Результати наукової роботи факультету за 2019 р.

Результати наукової роботи факультету за 2019 р.

Показники діяльності спеціалізованих вчених рад

Історико-філософського факультету

Шифр спецради

(ПІБ голови)

Термін дії

2016

2017

2018

2019

Захист

д+к=

всього

у т.ч.

предст.

ун-ту

д+к

Захист

д+к= всього

у т.ч.

предст.

ун-ту

д+к

Захист

   д+к= всього

у т.ч.

предст. ун-ту

     д+к

Захист

   д+к= всього

у т.ч.

предст. ун-ту

     д+к

К 26.133.02

Щербак В.О.

31.12.19

3

-

4

1

5

3

3

-

Д 26.133.07 Александрова О.С.

31.12.20

1

-

4

2

-

-

2

-

Публікаційна активність факультету

Параметри

2018

2019

Кількість отриманих авторських свідоцтв

-

-

Кількість монографій − одноосібні (у т.ч. за кордоном) − колективні (у т.ч. за кордоном)

6

15

Кількість підручників і навчальних посібників − для ВЗО − ЗНЗ

1

3

Кількість статей:

− у наукових фахових наукових виданнях України

− у зарубіжних наукових виданнях, що не входять до наукометричних баз даних (НБД)

− у виданнях, що входять до НБД Scopus/Wos (із зазначенням місця роботи – Університет Грінченка)

35

5

7

45

11

17

Діаграма. Публікації співробітників Історико-філософського факультету у виданнях, що індексуються у Scopus та Web of Science

Згідно з Корпоративним стандартом наукової діяльності щороку кожен доктор та кандидат наук повинен готувати одну статтю у виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus або Web of Science.

 

Публікаційна активність співробітників Історико-філософського факультету у виданнях, індексованих у наукометричних базах Scopus та WebofScience

 

Історико-філософський факультет

 

Автор

Scopus

Web of Science

Scopus+ Web of Science

Всього

1

Александрова Олена Станіславівна

2*

1*

1*

4

2

Андрєєв Віталій Миколайович

 

1*

 

1

3

Відейко Михайло Юрійович

2*

 

1*

3

4

Горбань Олександр Володимирович

1*

   

1

5

Гошко Тетяна Юріївна

   

1*

1

6

Додонов Роман Олександрович

1*

-

1*

2

7

Додонова Віра Іванівна

1*

-

1*

2

8

Драч Оксана Олександрівна

   

1*

1

9

Мартич Руслана Василівна

1*

   

1

10

Михайловський Віталій Миколайович

 

1

 

1

11

Омельченко Юрій Васильович

1*

   

1

12

Саган Галина Василівна

   

2

2

13

Салата Оксана Олексіївна

 

1* + 1

 

2

14

Срібняк Ігор Володимирович

-

 

2*

2

15

Хрипко Світлана Анатоліївна

   

1*

1

16

Шепетяк Олег Михайлович

   

1

1

17

Щербак Віталій Олексійович

 

1

1

2

*У співавторстві

У 2019 році науковці факультету опублікували 17 статей у виданнях, що індексуються у Scopus та WebofScience, демонструючи приріст за цим показником на 242 %.

Варто зазначити, що впродовж 2019 року колектив факультету активно працював над представленням результатів досліджень у зазначених виданнях, тому найближчим часом можна очікувати виходу мінімум 8 статей.

Проте, актуальною залишається задача підвищення нашими науковцями якості своїх публікацій, для чого слід добирати для публікацій рейтингові журнали; готувати статті у співавторстві з зарубіжними вченими, розробляючи спільні проекти.

Індекс цитування (h-індекс)

h-індекс – це інструмент, який демонструє цитованість автора у науковому просторі, а відтак його авторитетність та впливовість.

h-індекс цитування авторів з афіляцією Borys Grinchenko Kyiv University (данінакін. грудня 2019 р.)

Видання Web of Science, уякихпублікувалисянауковціІФФ

 

Назва журналу / неперіодичного видання

Країна

Імпакт-фактор за 2018 / квартиль

Кількість праць викладачів

1

Русин

Молдова

ESCI

7

2

Beytulhikme an international journal of philosophy

Туреччина

ESCI

2

3

Східноєвропейський історичний вісник

Україна

ESCI

2

4

Сторінки історії

Україна

ESCI

1

5

Stratum plus

Молдова

ESCI

1

6

Український історичний журнал

Україна

ESCI

1

* Emerging Sources Citation Index (ESCI) – база даних WoS Core Collection, для журналів якої імпакт-фактор і квартилі не обраховуються.

** У 2019 році з переліку журналів Emerging Sources Citation Index WoS Core Collection було виключено український журнал Вісник НАКККІМ. Відповідно, з платформи WoS було видалено проіндексовані там статті наших співробітників, опубліковані у випусках №3, 4 за 2018 рік та №1, 2 за 2019 рік. Їхні публікації в рейтингових списках не враховані.

 

Видання Scopus, у яких публікувалися науковці Факультету

Назва журналу або неперіодичного видання

Країна

H-індекс 2018 / квартиль

Кількість праць викладачів КУБГ

1

Русин*

Молдова

7 / Q1

4**

2

Науковий вісник Національного гірничого університету

Україна

11 / Q2

2

3

Analele Universitatii Din Craiova Seria Istorie

Румунія

1/ Q4

1

4

Plos One

США

268 / Q1

1

5

Stratum plus*

Молдова

4 / Q1

1

*     Видання, які входять і в Scopus, і в WoS.

** Кількість статей, які опубліковані в одному й тому ж журналі не співпадає з попередньою таблицею. Це пояснюється тим, що на платформі WoS індексація статей відбувається швидше.

*** H-індекс та імпакт-фактор не розраховані, оскільки журнал прийнято в Scopus у 2018 році і він ще не має цитувань.

Як бачимо з цієї таблиці українських журналів, які опублікували роботи наших фахівців, всього 2; більшість статей опубліковано у журналах сусідніх з Україною країн.

Доступ до наукометричних баз Web of Science та Scopus

З 1 липня та 1 серпня 2019 року відповідно за рішенням Міністерства освіти і науки України українським університетам, в тому числі й нашому, було надано доступ до наукометричних баз Web of Science та Scopus.

Разом із тим, є певні побоювання, що університети можуть знову залишитися без доступу до цих важливих джерел наукових ресурсів. Підставою для такого побоювання є депутатський запит народного депутата України, Голови підкомітету з питань науки та інновацій Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій В. Колюха від 02.12.2019 р. до прем’єр-міністра України О.В. Гончарука та голови СБУ І.Г. Баканова з приводу правомірності державного фінансування іноземних приватних компаній шляхом оплати доступу до англомовних наукометричних баз Scopus та Web of Science.

Окрім того, за півроку (з другої половини 2020 р.) вступає у дію «План С» щодо відкритої науки/публікацій/досліджень та їх безкоштовності. Нині цей консорціум, під егідою ЄвроКомісії (уряду ЄС), академій наук, асоціацій ЗВО, Європейської наукової асоціації – на даний час повністю виключив Elsevier + Scopus та WoS зі своєї стратегії. Вже створена окрема безкоштовна наукометрична ЄС-система, котра формує «пул» з баз/систем/репозитаріїв відкритого некомерційного типу.

Згідно «Плану С», будь-які розробки/патенти/проекти/публікації тощо, розміщені у комерційних базах – не будуть визнаватися та розглядатися в якості наукових. І на всі наукові та освітні установи ЄС встановлюється ембарго щодо співпраці з установами інших країн, котрі розміщують дані результати у закрито-комерційних системах.

Ми повинні мати це на увазі і уважно стежити за новими пропозиціями МОН, на підставі яких і будуть розроблені подальші критерії оцінки вагомості наукових публікацій наших співробітників.

Наукові видання факультету.

На факультеті видається 2 наукових журнали категорії «Б», включених до Переліку наукових фахових видань України:

1. «Схід»

2. «Київські історичні студії» .

Варто відзначити, що журнал «Схід» має найвищий показник цитувань в науко-метричних базах порівняно з іншими виданнями Київського університету імені Бориса Грінченка. Існує перспектива входження зазначеного журналу до науко-метричної бази WoS.

31 липня 2019 р. Міністерство науки і вищої освіти Польщі опублікувало новий перелік часописів, які пройшли його оцінювання («пунктування»). До числа «пунктованих» видань потрапив й український часопис «Схід», який отримав 20 пунктів (його порядковий номер у згадуваному переліку – 29032).

 Для «Сходу» входження до цього переліку – значний науковий та іміджевий здобуток, бо з цього моменту всі статті польських науковців, які будуть опубліковані в журналі, даватимуть їм 20 пунктів (вони зараховуватимуться в доробок тієї інституції, яку представляв дослідник на момент публікації статті).

Показники цитування журналів «Схід» та «Київські історичні студії» у порівнянні з іншими журналами Університету.

Назва журналу

Google Scholar
(H-
індекс (загальний / з 2014)

Кількість цитувань

OUCI

Web of Science

Scopus

Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету (фахове видання, категорія Б)

5/5

29

7

3

Схід (фахове видання, категорія Б)

13/11

12

42

35

Кібербезпека: освіта, наука, техніка (електронне фахове видання, категорія Б)

1/1

10

0

0

Київські історичні студії (фахове видання, категорія Б)

2/2

0

0

0

Педагогічний процес: Теорія і практика

13/10

5

0

0

Неперервна професійна освіта

Немає профілю

19

0

1

Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка

3/3

0

1

0

Освітологія

8/8

29

0

0

Studia Philologica

Немає профілю

0

0

0

Літературний процес: методологія, імена, тенденції

Немає профілю

0

0

0

Освітологічний дискурс

9/9

2

0

2

Синопсис: текст, контекст, медіа

4/4

1

0

0

Арт-простір

Немає профілю

Не представлений

0

0

Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі

1/1

0

0

0

Інтегровані комунікації

Немає профілю

3

0

0

The Modern Higher Educational Review (Оглядсучасноївищоїосвіти)

1/1

2

0

0

Спортивна наука та здоров'я людини

1/1

0

0

0

Одним з досягнень колективу факультету у науковій роботі є формування високого індексу цитування наукового журналу «Схід», який є найвищим в Університеті. Така ситуація обумовлена залученням до публікацій в журналі зарубіжних науковців, які мають високий рівень цитування, збільшенням кількості статей у співавторстві наших колег із зарубіжними партнерами. Існує перспектива ходження журналу «Схід» до наукометричної бази Web of Scince. 

Факультет у соціальних мережах