кафедри філософії Шепетяка О.М. затвердити (додається).

2. Рекомендувати Вченій раді Київського університету імені Бориса Грінченка кандидатуру Шепетяка Олега Михайловича для обрання на посаду професора кафедри філософії.

Голосували         «за» - 15 осіб;

                            «проти» - немає;

                            «недійсних бюлетенів» - 1.

Слухали:

1. Завідувача кафедри філософії Додонова Романа Олександровича, який оприлюднив текст мотивованого висновку кафедри про професійні та особистісні якості Бондар Т.І. і її навчально-методичну, наукову і організаційну роботу. А також вніс пропозицію щодо рекомендації кандидатури Бондар Т.І. для обрання на посаду доцента кафедри філософії.

Ухвалили:

1. Мотивований висновок кафедри щодо кандидатури претендента на посаду доцента кафедри філософії Бондар Т.І. затвердити (додається).

2. Рекомендувати Вченій раді Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка кандидатуру Бондар Тетяни Іванівни для обрання на посаду доцента кафедри філософії.

Голосували         «за» - 15 осіб;

                            «проти» - немає;

                            «недійсних бюлетенів» - 1.

Слухали:

1. Завідувача кафедри філософії Додонова Романа Олександровича, який оприлюднив текст мотивованого висновку кафедри про професійні та особистісні якості Лавриненко А.А. і її навчально-методичну, наукову і організаційну роботу. А також вніс пропозицію щодо рекомендації кандидатури Лавриненко А.А. для обрання на посаду доцента кафедри філософії.

Ухвалили:

1. Мотивований висновок кафедри щодо кандидатури претендента на посаду доцента кафедри філософії Лавриненко А.А. затвердити (додається).

2. Рекомендувати Вченій раді Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка кандидатуру Лавриненко Анни Андріївни для обрання на посаду доцента кафедри філософії.

Голосували     «за» - 16 осіб;

                        «проти» - немає;

                        «недійсних бюлетенів» - немає.

Слухали:

1. Завідувача кафедри філософії Додонова Романа Олександровича, який оприлюднив текст мотивованого висновку кафедри про професійні та особистісні якості Омельченка Ю.В. і його навчально-методичну, наукову і організаційну роботу. А також вніс пропозицію щодо рекомендації кандидатури Омельченка Ю.В. для обрання на посаду доцента кафедри філософії.

Ухвалили:

1. Мотивований висновок кафедри щодо кандидатури претендента на посаду доцента кафедри філософії Омельченка Ю.В. затвердити (додається).

2. Рекомендувати Вченій раді Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка кандидатуру Омельченка Юрія Васильовича для обрання на посаду доцента кафедри філософії.

Голосували         «за» - 16 осіб;

                            «проти» - немає;

                            «недійсних бюлетенів» - немає.

Слухали:

1. Завідувача кафедри філософії Додонова Романа Олександровича, який оприлюднив текст мотивованого висновку кафедри про професійні та особистісні якості Панасюка Л.В. і його навчально-методичну, наукову і організаційну роботу. А також вніс пропозицію щодо рекомендації кандидатури Панасюка Л.В. для обрання на посаду доцента кафедри філософії.

Ухвалили:

1. Мотивований висновок кафедри щодо кандидатури претендента на посаду доцента кафедри філософії Панасюка Л.В. затвердити (додається).

2. Рекомендувати Вченій раді Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка кандидатуру Панасюка Леоніда Валерійовича для обрання на посаду доцента кафедри філософії.

Голосували         «за» - 16 осіб;

                            «проти» - немає;

                            «недійсних бюлетенів» - немає.

Слухали:

1. Завідувача кафедри філософії Додонова Романа Олександровича, який оприлюднив текст мотивованого висновку кафедри про професійні та особистісні якості Овсянкіної Л. А. і її навчально-методичну, наукову і організаційну роботу. А також вніс пропозицію щодо рекомендації кандидатури Овсянкіної Л.А. для обрання на посаду доцента кафедри філософії.

Ухвалили:

1. Мотивований висновок кафедри щодо кандидатури претендента на посаду доцента кафедри філософії Овсянкіної Л. А. затвердити (додається).

2. Рекомендувати Вченій раді Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка кандидатуру Овсянкіної Людмили Анатоліївни для обрання на посаду доцента кафедри філософії.

Голосували         «за» - 16 осіб;

                            «проти» - немає;

                            «недійсних бюлетенів» - немає.

Слухали:

1. Завідувача кафедри філософії Додонова Романа Олександровича, який оприлюднив текст мотивованого висновку кафедри про професійні та особистісні якості Супруненко А.П. і її навчально-методичну, наукову і організаційну роботу. А також вніс пропозицію щодо рекомендації кандидатури Супруненко А.П. для обрання на посаду доцента кафедри філософії.

 

Ухвалили:

1. Мотивований висновок кафедри щодо кандидатури претендента на посаду доцента кафедри філософії Супруненко А.П. затвердити (додається).

2. Рекомендувати Вченій раді Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка кандидатуру Супруненко Анни Петрівни для обрання на посаду доцента кафедри філософії.

Голосували         «за» - 16 осіб;

                            «проти» - немає;

                            «недійсних бюлетенів» - немає.

Слухали:

1. Завідувача кафедри філософії Додонова Романа Олександровича, який оприлюднив текст мотивованого висновку кафедри про професійні та особистісні якості Хрипко С. А. і її навчально-методичну, наукову і організаційну роботу. А також вніс пропозицію щодо рекомендації кандидатури Хрипко С. А. для обрання на посаду доцента кафедри філософії.

Ухвалили:

1. Мотивований висновок кафедри щодо кандидатури претендента на посаду доцента кафедри філософії Хрипко С. А. затвердити (додається).

2. Рекомендувати Вченій раді Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка кандидатуру Хрипко Світлани Анатоліївни для обрання на посаду доцента кафедри філософії.

Голосували     «за» - 16 осіб;

                        «проти» - немає;

                        «недійсних бюлетенів» - немає.

Слухали:

1. Завідувача кафедри філософії Додонова Романа Олександровича, який оприлюднив текст мотивованого висновку кафедри про професійні та особистісні якості Горбаня О.В. і його навчально-методичну, наукову і організаційну роботу. А також вніс пропозицію щодо рекомендації кандидатури Горбаня О.В. для обрання на посаду професора кафедри філософії.

Ухвалили:

1. Мотивований висновок кафедри щодо кандидатури претендента на посаду професора кафедри філософії Горбаня О.В. затвердити (додається).

2. Рекомендувати Вченій раді Київського університету імені Бориса Грінченка кандидатуру Горбаня Олександра Володимировича для обрання на посаду професора кафедри філософії.

Голосували         «за» - 16 осіб;

                            «проти» - немає;

                            «недійсних бюлетенів» - немає.

Слухали:

1. Завідувача кафедри філософії Додонова Романа Олександровича, який оприлюднив текст мотивованого висновку кафедри про професійні та особистісні якості Ковальчук Н. Д. і її навчально-методичну, наукову і організаційну роботу. А також вніс пропозицію щодо рекомендації кандидатури Ковальчук Н. Д. для обрання на посаду професора кафедри філософії.

Ухвалили:

1. Мотивований висновок кафедри щодо кандидатури претендента на посаду професора кафедри філософії Ковальчук Н. Д. затвердити (додається).

2. Рекомендувати Вченій раді Київського університету імені Бориса Грінченка кандидатуру Ковальчук Наталії Дмитрівни для обрання на посаду професора кафедри філософії.

Голосували     «за» - 15 осіб;

                        «проти» - 1 особа;

                        «недійсних бюлетенів» - немає.

Слухали:

1. Завідувача кафедри філософії Додонова Романа Олександровича, який оприлюднив текст мотивованого висновку кафедри про професійні та особистісні якості Ломачинської І. М. і її навчально-методичну, наукову і організаційну роботу. А також вніс пропозицію щодо рекомендації кандидатури Ломачинської І. М. для обрання на посаду професора кафедри філософії.

Ухвалили:

1. Мотивований висновок кафедри щодо кандидатури претендента на посаду професора кафедри філософії Ломачинської І. М. затвердити (додається).

2. Рекомендувати Вченій раді Київського університету імені Бориса Грінченка кандидатуру Ломачинської Ірини Миколаївни для обрання на посаду професора кафедри філософії.

Голосували     «за» - 16 осіб;

                        «проти» - немає;

                        «недійсних бюлетенів» - немає.

Слухали:

1. Завідувача кафедри філософії Додонова Романа Олександровича, який оприлюднив текст мотивованого висновку кафедри про професійні та особистісні якості Паська Я. І. і його навчально-методичну, наукову і організаційну роботу. А також вніс пропозицію щодо рекомендації кандидатури Паська Я. І. для обрання на посаду професора кафедри філософії.

Ухвалили:

1. Мотивований висновок кафедри щодо кандидатури претендента на посаду професора кафедри філософії Паська Я. І. затвердити (додається).

2. Рекомендувати Вченій раді Київського університету імені Бориса Грінченка кандидатуру Паська Ярослава Ігоровича для обрання на посаду професора кафедри філософії.

Голосували     «за» - 15 осіб;

                        «проти» - немає;

                        «недійсних бюлетенів» - 1.

Слухали:

1. Завідувача кафедри філософії Додонова Романа Олександровича, який оприлюднив текст мотивованого висновку кафедри про професійні та особистісні якості Тура М.Г. і його навчально-методичну, наукову і організаційну роботу. А також вніс пропозицію щодо рекомендації кандидатури Тура М.Г. для обрання на посаду професора кафедри філософії.

Ухвалили:

1. Мотивований висновок кафедри щодо кандидатури претендента на посаду професора кафедри філософії Тура М.Г. затвердити (додається).

2. Рекомендувати Вченій раді Київського університету імені Бориса Грінченка кандидатуру Тура Миколи Григоровича для обрання на посаду професора кафедри філософії.

Голосували     «за» - 16 осіб;

                        «проти» - немає;

                        «недійсних бюлетенів» - немає.

Слухали:

1. Завідувача кафедри філософії Додонова Романа Олександровича, який оприлюднив текст мотивованого висновку кафедри про професійні та особистісні якості Колінько М.В. і її навчально-методичну, наукову і організаційну роботу. А також вніс пропозицію щодо рекомендації кандидатури Колінько М.В. для обрання на посаду доцента кафедри філософії.

Ухвалили:

1. Мотивований висновок кафедри щодо кандидатури претендента на посаду доцента кафедри філософії Колінько М. В. затвердити (додається).

2. Рекомендувати Вченій раді Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка кандидатуру Колінько Марини Вадимівни для обрання на посаду доцента кафедри філософії.

Голосували     «за» - 15 осіб;

                        «проти» - 2 особи;

                        «недійсних бюлетенів» - немає.

Завідувач кафедри філософії                                            Р.О. Додонов

 

 

Секретар кафедри                                                              М.О. Малецька

 

Факультет у соціальних мережах