GVFDcUqCwf8tGIDfvFL7WQWef869I_57dcrxPGLnTH3DM4z4uV0LCdp3VN8a
Контактна інформація

l.ovsiankina@kubg.edu.ua

Овсянкіна Людмила Анатоліївна

Доцент кафедри філософії та релігієзнавства

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат філософських наук, доцент

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

 • Філософські студії
 • Групова динаміка і ділові комунікації 

Біографія

 

Освіта:

У 1992 р. закінчила  Київський державний педагогічний університет ім. М.П.  Драгоманова за спеціальністю «Педагогіка та психологія».

З 1998 по 2001 рр.  навчалася в аспірантурі на кафедрі філософії Національного торговельно-економічного університету за спеціальністю  09.00.03 «соціальна філософія та філософія історії».

 

Досвід роботи:

2008  – до цього часу – доцент кафедри філософії Київського університету імені Бориса Грінченка;

2005-2008 – доцент кафедри соціальних технологій Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій;

2001-2005 – старший викладач кафедри педагогіки та психології професійної освіти Національного авіаційного університету. 

 

Професійний і науковий інтерес

Список друкованих праць

Овсянкіної Людмили Анатоліївни

(2014-2022 рр.)

Статті у колективних монографіях, виданих за кордоном:

     Овсянкіна Л.А., Купрій Т.Г., Панасюк Л.В. Ethical-political constructs of «collective misconduct» and «collective responsibility»: experience of post-National Socialistic Germany. The Actual Problemsof the World Today: Monograph. (Ed. Babych M.M.) London: Sciemce Publishing, 2019. – Р. 194-206.

 

Розділ у колективних монографіях:

     Овсянкіна Л.А. Частина ІІІ. Глава І. Історична пам’ять – консолідуючий чинник формування системи морально-духовних цінностей українського суспільства (С. 172-187) // Складні питання історичної пам'яті у парадигмі діалогічності культур: Колективна монографія / Київський університет імені Бориса Грінченка. Білосток: Білоруське історичне товариство, 2019. – 292 с.

 

Статті:

 1. Овсянкіна Л.А. Харизма // Політологія: навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації / За наук. ред. д-ра політ. н. Н.М. Хоми [В.М. Денисенко, О.М. Сорба, Л.Я. Угрин та ін.]. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2014. – 779 с. – С.727-728.
 2. Овсянкіна Л.А. Атталі Жак, Шелінг Фрідріх Вільгельм Йозеф // Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / За заг. ред. Н.М. Хоми [В.М. Денисенко, Л.Я. Угрин, Г.В. Шипунов та ін.]. – Львів: Новий Світ – 2000, 2014. – 766 с. – С.41-42, 717-718.
 3. Овсянкіна Л.А. Формування світоглядної позиції особистості і проблеми модернізації сучасної української освіти // Філософсько-гуманітарні читання: Збірка наукових праць. – Дніпропетровськ: ДЗ «ДМА», 2014. – С. 261-265.
 4. Овсянкіна Л.А. Моральні засади сучасного підприємництва // Вісник Національного технічного університету «ХПІ»: Збірник наукових праць. Серія: Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2014. – №66 (1108). – С. 135-141.
 5. Овсянкіна Л.А. Специфіка впровадження інноваційних технологій у сучасній вищій освіті // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип. 5, Том ІІІ (54): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2014. – С. 203-210.
 6. Овсянкіна Л.А. Філософія національної освіти у вимірі сучасних глобалізаційних процесів // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип. 37, Том І (69): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2016. – С. 137-144.
 7. Овсянкіна Л.А. Філософські проблеми якості сучасної вищої освіти // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Вип. 37-1, Том VІ (74): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2017. – С. 50-58.
 8. Овсянкіна Л.А. Вплив інформаційного суспільства на процес модернізації сучасної освіти (філософський аналіз) // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – Вип. 21. – Кн. 3. – том ІІ (76). – К.: Гнозис, 2017. – С. 314-320.
 9. Овсянкіна Л.А. Стратегії подолання посттравматичного стресу та збереження психічного здоров’я особистості в сучасних умовах // Посттравматичний стрес: дорослі, діти та родини в ситуації війни: Зб. праць. – К.: Східно-Європейський університет, 2017. – С. 97-106.
 10. Овсянкіна Л.А., Хрипко С.А. Аксіологічна парадигма релігійних пріоритетів українства: вияви, стан, тенденції // Вісник Черкаського університету: Серія «Філософія», 2017. – №2. – С.17-23.
 11. Овсянкіна Л.А., Хрипко С.А. Духовно-релігійні цінності сучасної молоді: усталеності та інновації // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: [зб. наукових праць] / ред.. рада: В.П. Андрущенко (голова); за ред. Н.Г. Мозгової. – Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – Вип. 38 (51). – С.175-183.
 12. Овсянкіна Л.А., Купрій Т.Г., Горбань О.В. Трансформація консолідуючих ціннісних орієнтацій сучасного українського студентства // Освітологічний дискурс, 2019, № 1-2 (24-25). – С. 1-21.
 13. Овсянкіна Л.А. Сonsolidating role of historical memory in formation the moral foundations of modern Ukrainian society // Схід, 2019, №1 (159). – С. 49-54.
 14. Овсянкіна Л.А., Ковальчук Н.Д. Теоретичні та методологічні засади формування особистості в контексті філософської спадщини С.Б. Кримського // Практична філософія, 2020. – №2. – С.84-89.
 15. Овсянкіна Л.А. Глобальні виклики та духовні проблеми сучасної цивілізації: діалектика взаємозв’язку // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія 42(55),  – С. 210-217.
 16. Овсянкіна Л.А., Ковальчук Н.Д. Головні віхи творчої спадщини видатного українського філософа С.Б. Кримського // Освітній дискурс: Збірник наукових праць, 2020. – №26 (9). – С. 29-39.
 17. Овсянкіна Л.А., Ковальчук Н.Д. Проблема діалогу у контексті глобальних процесів сучасності // Освітній дискурс: Збірник наукових праць, 2020. – №27 (10). – С. 7-16.
 18. Ovsiankina L., Kuprii T. Fashion as sign and symbolic conditionality: philosophical and sociological aspects // Skhid, 2021. – (1(1)). – P. 36-42.
 19. Овсянкіна Л.А., Ковальчук Н.Д.Феномен державотворення на вирішальних етапах розвитку українського суспільства// Освітній дискурс: збірник наукових праць, 2021. – №36 (8-9). – С. 7-18.
 20. Овсянкіна Л.А., Ковальчук Н.Д. Українська національна ідея на вирішальних етапах розвитку українського суспільства// Освітній дискурс: Збірник наукових праць, 2021. – №32(4). – С. 7-18.
 21. Otamas I.,Anishchenko V.,Ovsiankina, Afanasieva I., Bieliatynskyi A.COVID-19 Pandemic: Development of Digital Technologies that Provide Connection, Collaboration and Lifelong Learning // Estudios de Economia Aplicada, 2021, (39-9). – P. 1-15. Scopus.
 22. Zhukova О.,Kovalenko O., Khil O., Ovsiankina  Innovative Technologies in Higher Education: Social Policy and Development of International Cooperation // Journal of Higher Education Theory and Practice, 2021, (21(14)). – P. 153-169. Scopus.
 23. KovalchukN.,  ZosimO.,  Ovsiankina L., Lomachinska I., Rykhlitska O.      Features of Sacred Music in the Context of the Ukrainian Baroque // Religions, 2022 (13 (2)). – P. 1-10.
 24. Prepotenska M., Ovsiankina L., Smyrnova T., Rasskazova O.,            Cherednyk L., Doichyk M. (2022) Tolerance as a Communicative and Socio-Cultural Strategy of Social Agreements // Postmodern Openings, (13). – P.  291-312. Web of Science.

1.             Овсянкіна Л.А. Вплив моралі на економічну поведінку людини (соціально-філософський  аспект) //  Університетська кафедра, 2012. – №1. – С. 56-65.

2.             Овсянкіна Л.А. Філософський аналіз ролі духовних цінностей у розвитку сучасної цивілізації // Гілея: науковий вісник.Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2012. – Випуск 64 (№9). – С. 224-229.

3.             Овсянкіна Л.А. Інноваційні процеси у системі вищої освіти України: філософський аналіз // Гуманітарний вісник – Додаток 1 до Вип. 27, Том 1 (34): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2012. – С. 288-294.

4.             Овсянкіна Л.А. Мораль як детермінанта становлення сучасної особистості // Розвиток особистості в умовах трансформаційного суспільства: матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 13 груд. 2012 р. / М-во осв. і науки, молоді та спорту України, Київ. Ун-т ім. Б. Грінченка. Благод. фонд сприян. розв. осв. ім. Б. Грінченка; [редкол.: В.О. Огнев’юк, Л.Л. Хоружа, О. В. Безпалько, Н.М. Віннікова]. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – С. 241-246.

5.            Овсянкіна Л.А. Філософський аналіз моралі у контексті сучасного  людиноорієнтованого управління // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2013. – Випуск 68. – С. 832-836.

6.          Овсянкіна Л.А. Ціннісні орієнтації особистості в умовах  трансформації сучасного українського суспільства // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2013. – випуск 75 (№8). – С.379-381.

7.          Овсянкіна Л.А. Ціннісні орієнтації особистості і проблеми модернізації сучасної української освіти // Неперервна професійна освіта: теорія і практика // Науково-методичний журнал. – 2013. – випуск 3-4. – С.13-17.

8.          Овсянкіна Л.А. П роблеми  модернізації   сучасної української освіти і формування ціннісних орієнтацій особистості: філософський аналіз // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип. 31, Том 1 (43): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2013. – С. 232-238.

9.          Овсянкіна Л.А. Етичний вимір бізнесу // Практична філософія. – №4. – 2013. – С.77-85.

10.     Овсянкіна Л.А. Харизма // Політологія: навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ I - IV рівнів акредитації / За наук. ред. д-ра політ. н. Н.М. Хоми [В.М. Денисенко, О.М. Сорба, Л.Я. Угрин та ін.].  – Львів: «Новий Світ – 2000», 2014. – 779 с. – С.727-728. – ISNB 978-966-418-270-3.

11.     Овсянкіна Л.А. Атталі Жак, Шелінг Фрідріх Вільгельм Йозеф // Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / За заг. ред. Н.М. Хоми [В.М. Денисенко, Л.Я. Угрин, Г.В. Шипунов  та ін.].  – Львів: Новий Світ – 2000, 2014. – 766 с. – С.41-42, 717-718. – ISNB 978-966-418-266-6.

12.        Овсянкіна Л.А. Формування світоглядної позиції особистості і проблеми модернізації   сучасної української освіти // Філософсько-гуманітарні читання: Збірка наукових праць. – Дніпропетровськ: ДЗ «ДМА», 2014. – С. 261-265.

13.        Овсянкіна Л.А. Специфіка впровадження інноваційних технологій у сучасній вищій освіті // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип. 5, Том ІІІ (54): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2014. – С. 203-210.

14.       Овсянкіна Л.А. Філософія національної освіти у вимірі сучасних глобалізаційних процесів // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний  педагогічний університет імені Григорія Сковороди»  – Додаток 1 до Вип. 37, Том І (69): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2016. – С. 137-144.

Овсянкіна Л.А. Філософські проблеми якості сучасної вищої освіти // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний  педагогічний університет імені Григорія Сковороди»  – Вип. 37-1, Том V І (74): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2017. – С. 50-58.
Powered by SobiPro

Факультет у соціальних мережах