image0
Контактна інформація

h.lavrynenko@kubg.edu.ua

Лавриненко Ганна Андріївна

Доцент кафедри політології та соціології

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат політичних наук

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

 

Політичний менеджмент і маркетинг

Політичні технології та консалтинг

Політичний аналіз та консультування

Практична політологія

Філософія політики та права

 

Біографія

У 2012 р. закінчила Історичний факультет Донецького національного університету, спеціальність Політологія, диплом магістра з відзнакою.

Познанський університет імені Адама Міцкевича (програма «обміну студентів» на факультеті «Політології та журналістики») - 2009 р.

Варшавський університет (програма «обміну студентів» на факультеті
«Політології») - 2011 р.

Аспірант Донецького національного університету (м.Вінниця), спеціальність
23.00.02 «Політичні інститути та процеси» - 2012–2015 рр.

Захист
кандидатської дисертації з політичних наук, спеціальність 23.00.02 – «Політичні
інститути та процеси» у Спеціалізованій вченій раді Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди - 2016 р.

Друга вища освіта. «Економіка підприємства», (бакалавр), Донбаська національна академія будівництва та
архітектури - 2011–2016 рр.

2022 рік - отримала кваліфікацію магістра філології, спеціалізація "Германські мови та література (переклад включно)" у Київському університеті імені Бориса Грінченка.

З 2019 р. працює доцентом кафедри філософії, а з 2022 р. доцентом кафедри політології та соціології Факультету суспільно-гуманітарних наук Київського університету імені Бориса Грінченка. 

Досвід практичної роботи:

З 2016 по 2019 р. – координатор проекту у консалтинговій агенції з політичних комунікацій.

2020 - 2022 рр.. - помічник-консультант народного депутата України.

Професійний і науковий інтерес

Наукові статті (у наукометричних виданнях Scopus та Web of Science):

 • Prymush, M., Lavrynenko, H. (2020). Political identity as a security factor of Ukrainian statehood. Przeglad Strategiczny, Х (13). P. 297-316. DOI: 10.14746/ps.2020.1.18. (Scopus).
 • Horban, O., & Lavrynenko, H. (2021). The “Legitimation Trap” of Political Power in the Context of the Philosophy of Universalism of Political Existence. Studia Warmińskie58, 161–171. https://doi.org/10.31648/sw.7012 (WoS)

Наукові статті (у наукометричних і фахових виданнях):

 • Лавриненко А.А. Спільність «радянський народ» як універсальна політична ідентичність громадян СРСР. Науково-теоретичний альманах «Грані». 2019. Т. 22, № 11. С. 5-14.
 • Лавриненко А.А. Формування політичної ідентичності молоді в мінливих політичних умовах. Гілея: науковий вісник. К. : «Видавництво «Гілея», 2020. Вип. 155 (№ 4). C. 250-254.
 • Лавриненко Г.А. Універсальні закономірності розвитку держав в умовах пандемії: уроки для пострадянського простору. Науково-теоретичний альманах «Грані». 2021. № 10. С. 34-40.

 

Наукові статті в іноземних виданнях:

 • Лавриненко А.А. Моделирование современных тенденций ретрадиционализма в странах постсоветского пространства. Społeczeństwo i Polityka. 2019. № 1. С. 79–94.

Монографії (колективні):

1. Lavrynenko, H. (2021). Political cynicism: universal soviet heritage - aftertaste – danger. Challenges and opportunities of the modern risk society: socio-cultural, economic and legal aspects: monograph. Praha: OKTAN PRINT, Praha. P. 39-49.

Навчальні посібники:

 • Александрова О.С., Горбань О.В., Лавриненко Г.А. Філософія політики: Навчальний посібник. – Київ, 2021. - 127 с.

Наукові статті та тези в інших виданнях:

 • Лавриненко А.А. Трансформація політичних комунікацій: digital communication. Київські філософські студії-2019. Матеріали наукової конференції (м. Київ, 16-17 травня 2019 р.): тези доповідей / за заг. ред. проф. Р.О. Додонова. Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2019. С. 376-379.
 • Лавриненко А.А. Формування ідентичності української молоді як пріоритет зовнішньої політики України. Актуальні проблеми зовнішньої політики України: Матеріали ХIIІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, Чернівці, 22 листопада 2019 р. Чернівці, 2019. С. 62-64.
 • Лавриненко А.А. Динаміка та фактори політичної ідентифікації української молоді. Шевченківська весна – 2020 (секція «історія»): Матеріали XVIII міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених м. Київ, 13 березня 2020 року. Київ: Історичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка, 2020. С. 219-221.
 • Лавриненко А.А. Формування політичної ідентичності українського студентства: загрози та можливості. Київські філософські студії-2020 : Матеріали Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (м. Київ, 19 травня 2020 р.) : тези доповідей / за заг. ред. проф. Р.О. Додонова. Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2020. С. 532-535.
 • Лавриненко Г.А., Миц І.І. Популізм як загроза сталого демократичного розвитку держав. Політологічні читання імені професора Богдана Яроша : зб. наук. пр. / за заг. ред. В. І. Бортнікова, О. Б. Ярош, Я. Б. Яроша. Луцьк : Вежа-Друк, 2020. Вип. 9. С.81-90.
 • Лавриненко Г.А. Медіаосвіта як виклик covid-19 основним принципам сучасної системи освіти. Інформація та соціум : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції / редкол.: О. М. Анісімова (голова), О. Є. Гомотюк та ін. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса. 2020. С. 50-52.
 • Лавриненко Г.А. Консолідація держави і громадянського суспільства як універсальний механізм боротьби з covid-19. Современная политическая наука о траекториях развития государства, бизнеса и гражданского обществ : сборник материалов международной научно-практической (онлайн) конференции (23 декабря 2020 г.) / Белорусский государственный экономический университет ; редкол.: Н. Ю. Веремеев (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Колорград, 2021. – С. 109-111.
 • Лавриненко Г.А. Коронапандемія як стрес-тест для легітимності існуючого світопорядку. Проблеми формування громадянського суспільства в Україні : матер. Всеук. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 19 трав. 2021 р.). – Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2021. – С. 122-124.

Лавриненко Г.А., Миц І.І. Взаємодія універсалізму та суверенізму в умовах кризи. XIV Международная научно-практическая конференция «THEORETICAL FOUNDATIONS IN PRACTICE AND SCIENCE», 21- 24 декабря 2021г., Бильбао, Испания. С. 505-506.

Powered by SobiPro

Факультет у соціальних мережах