Міжнародна діяльність

Звіт про міжнародну діяльність кафедри історії України           

               

 

Михайловський Віталій Миколайович, доктор історичних наук, професор кафедри історії України

 

1. III міжнародний конгрес дослідників, що вивчають історію Польщі (11-14 жовтня 2017 р. Краків, Польща). Дві доповіді: "Від Крева до Любліна. Унії в історії та їх розуміння в історіографії"; "Кінець/початок Європи на Дніпрі. Ранньомодерна Європа і Річ Посполита в рецепції мешканців руських воєводств в XVI - XVIII ст."

2. III-й польсько-український симпозіум з ранньомодерної історії "Przemiany polityczno-ustrojowe, gospodarczo-społeczne, kulturalno-religijne w prowincji Małopolskiej w epoce nowożytnej. Polsko-ukraińskie sympozja epoki nowożytnej" (8-10 листопада 2017 р. Краків, Польща). Доповідь та редакція тез.Доповідь: Все для суспільного блага. Ґродський суд у Летичіві перед 1581 р.

3. Участь в шести міжнародних конференціях, з’їздах істориків, серед яких VI-й з’їзд істориків медієвістів (Вроцлав 2018), 27–28-мі літуаністичні комісії при Польській академії наук (Варшава, 2018–2019), польсько- литовська конференція з історії парламентаризму (Краків, 2015), міжнародна конференція з історії селянства давньої Речі Посполитої (Цєхановєц, 2019).

4. Стажування в Інституті історії Польської академії наук (Варшаву), листопад 2019 рік. Виголошення доповіді: “Картографування історичного Поділля у пізньому Середньовіччі (до поч. XVI cт.)” та “Просопографічний аналіз учасників з’їзду у Галичі в 1427 році”.

5. Співпраця з професором Крістіаном Раффенсберґером (США) дозволила видати в 2019 році монографію “EUROPEAN EXPANSION AND CONTESTED BORDERLAND OF LATE MEDIEVAL PODILLYA. UKRAINE. Arc Humanities Press – Amsterdam University Press, 2019.”

6. Реалізація цього проекту дозволила приготувати до друку монографію “НОВИЙ РЕГІОН НА СХОДІ ЄВРОПИ: ІСТОРИЧНА ГЕОГРАФІЯ ТА СЛОВНИК ХОРОНІМІВ, ТОПОНІМІВ ТА ГІДРОНІМІВ ПІЗНЬОСЕРЕДНЬОВІЧНОГО ПОДІЛЛЯ (СЕРЕДИНА XIV – ПОЧАТОК XVI СТОЛІТТЯ)” яка знаходить на редагуванні у видавництві “Темпора”.

7. Участь в міжнарожній конференції "Christian Russia in the Making in the memory of Professor Andrzej Poppe" (30.01 - 1.02. 2020 року) в Інституті історії Польскої академії наук (Варшава). Тема виступу "Структура суспільтсва руських земель Корони Польської у другій половині XIV cт. у світлі руськомовних джерел".

8. Участь в міжнарожній конференції "Ґедиміновичі - литовська династія її роль та вплив в історії Центрально-Східної Європи" (26 - 27.06.2021 року) в Інституті історії Польскої академії наук (Варшава). Тема виступу "Скільки років мали брати Коріатовичі на момент першої та останньої згадок у джерелах?".

9. Разом з Інститутом історії Яґеллонського університету (Краків, Польща) видали перший випуск "Studia i materiay z historii nowożytnej i najnowszej Europy Środkowo-Wschodniej." Зараз підготували до друку другий виуск збірника цієї серії.

Тарасенко Ольга Олексіївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України

1. Співпраця із Університетом Сетон Хол, Нью Джерсі, США триває із 2008 р.

2. Щороку проводяться міжнародні тематичні телемости між студентами університетів.

3. Завершено перший етап спільного науково-дослідного проекту «Дослідження історії української діаспори США на прикладі штату Нью Джерсі за допомогою цифрових технологій».

4. За темою «Дослідження історії української діаспори США на прикладі штату Нью Джерсі» протягом 2017 р. розроблено програму спец курсу та почалася розробка довідника «Українська діаспора штату Нью Джерсі, США».

5. Договір про міжнародне співробітництво у галузі освіти, науки та культури між нашими університетами підписаний 13 квітня 2016 р. Строк дії Договору не обмежений.

6. 98th National Council for the Social Studies (NCSS) Annual Conference, 17.11.2017. San Francisco, California, USA. «The Ukrainian Diaspora – An International Collaborative Project» by James K. Daly, Seton Hall University, New Jersey, USA, Olga Tarasenko, Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraine. Roundtable 2. International collaborations. /98 щорічна конференція Національної ради соціальних досліджень (NCSS), 17.11.2017. Сан Франциско, Каліфорнія, США. Джеймс К. Дейлі, Сетон Хол Університет, Нью Джерсі, США, Ольга Тарасенко, Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, Україна «Спільний міжнародний проект – Українська діаспора». Круглий стіл 2. Міжнародне співробітництво.

7. Sixth Annual Teaching the World Forum. 28.04.2017. Conference focused on global education. Rutgers University, New Jersey, USA: «Visualizing the Ukrainian Diaspora». Facilitators: James K. Daly, Seton Hall University, New Jersey, USA, Olga Tarasenko, Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv, Ukraine. Teacher education candidates from Ukraine and the USA worked on a digital humanities project to learn and use emerging technologies, creating an interactive web-based resource. /Шостий щорічний Всесвітній форум по навчанню. 28.04.2017. Конференція з питань глобальної освіти. Ратгерський університет, Нью Джерсі, США: «Візуалізація української діаспори». Фасилітатори: Джеймс К. Дейлі, Університет Сетон Холл, Нью Джерсі, США, Ольга Тарасенко, Київський університет імені Бориса Грінченка. Викладачі вищої освіти із України та США працювали у проекті використання цифрових технологій у гуманітарній сфері для вивчення і застосування нових технологій та створення інтерактивного веб-ресурсу.

Гедьо Анна Володимирівна, доктор історичних наук, професор кафедри історії України

1. Міжнародна науково-практична конференція «Оsobowość, społeczeństwo, polityka» 11-12 marca 2017 rokulublin «І. І. Соколов: Доля візантолога в тоталітарній державі»

2. Міжнародна наукова конференція «Грецька громада Ніжина: історія та сучасність», м. Ніжин (27-28квітня 2017 року) «Соціально-правовий статус ніжинської грецької громади в контексті універсалів українських гетьманів: джерелознавчий аспект»

3. Міжнародна науково-практична конференція «Зовнішня політика і дипломатія Української Народної Республіки (до 100-річчя Української революції 1917 – 1921 рр.)» (Київ, ДАУ при МЗС України,27 квітня 2017 р.) «Мемуари дипломатів як джерело з історії зовнішньої політики УНР»

4. Міжнародна науково-практична конференція «Україна – Греція: історія відносин, сучасні виклики та перспективи співпраці» до 25-річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною та Грецькою Республікою (Київ, ДАУ при МЗС України,16 травня 2017 року)«Архівна спадщина грецьких громад України»

Гуменюк Олена Анатоліївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України

1. Стажування за програмоюакадемічноїмобільності. Стипендіяфакультету «Артес Ліберале» Варшавського університету. Період: 1червня – 31 липня 2017 р., Варшава (Республіка Польща).

2. Участь у ІІІ міжнароднійконференції «Природа-Людина- Культура»23– 25 червня 2017 р., Краків (РеспублікаПольща) на базіПедагогічногоуніверситету в Кракові.

3. Публікаціяколективноїмонографії за результатами вказаноїконференції у Кракові. Публікаціяочікуєтьсянаприкінці 2017 р.

4. Організація візиту та проведення гостьових лекцій: Яна Станіслава Цєхановського, доктора факультету «Артес Лібералес» Варшавського університету та Крістіни Гонзалес Гайзан, доктора факультету «Артес Лібералес» Варшавського університету (Республіка Польща) 20 – 23вересня 2017 р.

5. Участь у четвертому (27 – 30 березня 2017 р., Краків (РеспублікаПольща)) та п’ятому (19 – 22 жовтня 2017 р., Черкаси (Україна))засіданняхУкраїнсько-польського форуму істориків.

6. Участь у роботіміжнародного круглого столу «ЄвроінтеграційнийдосвідПольщі: виклики для України» 15 листопада 2017 р. на базі ІФФ КУБГ,

7. Участь у міжнароднійконференціїукраїністів у Празі «Україна яккультурний та історичнийнаратив (мова, історія, література)» 24 – 26листопада 2017 р.

8. Участь у міжнародній науковій конференції «Українсько – польські відносини на тлі суспільно-політичних і культурнихпроцесів вЦентрально-СхіднійЄвропі (XX – XXI ст.)» (30 листопада – 1 грудня2017 р.) Харків, на базіХарківськогонаціональногопедагогічногоуніверситетуім. Г.С. Сковороди.

9. Подано 5 заявок на грант до Польщі та Німеччини.

10. Участь в проекті: Познань – осередок корпорацій студентських в 1920 – 1939 рр. 1 червня – 30 вересня 2019. Наукове дослідження: Наукові публікації у фахових українських та закордонних виданнях. Отримання Сертифікату від Польського комітету до справ ЮНЕСКО.

11. Стипендія Вишеградського фонду за темою проекту Православні українці в Поморському регіоні 1921 – 1939 (військові і політичні емігранти). Отримання Сертифікату від Вишеградського фонду.

12. Стипендія факультету «Артес Лібералес» Варшавського університету за темою проекту Українські молодіжні організації в Польщі в 1920 – 1939 рр.

13. “Українські молодіжні організації в Польщі в 1920 — 1939 рр.” (1 серпня — 31 жовтня 2020 р.) - Польський Комітет до справ ЮНЕСКО 

14. Культурно-освітня діяльність українських студентських організацій в Центрально-Східній Європі в 1920 — 1939 рр. (1 жовтня 2020 р. - 31 липня 2021 р.) - Стипендія Вишеградського Фонду

15. Українські анархісти в Польщі в 1920 – 1939 рр.: люди, організації, діяльність (жовтень 2020 р.) - Стипендія від Лабораторії ім. проф. Ричарда Пайпса (Pipes) при Інституті політичних наук Польської Академії наук.

16. Польща — осередок українських студентських корпорацій в 1920 — 1939 рр. (жовтень 2020 р. - липень 2021 р.) - Стипендія Полоніст (Polonist) 

Бонь Олександр Іванович, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України

1. Співробітництво з Товариством “Польща — Схід”. Студенти кафедри брали участь у Міжнародному археологічному таборі та у розкопках у Великопольському воєводстві спільно з Музеєм м. Конін.

Факультет у соціальних мережах