Контактна інформація

v.puhach@kubg.edu.ua

Пугач Вікторія Геннадіївна

Доцент кафедри політології та соціології

Інше

Список опублікованих праць

Розділи в колективних зарубіжних монографіях

 • Kostiuk T. O., Puhach V. H. Asian countries’ anti-corruption policy: administrative and legal overview of the background and effectiveness (case studies). The institutionalization of public relations in the fight against corruption: the experience in countries of Eastern and Western legal traditions (universal theoretical framework for relevant anti-corruption law of Ukraine) : Collective monograph. Tallin : Baltija Publishing, 2019. Volume 1. Р. 339–368.
 • Puhach V. H. THE EXPERIENCE OF «FAILED STATES» OR HOWNOT TO LOSE. Moderni aspekty vedy : Svazek XX mezinárodní kolektivní monografie. Česká republika: Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o., 2022. Р.48-56.

Статті у наукових фахових виданнях

 • Пугач В.Г. Інформаційний тероризм і політика. Грані. №11/1 (127). С.6-11.
 • Пугач В.Г. Еволюційні ризики сучасної демократії. Наукові праці МАУП. 2015. №44. С. 40-44.
 • Пугач В.Г. Актуальний Макіавеллі: ідеї, що витримали випробування часом. Політологічний вісник, Вип.79. С. 294-300.
 • Іщенко О.М., Пугач В.Г.Правомірність та ідеологія в сучасному світі. «Развитие науки в 21 веке» 3 часть. Сборник статей. – Харьков. Научно-информационный центр «Знание», 2016. С.73-79. 
 • Пугач В.Г., Іщенко О.М. Ідеологічна ерозія ліберальної демократії. Наукові праці МАУП. Сер: Політичні науки. Вип. 56(2). С.57-64.
 • Puhach V., Ishchenko O. Ideological aberration of liberal democracy. Вісник Львівського університету. Серія : філософсько-політологічні студії. 2018. Вип.18. С. 342-348.
 • Пугач В.Г. «Присмерк» національної держави: особливості дискурсу Другого модерну. Право та державне управління: збірн. наук. праць / Класич. приват. ун-т. Запоріжжя, 2018. №3. С.153-158.
 • Пугач В.Г. Відколи «кордони втратили непроникність»: держава у транснаціональному просторі. Держава та регіони. Серія : Державне управління : наук.-вироб. журн. / Класич. приват. ун-т. Запоріжжя, 2018. №3. С.29-33.
 • Пугач В.Г. «Невдала держава» та вдалий трансфер політики: до проблеми успішного імпортування адміністративно-управлінських установ. Держава та регіони. Серія : Державне управління : наук.-вироб. журн. / Класич. приват. ун-т. Запоріжжя, №4. С.22-25.
 • Пугач В.Г. Слабкий уряд: спроба ідентифікації в контексті кризової реальності демократії. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія : Державне управління. Київ, 2018. Т. 29 (68), № 5. С. 44–48.
 • Пугач В.Г. Адміністративна систему у постімперській проекції. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія : Державне управління. Київ, Т. 29 (68), № 6. С. 12–15.
 • Пугач В.Г. Сучасне державне управління: зсув від реального до віртуального. Публічне управління і адміністрування в Україні : наук. журн. / Причорномор. НДІ економіки та інновацій. Одеса, 2018. Вип. 6. С. 24–27.
 • Пугач В.Г. Державна спроможність: транснаціональний підхід. Публічне управління і адміністрування в Україні : наук. журн. / Причорномор. НДІ економіки та інновацій. Одеса, 2018. Вип. 7. С. 14–18.
 • Пугач В.Г. Державний апарат у транснаціональній конфігурації влади. Публічне управління і адміністрування в Україні : наук. журн. / Причорномор. НДІ економіки та інновацій. Одеса, 2018. Вип. 7. С. 18–22.
 • Пугач В.Г. Управлінська реакція держави на зростання нерівності: деякі рекомендації. Право та державне управління: збірн. наук. праць / Класич. приват. ун-т. Запоріжжя, 2019. Т. 1. №1. С.156-160.
 • Пугач В.Г. Як приватизувати державу? (Огляд стратегій). Держава та регіони. Серія : Державне управління : наук.-вироб. журн. / Класич. приват. ун-т. Запоріжжя, 2019. №1. С.14-19.
 • Пугач В.Г. Управлінська роль держави в умовах адміністративної глобалізації. Право та державне управління: збірн. наук. праць / Класич. приват. ун-т. Запоріжжя, 2019. Т. 1. №2. С.105-110.
 • Пугач В.Г. Феномен гібридності в державно-управлінському вимірі. Публічне управління та митне адміністрування. Серія : Державне управління / Ун-т митної справи та фінансів. Київ, 2019. № 2 (21). С. 13–19.
 • Пугач В.Г. Метаморфози управлінського класу сучасної держави. Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління. №2(4). С. 138-145.
 • Пугач В.Г. Держава у транснаціональному регуляторному просторі. Публічне управління та митне адміністрування. Серія : Державне управління / Ун-т митної справи та фінансів. Київ, 2019. № 3 (22). С. 15–20.
 • Пугач В.Г. Особливості формування державної політики у пост-вестфальську добу. Держава та регіони. Серія : Державне управління : наук.-вироб. журн. / Класич. приват. ун-т. Запоріжжя, 2019. №3. С.11-15.
 • Пугач В.Г. Управління державою: пост-вестфальська проєкція. Право та державне управління: збірн. наук. праць / Класич. приват. ун-т. Запоріжжя, 2019. Т. 1. №3. С.33-39.
 • Пугач В.Г. Адміністративна реформа у Хорватії: ретроспективний аналіз системних змін. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія : Державне управління. Київ, 2019. Т. 30 (69), № 3. С. 25–29.
 • Пугач В.Г. Трансфер політики в контексті адміністративних перетворень. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія : Державне управління. Київ, 2019. Т. 30 (69), № 4. С. 18–22.
 • Пугач В.Г. Управлінський стиль поствестфальської держави. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія : Державне управління. Київ, 2019. Т. 30 (69), № 5. С. 12–16.
 • Пугач В.Г. Адміністративний потенціал держави: до проблеми теоретичної і практичної ідентифікації. Публічне управління і адміністрування в Україні : наук. журн. / Причорномор. НДІ економіки та інновацій. Одеса, 2019. Вип. 9. С. 12–16.
 • Пугач В.Г. Держава в управлінській конструкції мегапроектів: актуалізація проблеми. Публічне управління і адміністрування в Україні : наук. журн. / Причорномор. НДІ економіки та інновацій. Одеса, 2019. Вип. 10. С. 32–35.
 • Пугач В.Г. Адміністративний потенціал: погляд із Брюсселю. Публічне управління і адміністрування в Україні : наук. журн. / Причорномор. НДІ економіки та інновацій. Одеса, 2019. Вип. 12. С. 22–25.
 • Puhach G., Ishchenko O.М. Information terrorism: interpretive and attributive analytics of the phenomenon. PNAP. Scientific Journal of Polonia University Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej. 2020. Vol.2. P. 284-292/

Тези виступів на науково-практичних конференціях

 • Пугач В.Г. Адміністративно-управлінський трансфер: проблеми ефективності. Science and technology of present time: priority development directions of Ukraine and Poland. 19-28, 2018, Wolomin, Republic of Poland. Vol. 3. C. 58-60.
 • Іщенко О.М., Пугач В.Г.Ідеологія як «джерело впевненості» в суспільстві ризику. Людське співтовариство: актуальні питання наукових досліджень: матеріали міжнародної наук.-практич. конф. м. Дніпро, 16-17 лютого 2018 р. Дніпро.: НО «Відкрите суспільство», 2018. С. 75-80.
 • Ishchenko М., Puhach V.G. Ideological issues in a society of risk. Актуальні проблеми філософії та соціології: наук.-практич. журнал. Вип. №21. – Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2018. С.34-37. 
 • Пугач В.Г. Проблема суб’єктності держави в оптиці концепції глобального адміністративного права. Актуальні проблеми адміністративно-правової науки (до 95-річчя з дня народження Р.С. Павловського) : матеріали міжнарод. наук.-практ. конф. , Харків, 26 вересня, 2019 р. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019. С. 75-76.
 • Пугач В.Г. До питання управлінської присутності держави у мегапроектах. Державне і муніципальне управління: теорія, методологія, практика : матеріали міжнарод. наук.- практ. конф. м.Запоріжжя, 1-2 березня 2019 р. Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2019. С. 31-33.
 • Пугач В.Г. Адміністративна реформа: досвід Хорватії для України. Державне управління в Україні: виклики та перспективи : матеріали міжнарод. наук.- практ. конф. м.Запоріжжя, 10-11 травня 2019 р. Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2019. С. 28-31.
 • Пугач В.Г. Вища освіта в контексті викликів «плинної сучасності»: З.Бауман про кризу сучасного університету. Актуальні проблеми модернізації недержавного сектору освіти в Україні у контексті світових тенденцій і національних практик : матеріали міжнародної наук. конференції, м.Київ, 11 квітня 2019 р. Київ : МАУП, 2019. С. 352-353.
 • Пугач В.Г. Соціальна політика націонал-соціалістичного уряду Німеччини. IV Таврійські історичні наукові читання : матеріали міжнарод. наук.- практ. конф. м.Київ, 3-4 квітня 2020 р. Київ : Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського , 2020. С. 94-99.
 • Пугач В.Г. Концептуалізація феномену «невдала держава». Суспільні науки та сучасність: актуальні питання : матеріали міжнарод. наук.- практ. конф. м.Запоріжжя, 17-18 квітня 2020 р. Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2020. С. 108-112.
 • Пугач В.Г. Адміністративна реформа: досвід критичного аналізу. Державне управління в Україні: виклики та перспективи : матеріали міжнарод. наук.- практич. конф. м.Запоріжжя, 8-9 травня 2020 р. Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2020. С. 18-20.
 • Пугач В.Г. Антикорупційна освіта як невід’ємна складова ефективної державної антикорупційної політики. Державне і муніципальне управління: теорія, методологія, практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 5-6 березня2021 р. Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2021. С. 18-20.
 • Пугач В.Г. Управлінський вплив держави на розвиток антикорупційної освіти: досвід Литви для України. Public administration: European development strategies. International scientific and practical. March 12-13, 2021. Venice : Izdevnieciba « Baltija Publishing», 2021. P. 48-50.
 • Пугач В.Г. Концептуалізація поняття «трансфер політики» в сучасному державно-управлінському дискурсі. New impulses for the development of public administration and e-government: research issues. Lodz, Republic of Poland. October 8-9. 2021. «Baltija Publishing». 2021. P.9-12.
 • Пугач В.Г. Роль трансферу політики у подоланні кризи політичного розвитку. Здобутки та досягнення прикладних та фундаментальних наук XXI століття: матеріали III Міжнародної наукової конференції, м. Черкаси, 29 липня, 2022 р. / Міжнародний центр наукових досліджень. — Вінниця: Європейська наукова платформа, 2022. С. 196-198.
 • Пугач В.Г. Трансфер політики як інструмент розвитку політичної відсталості. «The newest problems of science and ways to solve them»: The ХХX International Scientific and Practical Conference, August 02 – 05, 2022, Helsinki, Finland, 2022. Р. 210-213.
Powered by SobiPro

Факультет у соціальних мережах