Foto
Контактна інформація

m.kolinko@kubg.edu.ua

Колінько Марина Вадимівна

Професор кафедри філософії та релігієзнавства

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор філософських наук, доцент

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

 Філософія, філософські студії, філософська антропологія, філософія культури, філософія науки, риторика

Біографія

У 1988 р. закінчила філософський факультет Київського державного університету імені Т. Г. Шевченко.

З 1988 по 1991 р. працювала асистентом кафедри філософії Комунарського гірничо-металургійного інституту. З 1991 по 2001р. працювала асистентом, старшим викладачем, після закінчення аспірантури (1994-1997 рр.) доцентом кафедри культурології Донецького державного технічного університету. Кандидатську дисертацію на тему «Соціально-філософський аналіз концепцій кризи культури Е. Дюркгейма та П. Сорокіна» захистила у спеціалізованій вченій раді Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України у 2000 р. за спеціальністю «09.00.03 – Соціальна філософія та філософія історії».

З 2001 по 2019 р. – доцент кафедри філософії Донецького національного університету (з 2014 р. переведеного до м. Вінниця).Докторантура кафедри філософії ДонНУ імені Василя Стуса (м. Вінниця) – 2015-2018 рр.

З 2019 р. – доцент кафедри філософії Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка.

У 2020 р. захистила докторську дисертацію на тему «Топологія міжкультурної комунікації» у спеціалізованій вченій ради Д 26.133.07 Київського університету імені Бориса Грінченка. 

З 2022 року працює на посаді професора кафедри філософії та релігієзнавства 

Професійний і науковий інтерес

 

Монографії

 1. Колінько М. В. Міжкультурна комунікація: топологічний вимір: монографія. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2019. 344 с.

 2. Колінько М. В. Комунікація як метадискурс соціальних взаємодій // Філософські виміри сучасної соціальної реальності: монографія / колектив авторів; за ред. О.В. Андрієнко, В.І. Додонової та ін. – Донецьк: ДонНУ, 2013. С. 96–105.

 3. Колінько М. В. Очасовлення культурного простору // Практичні аспекти філософії часу: монографія. За ред. Є. О. Лебедя. – Суми: Сумський державний університет, 2017. С. 39–49.

4. Колінько М. В. Трансгресія повсякденності: досвід переселення в умовах гібридної війни на Донбасі // Гібридна війна: inverboetinpraxi: монографія / під заг. ред. проф. Р. О. Додонова. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. С. 363–379.

5. Колінько М. В. Ідентичність Іншого у соціальному просторі // Ментальність. Нація. Пам’ять: зб. праць наукової школи проф. Р.О.Додонова. Київ: ФОП Руслан Халіков, 2022. С. 225-241.

 

Статті

1. Koлiнько M. Міжкультурна комунікація: від розрізнення до включення. Intercultural Сommunication. 2019. Vol. 6 (1). Р. 189-212.

2. Колінько М. В. Дискурс-аналіз у дослідженні міжкультурної комунікації. Гілея. 2019. Вип. 141 (№ 2). С. 69-72.

3. Колінько М. В. Не-місця культурного простору: блукання за межами власного місця. Культурологічний вісник : Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. 2019. Вип. 39. Т. 1. С. 70–76.

4. Колинько М. В. Гетеротопии на проблемной карте культуры. The European Journal of Humanities and Social Sciences, 2019. Vol. 2. Р. 141-147.

5. Kolinko M. Nomadism as a way of being of the immigrants and internally displaced persons. EUREKA: Social and Humanities, 2019.N. 2. Р. 56-62.

6. Колінько М. В. Топос як поняття соціальної топології. Мультиверсум. Філософський альманах / гол. ред. В. В. Лях. 2018. Вип. 3-4 (165-166). К., 2018. С. 32-44.

7. Колінько М. В. Методологічний потенціал концепції доместикації. Схід. 2018. № 5 (157). С. 47-51.

8. Колінько М. В. Вплив культурних контекстів на міжкультурну комунікацію. Світогляд. Філософія. Релігія: зб. наук. праць. 2018. Вип. 13. С. 108-116.

9. Dodonova V., Dodonov R., Kovalskyi Hr., Коlinko M. Polemological Paradigm of Hybrid War Research. Philosophy and Cosmology. 2017. V. 19. Р. 97-109.

10. Колінько М. В. Розвідки культурного порубіжжя: border, boundary, frontier studies. Схід. 2017. № 2 (148). С. 91-95.

11. Колінько М. В. Трансгресивність моди: топологічний простір суспільства споживання. Актуальні проблеми філософії та соціології. Науково-практичний журнал. 2017. № 20. С. 46-49.

12. Колінько М. В. Двері як метаморфоза зустрічі культурних світів. Світогляд. Філософія. Релігія : зб. наук. праць. 2016. Вип. 11. С. 111-119.

13. Колінько М. В. Відкритість публічного простору і комфорт приватного. Вісник Донецького національного університету. Сер. Б. Гуманітарні науки. 2015. № 1-2. С. 386-392.

14. Колінько М. В. Межі й горизонти домашнього світу. Схід: 2015. № 2 (134) спецвипуск. С. 97-101.

15. Колінько М. В. Топоси і особливості ситуаційної комунікації. Вісник Донецького національного університету. Сер. Б. Гуманітарні науки. 2014. № 1-2. С. 447-455.

16. Колінько М.В., Скіртач В. М. Буття людини у період культурної трансформації (репрезентація концепції Е. Дюркгейма). Гілея. 2014. Вип. 82 (№ 3). С. 232-235.

17. Levyk, B., Kolinko, M., Khrypko, S., & Iatsenko, G. (2021). Futurology of Separatism and National Security: Being vs Dissipation. Postmodern Openings, 12(2), 191-209. https://doi.org/10.18662/po/12.2/303 Web of Science.

18. Kolinko, Maryna та Dodonov, Roman та Dodonova Vira. Hospitality as Care for the Other. Wisdom. 2021. V. 19. No 3. Pp. 218-227. https://doi.org/10.24234/wisdom.v19i3.513 Web of Science

19. Stefanova Nataliia, Khrypko Svitlana, Stoliarchuk Olesia, Ishchuk Alla, Serhieienkova Oksana, Kolinko Marina. Money Phenomenon as a Value-Based Self-Identification: Speech Semantics, Communicative Culture, Philosophical Meanings. Wisdom. 2022. V. 22. No 2. Pp. 208-221. DOI: https://doi.org/10.24234/wisdom.v22i2. Web of Science, Scopus.

20. Kolinko M., Petryshyn H. Simulacra and fakes in the information warfare. Skhid (East). 2022. Vol. 3 (3). P. 9-14.

 

Посібники.

1. Філософія, логіка, філософія освіти. Кредитно-модульний курс [текст]: навч. посіб. / За ред. Додонова Р.О., Мозгового Л.І. К.: Центр учбової літератури, 2014. 512 с.

2. Колінько М. В. Риторика для політологів: навчальний посібник для студентів закладів вищої освіти. Київ: КУБГ; ФОП Халіков Р.Х., 2022. 127 с.

Powered by SobiPro

Факультет у соціальних мережах