Положення про гурток

ПОЛОЖЕННЯ

про гурток «Світ символів»
кафедри філософії та релігієзнавства
Факультету суспільно-гуманітарних наук
Київського столичного університету імені Бориса Грінченка

1. Загальні положення

1.1. Гурток «Світ символів» створено з метою реалізації Стратегії (програми) розвитку Університету шляхом удосконалення якості підготовки випускника спеціальності 033 «Філософія» як фахівця з аналітики суспільних процесів, лідера у реалізації соціально-гуманітарних проектів, фахівця культурних процесів в Україні та світі.

1.2. Діяльність гуртка «Світ символів» спрямована на закріплення фахових знань і компетентностей та поглиблення й розширення знань із блоку дисциплін, що вивчаються в Університеті.

1.3. Гурток «Світ символів» працює на базі кафедри філософії та релігієзнавства Факультету суспільно-гуманітарних наук.

1.4. Науково-методичне керівництво діяльності гуртка «Світ символів» здійснює завідувач кафедри філософії та релігієзнавства, професор Іван Остащук.

 

2. Цілі діяльності гуртка «Світ символів»

2.1. Гурток «Світ символів» створено з метою поглиблення практичної орієнтації освіти в галузі філософії та широкого кола гуманітарних наук, формування відповідних фахових компетентностей випускників спеціальності «Філософія» у професійно-спрямованих видах робіт зі сферою культурної рецепції:  одержанні, накопиченні, кодуванні, інтерпретації пластів культурних наративів, зокрема релігійних і мистецьких, а також передачі, практичному використанні осмисленої інформації.

2.2. Діяльність гуртка «Світ символів» спрямована на формування таких загальних та фахових компетентностей:

- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;

- усвідомлення зв’язків філософської спеціалізації з іншими інтелектуальними й гуманітарними практиками;

- здатність критично працювати з філософськими текстами, застосовувати різні методи аналізу та інтерпретації;

- здатність використовувати широкий спектр філософських концептів і методів для інтерпретації та аналізу соціальних процесів на локальному, національному, європейському та глобальному рівні.

2.3. Функціонування гуртка «Світ символів» має за мету підтримку позитивного іміджу Університету через реалізацію суспільно значущих проєктів, зокрема соціального проєкту «З Києвом і для Києва» шляхом  залучення соціальних категорій столиці України до засідань гуртка.


3. Основні напрямки діяльності гуртка «Світ символів»

Гурток «Світ символів» має на меті поглиблення практичних знань та вмінь студентів у таких напрямах:

3.1. Ознайомлення із базовими теоретичними положеннями семіотики як науки про знаково-символічні системи.

3.2. Засвоєння теоретичних відомостей про походження, історичний розвиток, сутність, логіку та семантику окремих релігійних і культурних символічних систем та універсальних символів.

3.3. Усвідомлення функцій символіки в мові культурної та релігійної комунікації; виділення ролі релігійних символів у релігійному культі та в сакральному мистецтві; оволодіння релігієзнавчо-філософським інструментарієм для дешифрування сакрального символізму.

3.4. Опанування навичок міжетнічного діалогу, зважаючи на культурні, релігійні звичаї й обряди, що часто виражаються в багатозначній семантиці символіки.

3.5. Розуміння культурних кодів міста Києва та інших знакових місцевостей України, що інтерпретуються через відповідні комунікативні звʼязки поліфонії символів.

 

4. Форми роботи гуртка «Світ символів»:

- лекційні заняття з використанням відповідних презентаційних матеріалів;

- проблемні обговорення;

- дискусії;

- круглі столи;

- інформаційні повідомлення;

- екскурсії (музеї, храми, культурний простір Києва).

 

5. Напрями координації роботи гуртка щодо наукової та науково-методичної роботи кафедри філософії та релігієзнавства:
- робота гуртка «Світ символів» спрямована на поглиблення практичної реалізації діяльності Центру дослідження суспільства;

- організація діяльності гуртка передбачає залучення до його роботи студентів-магістрів у межах проходження виробничої (асистентської) та науково-дослідної практик;
- тематика засідань гуртка спрямована на забезпечення практичної реалізації планів науково-дослідної роботи студентів кафедри філософії та релігієзнавства.

Факультет у соціальних мережах